Uppsala universitet har många gånger framhållit betydelsen av ökat självstyre, såväl av praktiska som av principiella skäl. Dessvärre gick luften ur autonomidiskussionen hösten 2013 sedan förslaget om högskolestiftelser havererade. Men vårt arbete har fortsatt. Tidigare i veckan lämnade rektorerna inom Stockholm–Uppsala universitetsnätverk över rapporten Ökad handlingsfrihet för statliga lärosäten till ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.

Rapporten tar fasta på ett antal konkreta problem och lämnar förslag på praktiska lösningar för att öka universitetens handlingsfrihet inom myndighetsformen. Det rör till exempel internationella samarbeten, rätten att kunna ingå vissa avtal och ta emot donationer, liksom villkoren för strategiska satsningar och innovationer. Vi ser fram mot en fortsatt dialog mellan departementet och sektorn i denna fråga.

Besöken avlöser varandra: Kambodjas utbildningsminister och Estlands ambassadör var här i veckan och vi förbereder oss för att Indiens president kommer hit nästa tisdag. Däremellan ska vi ha promotion för 124 nya doktorer och 11 jubeldoktorer under högtidliga former i universitetshusets aula imorgon. I tisdags avtackade vi Kerstin Jacobsson som i nästan åtta år har arbetat vid Uppsala universitet. Hon anställdes i juni 2007 som planeringschef och chef för planeringsavdelningen och 2011 utökades hennes uppdrag att även vara biträdande universitetsdirektör. Och i avvaktan på ny universitetsdirektör skulle tillträda, var hon tillförordnad universitetsdirektör. Nu har Kerstin börjat arbeta på Utbildningsdepartementet och vi önskar henne lycka till!

Senaten i tisdags tog upp frågan ”Konsistoriet – hur funkar det?” där  konsistoriets ordförande Carola Lemne och några ledamöter gav en inblick i arbetet samt så var det tillfälle för senatorerna att diskutera och ställa frågor. Under punkten Rektors dialog med senaten tog vi upp en närliggande fråga:  Tilläggsdirektiv till Ledningsutredningen (U 2014:11)  Kåre Bremer ansvarar för Ledningsutredningen och nyligen kom ett som innefattar att: ”beskriva och analysera olika alternativ för hur förslag till ordförande och sådana ledamöter i en högskolas styrelse som utses av regeringen ska tas fram samt förorda ett alternativ, beakta såväl regeringens som högskolornas intresse av inflytande över kompetensprofilen i högskolornas styrelser, och lämna nödvändiga författningsförslag”.  Om jag kort ska sammanfatta senatorernas synpunkter så betonades vikten av en bred repsetnation gällande allmänrepresentanterna till ett brett universitet som vårt. Olika sektorer av samhället bör vara representerade. Vidare var det flera som önskade etiska kriterier och inte enbart kompetenskriterier när ledamöter ska nomineras. Till slut poängterades av många att det bör vara möjligt att brett fånga upp förslag – att inte enbart ett fåtal i nomineringskommittén plockar fram namn. Vi är tacksamma för denna diskussion och känner oss bättre beredda att besvara en eventuell snabb remiss i denna fråga.

Kom gärna och titta på Akademiska rodden på lördag – från ledningen ställer vi upp med ett lag som utmanas av SLU.