Mycket på gång – och vi har inte hunnit med att skriva här på bloggen som vi brukar, både Anders och jag har varit ute och rest på sistone. Men nu summerar vi några saker från de gångna veckorna. Turerna runt Campus Gotland har vi kommenterar i separata bloggar.

Vi har under förra veckan haft områdesdialoger med ledningen för alla tre vetenskapsområden. Diskussionen från ledningsrådets internat samt dekaninternatet fortsatte vid dialogen och berörde det breda universitetet och dess innebörd. Vilka former behövs för att på bästa sätt utnyttja styrkan i det breda kompletta internationella forskningsuniversitetet? Områdena kan förbereda några prioriterade frågor som med fördel drivs gemensamt. Vidare fördes diskussioner om utvecklingen av våra samarbeten nationellt och internationellt. Utvecklingen avseende volym och kvalitet inom utbildning och forskning var självklara teman, liksom internationalisering och kompetensförsörjning. Diskussionen vid områdesdialogen strukturerades utifrån följande frågeställningar:
• Hur hanteras de strategiska satsningarna i universitetets verksamhetsplan för 2015 på områdes-/fakultetsnivå?
• Vilka strategiska frågor finns på områdes-/fakultetsnivå?
• Vilka strategiska frågor behöver lyftas i arbetet med universitetets verksamhetsplan för 2016?
• Vad ska framföras till regeringen i budgetunderlaget för 2016-2018?

Dag Hammar­skjöld­före­läs­ning­en var välbesökt. Den här gången kom chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP och tidigare premiärministern i Nya Zeeland Helen Clark och föreläste i Universitetsaulan. Det var högtidligt och intressant. Dag Hammarskjöld inspirerar fortfarande 53 år efter sin död.

Taipei Mission var på besök och diskuterade samarbete mellan universitet på Taiwan och oss. Vi har redan samarbetsavtal med framstående universitet på ön både inom utbildning och forskning. Vi talade om hur vi kan fördjupa och vidareutveckla samarbetena.

På lördagen reste jag till Vietnam för att bland annat inviga vårt nya kontor i Hanoi. Avsikten är att i internationaliseringsarbetet stärka vår position i Asien. Universitetet har redan flera pågående samarbeten inom t ex företagsekonomi, kvinnors och barns hälsa och statsvetenskap. Sedan 2009 har vi genomfört sju omgångar av ett masterprogram i Public Management (uppdragsutbildning). Vietnam är ett land där Sverige historiskt har en unik position och där vi ser intressanta möjligheter till utveckling av nya samarbeten. Tidigare i år skrev vi ett avtal med VIED som finansierar vietnamesiska studenters studier utomlands. I samband med besöket hade också Erasmus Mundus programmet Lotus + en kick-off i Hanoi. Programmet koordineras av Uppsala universitet och har 20 partners. Budgeten omfattar ca 30 miljoner i stipendiemedel att användas för mobilitet på kandidat, master, forskarutbildningsnivå liksom postdoc och staff.

Invigningen i Hanoi

Invigningen i Hanoi