En efterlängtad omläggning av det nationella kvalitetssystemet för högre utbildning är på gång. Under senare år har vi ju haft ett system där UKÄ har granskat utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Nu föreslås istället ett system där ansvaret för att låta genomföra systematiska utbildningsutvärderingar åläggs lärosätena, medan UKÄ ska granska att lärosätena fullgör denna uppgift på ett tillfredsställande sätt. Lärosätenas utvärderingsansvar föreslås även omfatta utbildning på forskarnivå, men det kan dröja innan det kan ske fullt ut, då UKÄ:s tidigare plan att granska utbildning på forskarnivå än så länge verkar stå fast.

Idag besökte en SUHF-grupp riksdagens utbildningsutskott för att informera om och diskutera förslaget till nytt nationellt kvalitetssystem. I SUHF-gruppen ingick Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet och ordförande i SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor, Marianne Granfelt, SUHF:s generalsekreterare samt från Uppsala universitet utvärderingschef Åsa Kettis och undertecknad prorektor (också ledamot i SUHF:s expertgrupp).

I utbildningsutskottet poängterade vi att förslaget ligger i linje med vad SUHF förespråkar. Anders Söderholm pekade på att det nya systemets har flera fördelar:

• Internationell legitimitet – bygger på European Standars and Guidelines (ESG)
• Skarpt system – kombinerat med utvecklingsfokus
• Resurseffektivt – i stället för parallella system
• Studentfokuserat – i stället för huvudområden
• Arbetslivsanknytningen stärks
• Omfattar all utbildning – i stället för som tidigare vara 60-70%

Åsa och jag berättade om hur viktigt det är för Uppsala universitet, som fullskaligt forskningsuniversitet med ambition att bedriva forskning och utbildning på högsta internationella nivå över ett brett ämnesfält, att ha rådighet över kvalitetsfrågorna. Vi beskrev hur en arbetsgrupp inom UU nu arbetar med att utforma ett system för systematisk utbildningsutvärdering som präglas av både skärpa och mångfald. Kvaliteten ska säkras men minst lika viktigt är att skapa ett system som är utvecklingsdrivande.

Skärpa:
• krav på periodisk utvärdering av all utbildning enligt European Standards and Guidelines (ESG)
• krav på extern granskning, öppenhet och åtgärder/uppföljning

Mångfald:
• utrymme för lokal anpassning av utvärderingarna
• utrymme för bredd i underlag och perspektiv (lärare, studenter, alumner, avnämare)
• utrymme för samverkan med andra lärosäten

Vi underströk också vikten av att arbetsdelningen tydliggörs så att det klart framgår att det är lärosätena som i huvudsak ansvarar för utbildningsutvärderingarna medan UKÄ granskar att detta utförs väl. I den mån UKÄ skall utföra egna utbildningsutvärderingar skall det handla om riktade insatser inom avgränsade områden. Dubbelarbete måste undvikas.

Intrycket var att utskottets ledamöter lyssnade med positivt intresse, och de många frågor som ställdes vittnar om starkt engagemang i frågan, vilket bådar gott inför den fortsatta politiska processen.