Det ärliga rektorsmötet i Steningevik inleddes traditionsenligt med besök av utbildningsminister Jan Björklund som gav oss information om vad som är på gång. Punkterna som han tog upp var autonomi, ledarskap, utvärdering, internationalisering, lärarutbildning, antagningssystemet, utbildningsutbud, dimensionering samt några få ord om forskning.

Gällande stiftelsefrågan gav Björklund beskedet att man inte går vidare enligt förslaget som var på remiss i höstas utan utreder vidare. Han säger att det finna luckor som ska täppas till och är beredd att lyssna på synpunkter från sektor. Vidare kommer det att göras en utredning om ledarskap med syfte till att stötta ledarskap. Detta har annonserats tidigare men det känns fortfarande oklart om hur det ska ske och med vilket syfte. Därefter kom Björklund in på utvärderingar, han tyckte det var olyckligt att det nuvarande systemet sjösattes i konflikt med sektorn och att detta lever kvar. Sedan utryckte han att utvärderingarna har hög legitimetet – vilket motsades under frågestunden.  Man säger sig villig att utveckla dagens system i dialog med sektorn men betonar att det fortsatt kommer att vara fokus på resultat.

Beträffande  internationalisering kom det glädjande beskedet att studenter kommer att få visum i 6 månader efter avslutade studier för att få möjlighet att söka jobb I Sverige. Detta är en efterlängtad reform. Dessutom arbetar man på utbildningsdepartementet för att lösa problematiken kring Erasmus Mundus och avgifter – detta är också efterlängtat eftersom vi har i flera år påpekat svårigheterna för oss att fullt ut delta i EU program. Nu ska problemen rättas till så snart som möjligt. Björklund uppehöll sig ett tag vid lärarutbildning i sin information. Vi fick en redogörelse för ökande söksiffror, emellertid utryckte han bekymmer för bristen på lärare inom naturvetenskapliga ämnen då särskilt inom kemi. Detta är väl känt sedan flera år, och vi delar denna oro. Björklund talade om kvalitetsproblem i lärarutbildningen och detta ska bland annat åtgärdas med mer metodik, skolforskningsinstitut och graderade betyg på VFU.

Kraven på behörighet höjs i svenska från 200 till 300 p, kraven i engelska ökar också med 100 p och för många utbildningar ökar kraven i matte. En lägsta behörighetsgräns införs för högskoleprovet, detta trots att det är ett urvalsverktyg. Någon mer genomgående reform av antagningssystemet verkar inte vara i sikte. Därefter hänvisar Björklund till tidigare diskussioner om dimensionering och utbud, han aviserar en kommande utredning som ska titta på principer kring detta. Han avser återkomma under våren gällande mål för dimensionering. I slutet av informationen till rektorerna togs forskning upp lite kort. Det var framför allt internationella rekryteringar och Horizon 2020 som Björklund betonade.