Under onsdagen sammanträdde konsistoriet. Mötet inleddes som vanligt med en rektorsrapport om viktigare händelser sedan föregående sammanträde. Se presentationen här.

Mötets huvudnummer var fastställande av årsredovisningen för 2014 och budgetunderlaget till regeringen för perioden 2016-2018. Det är roligt att för konsistoriet kunna presentera en så stark årsredovisning. Vi i ledningen brukar inleda våra presentationer av universitetet med att: ”Det går bra för Uppsala universitet”, och det gör det verkligen!

Uppsala universitet har fler sökande än någonsin, vi utbildar fler, andelen mastersstudenter ökar och vi har fler internationella studenter. Den neddragning av utbildningsanslaget vi tidigare fått med anledning av införandet av studieavgifter har vi nu kompenserat med ett ökat antal betalande studenter.

När det gäller forskningen har vi stärkt vår ställning som ett internationellt ledande universitet. Vi har klättrat på rankinglistorna. Våra forskare publicerar sig mer och citeras mer. Vi lyckas i konkurrens få fler och större forskningsanslag både nationellt och internationellt. Ett exempel på det är att trettio procent av Vetenskapsrådets anslag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning gick till Uppsala universitets forskare. Den satsning Uppsala universitet gjort för att attrahera mer anslag från EU har slagit väl ut, vi deltar i EU:s miljardsatsningar bland annat genom EIT Health och EIT Raw Materials.

Men det är klart att det finns orosmoln. Myndighetskapitalet ökade ytterligare under 2014 snarare än att minska, och vi utbildar fler studenter än vi får ersättning för. Det är tråkigt att vi inte kan ta emot fler sökande än vi gör, men genom att ”överproducera” utbildning utnyttjar vi inte den möjlighet till kvalitetshöjning som senare års höjning av ersättningsbeloppen inom främst hum-sam möjliggör. Även om vi omsätter forskningsmedel snabbare, så gör vi det inte tillräckligt snabbt.

Årsredovisningen ger som alltid upphov till intressanta strategiska diskussioner. Genom att den välkomna expansionen på forskningssidan kommer samtidigt med en ovälkommen krympning av utbildningsvolymen riskerar vi en obalans. Hur ska vi hantera den situationen? Världsledande universitet utmärks av att forskning och utbildning går hand i hand och erbjuder bra karriärsystem där de båda uppgifterna kombineras och premieras. Vi behöver arbeta med att vara attraktiva arbetsgivare för både lärare, forskare och andra personalkategorier. En del av de här frågorna tar vi upp med departementet, dels genom det budgetunderlag som konsistoriet beslutade om idag men också i budgetdialogen längre fram i april. Läs pressmeddelandet om årsredovisning och budgetunderlag här.

Som sista punkt på dagordningen utsåg konsistoriet Gustaf Adolf-medaljörer. Men vilka det blev ska mottagarna få meddelande om innan vi berättar det på bloggen.