2014 har varit ett turbulent, men också framgångsrikt år för Uppsala universitet. Krisen i universitetsledningen i början av året var omskakande för alla inblandade och oroande för många fler. Men vi kan också konstatera att Uppsala uni­versitet i den svåra situationen visade sin storhet och styrka. Det var många som steg fram och ville ta ansvar för att tillsammans jobba framåt. Den nya ledningen arbetar på i god anda.

Framgångar

Det går bra för Uppsala universitet på många sätt. Vi har under året klättrat på rankinglistorna och ingår idag bland världens hundra främsta lärosäten enligt samtliga tre dominerande globala listor. Uppsala är det lärosäte i landet som i år erhåller störst anslag i Vetenskapsrådets tilldelningsbeslut, och vi har tillhört svensk topp även när det gäller anslag från Wallenbergstiftelsen och European Research Council. I december kom besked från European Institute of Technology om att båda de nya KIC-konsortier där vi deltar blev vinnare: InnoLife respektive RawMatTERS. Uppsala koordinerar också sedan i somras två nya Erasmus Mundus-program, riktade mot Sydafrika och Asien. Söktrycket till våra utbildningar är generellt större än någonsin och antalet internationella studenter kryper stadigt uppåt. Och vi har fullföljt vår första rekrytering inom Vetenskapsrådets program för internationella toppforskare.

Viktiga händelser

För oss i ledningen har året som vanligt inneburit att vi välkomnat många besökare till Uppsala. Den första upplagan av Uppsala Health Summit gick av stapeln i juni. I september höll Magna Charta Observatory sin årskonferens i Uppsala, för första gången någonsin utanför Bologna. Och fler nobelpristagare än på länge valde att komma och föreläsa i Uppsala i december.


I april invigdes, Navet, SciLifeLab Uppsalas nya mötesplats. I oktober sattes spaden i jorden för det nya Segerstedthuset, ett projekt där två personer som i höst lämnat universitetet gett tydliga avtryck: universitetsdirektör Ann Fust och byggnadschef Lennart Ilke. Nya avtal är på gång om verksamheten i Freiahallen, där vi utvecklar teknik för den stora europeiska ESS-satsningen.


Vi har startat utvecklingsprojekt om E-lärande, aktiv studentmedverkan respektive kulturarvet som pedagogisk resurs, och initierat en uppföljning av KoF07 och KoF11, för att få ett underlag för en eventuell kommande forskningsutvärdering 2016.

Samtidigt har oron i landets politiska ledning påverkat oss under hösten. Vi blev väldigt förvånade när de särskilda samgåendemedlen för Campus Gotland plötsligt var borta i S- och MP-regeringens budgetförslag i oktober. Efter en framgångsrik politisk mobilisering fick vi garantier för att detta misstag skulle rättas till, men sedan föll ju regeringens budget i riksdagen och därmed är vi i skrivande stund tillbaka vid startpunkten: de ursprungliga samgåendemedlen blir kvar 2015 – och förhoppningsvis även 2016. En positiv bieffekt av detta budgetkaos är att Campus Gotland under hösten fått mycket positiv uppmärksamhet. Alla inblandade och berörda – departementet, regionen och sektorn – har lovordat samgåendet och understrukit vilka positiva effekter det haft.

Utmaningar

Nu tar vi sats inför 2015. Vi har mycket att se fram emot. Ett nytt nationellt kvalitetssystem för utbildningen är i stöpsleven. Utredaren, tillika universitetskanslern, Harriet Wallberg har lagt förslag om att lärosätena i fortsättningen ska ges ansvaret att utforma egna system för utbildningsutvärdering. Detta ligger i linje med vad vi länge önskat. Det innebär inte att utvärderingen blir mindre krävande. Tvärtom, att bygga upp lokalt anpassade system som både kontrollerar och utvecklar kvaliteten i vårt mångfacetterade utbildningsutbud kommer att fordra stora insatser.

Andra viktiga frågor som kommer att uppta universitetets och vetenskapsområdenas ledningar när vi återsamlas efter helgerna är att:

  • fortsatta planeringen för Ångström etapp IV,
  • driva förhandlingen om ett nytt regionalt ALF-avtal i mål,
  • följa och påverka planerna på en ny nationell utvärderings- och resursfördelningsmodell för forskningen,
  • skapa förutsättningar för fortsatt gynnsam utveckling av våra så kallade strategiska forskningsområden.

Implementeringen av universitetets nya Mål och strategier är ytterligare en viktig uppgift. De viktigaste strategiska diskussionerna om utbildningens och forskningens framtidsutmaningar förs – och ska föras – i kollegiala fora runt om i universitetets olika delar. Mål och strategier påminner oss samtidigt om att Uppsala universitet – i all sin bredd och mångfald – är ett universitet med gemensamma grundvärden och övergripande målsättningar.

Framgångarna för detta universitet har sin grund i utmärkta insatser av alla duktiga och engagerade medarbetare och studenter.

Tillsammans med övriga ledamöter i rektors ledningsråd, redo för julfirande på bilden nedan, vill vi tillönska er alla en skön och vederkvickande ledighet över jul och nyår!

Eva Åkesson
Rektor
Anders Malmberg
Prorektor