I fredags, 18 april, var det dags för den årliga myndighetsdialogen då vi  ( Eva, Katarina Bjelke och Kerstin Jakobsson) träffade statssekreterare Anders Lönn och några av hans tjänstemän. Anders Lönn inledde med att presentera några av deras  framtida prioriteringar:

  • Internationalisering – med fokus på utbildningsfrågor. Man vill ha dialog med sektorn bland annat genom att bjuda in till en hearing i juni och man har för avsikt att ta fram en ny strategi inom detta område. Den nuvarande strategin har snart tio år på nacken
  • Breddad rekrytering – UHR har i uppdrag att genomföra en kartläggning.
  • Jämställdhet – här avses tjänster, fördelning av forskningsmedel, könsbundna val. Nya rekryteringsmål för professorer kommer 2016. En rådgivande grupp kommer att tillsättas.

Punkterna nedan var vad vi tog upp under punkten: Vilka är de största framgångsfaktorerna respektive utmaningarna för lärosätet?

  • Forskningsfinansieringssystemet – Det behövs en ökning av de medel som lärosätena disponerar mera fritt. Dessa ska vara långsiktiga och stabila. Basanslagen är centrala för en sådan utveckling. Hur tänker ni hantera SFO-medlen när utvärderingen är klar?
  • Höjda takbelopp för en ökad dimensionering – Balansen mellan forskning och utbildning är en viktig fråga för UU som vi just nu diskuterar mycket. Vi har framfört detta önskemål under många år och inget tyder på att söktrycket ska minska hos oss de närmast kommande åren.
  • Internationalisering – Det är angeläget att hinder för internationalisering undanröjs. Vi kan nämna tillgången till stipendier samt regler, kapacitet och rutiner vid Migrationsverket som områden. Vidare finns det fortfarande åtgärder som behöver vidtas i högskoleregelverket. Här skulle vi önska en samlad insats inom RK.

Utmaningar som vi tog upp:

  • Karriärvägar och jämställdhetsfrågor
  • Lärosätenas förstärkta kvalitetsansvar
  • Infrastrukturfrågor – forskningsinfrastruktur, lokalförsörjning/Akademiska H

Glädjande är att det kommer nya platser framöver, både platser som är riktade till specifika yrkesutbildningar och platser som vi själva kan prioritera hur de ska användas på bästa sätt. Men på en hel rad frågor får vi avvakta klara besked, de kommer antingen i budgetproppen till hösten eller i forskningsproppen 2016. Detta gör det svårt att arbeta långsiktigt och ge tydliga planeringsförutsättningar i god tid till våra vetenskapsområden.