Regeringen har under den gångna veckan tillsatt två viktiga utredningar. Tidigare KI-rektorn Harriet Wallberg Henriksson ska utreda det svenska systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Det nuvarande, starkt omdebatterade systemet avslutar sin första fyraårscykel under året. Förhoppningsvis kan utredningen i dialog med sektorn ta fram ett förslag som fyller de krav vi i olika sammanhang fört fram, inte minst inom SUHF. Vi vill, vilket bl.a. uttrycks av landets samtliga rektorer i SvD idag, ha ett kvalitetssystem där lärosätena har ett starkt mått av ägarskap och ansvarstagande, som är både kontrollerande och utvecklingsinriktat, och har internationell legitimitet. Uppdraget ska redovisas den 1 december 2014.

Samtidigt ger regeringen universitetskansler Lars Haikola i uppdrag att utreda vilka utbildningar högskolorna har och om de möter behoven som finns. Även detta är en viktig om än komplicerad fråga. Vi omhuldar ju starkt principen att lärosätena själva ska ansvara för vilka utbildningar de erbjuder och hur de läggs upp. Samtidigt är det självklart att det måste föras en diskussion på nationell nivå runt det samlade utbildningsutbudet och hur väl det motsvarar inte bara studenternas efterfrågan och lärosätenas kompetens och strategier utan även samhällets behov. Här behöver vi både goda empiriska underlag och kloka principiella överväganden. Haikolas utredning kommer att löpa fram till oktober 2015 och ska även behandla se över sommarkurser och distansutbildning (inklusive MOOCs), examensfrågor och hur lärosätena använder ersättningsbeloppen för utbildning.

Vi ser fram emot konstruktiv dialog med Harriet och Lars i dessa viktiga frågor!