Några har kanske tagit en dag extra ledigt i det vackra höstvädret denna vecka då vi minns dem som fattas oss. Själv är jag i Lund och fick igår mottaga utmärkelsen Hedersmedlem av LUNA – Lunds Naturvetarkår. Självklart är  jag stolt och kan  konstatera som den tredje hedersmedlemmen i LUNA så är jag den andra som är verksam i Uppsala. Martin Wahlén ingåri denna krets sedan tidigare.

Senare idag ska jag ta tåget över sundet till Köpenhamn för att ha möte med ledningsrådet. Vi sammanstrålar i Danmark för att träffa ledningen för Köpenhamns universitet under morgondagen. Rektors ledningsråd gör besök hos andra med jämna mellanrum för att upprätthålla och förstärka relationer men också med syftet att lära oss av vad andra gör i en alltmer globaliserad och komplex värld. Förra våren var vi i Bryssel och till nästa vår planerar vi en resa till Tyskland och Schweiz.

Veckan präglades av arbetet med inspelet till den kommande propositionen och remissen som berör delar av Kåre Bremers ledningsrapport. Båda fastställdes av konsistoriet i onsdags och ska skickas in till departementet imorgon. Vi kommer att lägga ut slutversionerna på nätet så de ska vara tillgängliga för er alla. Jag har även bjudit in våra Uppsala – politiker till ett frukostmöte den 11 november för att presentera vårt inspel och diskutera viktiga framtidsfrågor för vårt universitet och Sverige som helhet. En idé som vi lyft fram i vårt inspel är ett man bör införa Avtal om Lärares Forskning – ett ”ALF-avtal” för skolan. Redan i juni skickade vi tillsammans med några rektorer för andra lärosäten ett brev om detta till utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson. I onsdags var vi inbjudna till  departementet för att diskutera just  ”Skol-ALF”. Elisabeth Nihlfors och jag deltog från Uppsala universitet. Det glädjande beskedet var att denna fråga kommer att ges högsta prioritet i den kommande propositionen.

Samma dag (onsdags) var vi även inbjudna till Näringsdepartementet tillsammans med andra för att prata med Peter Larsson. Han har uppdraget att ta fram förslag på åtgärder för att stärka företag och företagande på Gotland. Uppdraget genomförs i samverkan med länsstyrelsen Gotland och berörda myndigheter och en särskild projektgrupp är bildad och en rapport ska lämnas 15 juni 2016. 100 miljoner är avsatta för detta ändamål. Olle Jansson, rektorsråd Campus Gotland, deltog tillsammans med mig på mötet. När det blev vår tur att presentera Uppsala universitet  – Campus Gotland behövde vi bara fylla i luckorna och hålla med föregående talare. Många hade redan lyft fram oss och Campus Gotland i väldigt positiva ordalag. Samgåendet prisades, man tackade för de nya utbildningarna och det levande campus som nu skapas. Vi har goda relationer med region och näringsliv på Gotland och en stark supporter i Landshövdingen. Vi ses som en nyckelaktör i utvecklingen framöver. Detta stöd och förtroende är viktigt för vårt fortsatta arbete och som ni kanske minns pågår  en utvärdering av samgåendet som leds av fd universitetskansler Lars Haikola.

Mindre kul var beskedet från Vinnova om bedömningen av våra strategier för samverkan. Vi fick ett lågt betyg – alltför lågt i våra ögon. Omdömet baseras till stor del på ett ifrågasättande av Uppsala universitetets decentraliserade styrmodell, som bedömarpanelen inte ser som en tydlig strategi. När det gäller vårt tydligt decentraliserade samverkansansvar ser panelen ”utmaningar när det gäller att göra prioriteringar för att vidareutveckla och förnya lärosätes verksamhet”. Samtidigt noterar panelen att det ”framgår att det bedrivs framgångsrika samverkansaktiviteter på lärosätet och att lärosätet har ett utvecklat stödsystem för samverkan”.