Den årliga rektorskonferensen i Steningevik där landets rektorer för universitet och högskolor har samtal med ministern för högre utbildning och forskning,Helene Hellmark Knutsson (HHK) har varit nu i veckan.  HHK ger ett intryck att vara lyssnande och lyhörd för det som förs fram från oss i högskolesektorn. Inledningsvis poängterade hon att det finns en stor tilltro till utbildning och forskning i samhället. Högre utbildning behöver byggas ut men nu blev det en mindre utbyggnad år 2015 än önskat eftersom det blev alliansens budget som sätter ramarna. Utbyggnaden kommer tillbaka nästa budgetproposition för ambitionen kvarstår enligt HHK. HHK poängterade att hon inte såg motsättningar mellan kvalitet och kvalitet, och avser återkomma i kvalitetsfrågan. Forskningsanknytning, arbetslivsanknytning och internationalisering var andra områden som ministern poängterade i sitt anförande. En annan fråga som återkom flera gånger var breddad rekrytering och vi kan förvänta oss att detta kommer att vara en viktig fråga framöver. Lärarutbildning och höjda löner för lärare togs också upp i HHKs anförande. En ny forskningsproposition kommer under 2016 och vi förväntas bidra med våra strategier. Detta arbete planerar vi att sätta igång med under denna vårterminen.  I forskningsproposition kommer följande att tas upp:

  • Höjda basanslag
  • Yngre forskare och karriärvägar
  • jämställdhet
  • Längre planeringshorisont 10 år

Annat som nämndes var att regeringen inte bedriver någon sammanslagningspolitik utan det är samverkan som uppmuntras, utbildning och forskning hör ihop. Gällande avgifter så behövdes någonting göras men det framkom inte vad. Samtal, dialog och samverkan var honnörsord för HHK i relation till sektorn vilket mötte uppskattning hos rektorerna. Ett skifte i retoriken kan noteras och även en större lyhördhet. Men i de flesta frågorna var det inte några konkreta besked till oss rektorer, emellertid är inte att förvänta i detta läge. HHK återkom flera gånger till den svåra parlamentariska situationen och att det kommer att bli fråga om förhandlingar med de andra partierna framöver.

Dag två fick vi information från Universitetskanslerämbetet om  den kommande utvärderingen av forskarutbildning. Förslaget är ute på remiss hos lärosätena och pilotomgången sätter igång under våren med uppstart redan i mars. För Uppsala universitets del kommer det vara engelska som ingår i pilotomgången.