INSPIRE är namnet på ett nytt Erasmus Mundus-projekt som Uppsala universitet koordinerar. Projektet knyter samman åtta europeiska och tio sydafrikanska universitet. Medel finns för att finansiera ett stort antal utbyten mellan de europeiska och sydafrikanska universiteten inom alla utbildningsnivåer och områden, och i båda riktningarna. De sydafrikanska universiteten samordnas av University of Western Cape. Bland de europeiska universiteten ingår två av våra U4-partners: Gent och Groningen. En sak som är unik med INSPIRE-projektet är att alla studenter från Sydafrika som åker på utbyte till Europa skall erbjudas ett två dagars kurspaket som handlar om innovation och entreprenörskap.

Den gångna veckan höll INSPIRE konferens och planeringsmöten i Kapstaden. Undertecknad prorektor medverkade med bland annat ett föredrag om varför universitet ska engagera sig i att stödja innovation och entreprenörskap. Från Uppsala deltog också medarbetare från internationella kansliet, med Gustaf Cars som koordinator.


Lars-Eric Larsson och Sara Gredemark från UU Innovation ledde en workshop där innehållet i innovations- och entreprenörskapskursen planerades. Från Sverige medverkade också Drivhuset och Ung företagsamhet.

Det digra konferensprogrammet innehöll två utflykter: dels för att studera social innovation i en township, dels ett besök på Robben Island.

Sydafrikaresan innehöll också besök i Stellenbosch, dels vid universitet och dels vid Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS). STIAS har koppling till Sverige genom att Wallenbergstiftelsen dels donerat medel för att bygga de fantastiska lokaler som centret disponerar, dels är med och finansierar den löpande verksamheten. Vid STIAS finns innevarande termin en handfull svenska gästforskare inklusive nationalekonomen Per-Anders Edin från Uppsala (bilden nedan).