En gång per termin träffas prorektorerna vid Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet för ett möte om kvalitetsfrågor och andra gemensamma angelägenheter. Torsdag-fredag ägde höstens möte rum på Campus Gotland i Visby. Från Uppsala deltog även kvalitetschef Åsa Kettis, studentkårens ordförande Caisa Lycken samt Mats Cullhed.

Att lägga mötet i Visby blev lite av en fullträff. Kollegerna från Göteborg och Lund fick se ett Campus i vackraste sensommarskrud och fick intressanta presentationer av hur vi genom satsningarna på Liberal Arts Education och E-lärandeprojekt förverkligar strategin att göra Campus Gotland till en integrerad men profilerad del av vårt universitet. Stort tack till Olle Jansson och alla kolleger som hjälpte till att visa upp Campus Gotland från sin bästa sida!

Vidare diskuterades utformning av interna system för säkring av utbildningskvalitet, med utgångspunkt i Harriet Wallbergs aktuella utredning och SUHF:s förslag om ändrad rollfördelning mellan lärosätena och UKÄ. Maria Björnermark, Camilla Maandi och Hanne Smidt presenterade en nyss genomförd alumnundersökning riktad till de första årskullarna från de nya magister-/ masterutbildningarna vid Lunds och Uppsala universitet. Till sist diskuterades Vinnovas förslag på modell för värdering av samverkan, som nyss remissbehandlats, samt VR:s förslag till resursfördelningsmodell.

GUL-mötet är viktigt som en arena för erfarenhetsutbyte och benchmarking mellan landets tre bredaste lärosäten, och bidrar direkt och indirekt till policyskapande i kvalitetsfrågor.