Idag skriver jag tillsammas med rektorsrådet Olle Jansson om hur regeringen äventyrar samgåendet med Gotland på Brännpunkt i SvD.

Landets första lärosäte har framgångsrikt gått samman med det yngsta. Men när redan utlovade medel dras in utan dialog och utan förvarning äventyras hela samgåendeprocessen.

Regeringens budgetproposition innehöll det helt oväntade beskedet att 25 miljoner, medel som öronmärkts för att stötta samgåendeprocessen mellan Uppsala universitet och den tidigare Högskolan på Gotland, utan förvarning dras in. Mitt i en pågående omställnings- och utvecklingsprocess och mitt under ett läsår kommer detta besked som helt förändrar förutsättningarna för alla som är involverade i verksamheten på Uppsala universitet Campus Gotland.

Regeringen är inte omedveten om att landets första lärosäte har gått samman med det yngsta, och att det gått väldigt bra. Processen får tvärtom beröm i budgetpropositionen, där man konstaterar att verksamheten efter samgåendet haft en positiv utveckling: ”Söktrycket till utbildningarna på Campus Gotland har ökat väsentligt jämfört med tidigare. Den inriktning mot s.k. liberal arts education som Högskolan på Gotland tidigare arbetade med har också större möjligheter att utvecklas i den bredare utbildningsmiljö som Uppsala universitet kan erbjuda” (Budgetpropositionen utgiftsområde 16, s. 122). Det är glädjande att regeringen ser att samgåendet snabbt fått positiva effekter, både för Gotland och för Uppsala universitet. Studenterna strömmar till, söktrycket har ökat för varje ny termin, nya utbildningar har startat och fler planeras. Forskare har funnit nya samarbeten och universitetet har tagit ett tydligt initiativ för utökad samverkan i Östersjöregionen. Det är inte lite på endast ett och ett halvt år.

Desto mer obegripligt är det att regeringen nu väljer att äventyra hela samgåendeprocessen. Inför samgåendet garanterade regeringen stöd under en inledande fyraårsperiod, dels för att hantera själva samgåendekostnaden, dels för att kvalitetsutveckla utbildningen och forskningen i Visby. Det var en förutsättning för samgåendebeslutet och har i flera sammanhang kommunicerats med regeringen.

Att slå samman och integrera två lärosäten med olika uppbyggnad, organisation, arbetssätt och kultur är ett omfattande och flerårigt arbete. Utbildningar och kurser gås igenom i detalj och blir en del av det samlade utbildningsutbudet vid Uppsala universitet. Vissa utbildningar avvecklas, och nya utvecklas i deras ställe. Forskningsanknytningen stärks och forskare och lärare på Campus Gotland ges en ny organisatorisk tillhörighet vid en institution i Uppsala. Stödfunktioner ska finna sin plats i en ny organisation, och it-, telefoni- och säkerhetssystem ska stegvis bli ett och detsamma. Det är för alla involverade ett intensivt men spännande arbete – och det är långt ifrån klart.

I regeringsförklaringen talas om långsiktiga planeringsförutsättningar och utbildningar i hela landet. Gäller inte detta även Gotland undrar många nu. I budgetpropositionen satsas bland annat på vårdutbildningar och lärar- och förskollärarutbildning. Som verktyg att öka effektivitet i studier nämns sommarkurser, teknikutveckling och distanskurser. Allt detta ligger helt i linje med den planerade utvecklingen vid Campus Gotland.

I stället för att systematiskt slutföra en framgångsrik samgående- och utvecklingsprocess måste nu alla planer radikalt revideras. Universitetet måste i detta läge självklart i första hand se till studenternas bästa, de ska inte drabbas av brutna löften. Konsekvenserna för övrig verksamhet och för vår duktiga personal på Gotland kan ännu inte överblickas.

Denna vecka har vi lyft fram den allvarliga situationen för ledningen för utbildningsdepartementet. Att redan utlovade medel dras in utan dialog och utan förvarning äventyrar hela samgåendeprocessen. Situationen kräver från oss alla inom Uppsala universitet ett rejält mått av energi, vilja och kreativitet med studenters och medarbetares bästa inför ögonen. Vi förväntar oss detsamma från regeringen och hoppas på en konstruktiv lösning på situationen.

EVA ÅKESSON rektor Uppsala universitet

OLLE JANSSON rektorsråd Campus Gotland