Så här i slutet av 2013 summerar vi det år som gått och blickar framåt mot 2014.

När vi ser tillbaka är det några händelser som sticker ut, som invigningen av Campus Gotland under Almedalsveckan. Den autonomidiskussion som aktualiserades av remissen om högskolestiftelser tillhör också årets viktiga händelser. Vi har haft många intressanta debatter; det har diskuterats fritt om vad som är rätt, skulle man kunna säga.

Foto: Milael Wallerstedt

Foto: Mikael Wallerstedt

Till de återkommande glädjeämnena hör att välkomna nya studenter vid terminsstarterna och förmana dem lite milt inför reccegasquen, liksom att gratulera promovendi, nya professorer och pristagare vid promotioner och installationshögtid. Sista april med forsränningen kommer vi inte heller att glömma i första taget!

Foto: Mikael Wallerstedt

Foto: Mikael Wallerstedt

Vi kan också konstatera att det alltid finns något att fira vid vårt universitet. Allmänna sången har jubilerat, inspektoraten och ridinstitutionen har firat 350 år och medicinarutbildningen 400 år. Under året har vi även avtackat konsistoriets tidigare ordförande Hans Dalborg och välkomnat Carola Lemne som ny ordförande.

Många prominenta gäster har besökt Uppsala universitet, vilket alltid är intressant och givande. Särskilt minns vi höstens terminsstart med Kofi Annan och Jan Eliasson. Veckan efter kunde våra studenter lyssna till Margot Wallström som Dag Hammarsköld-föreläsare. Och nobelpristagarnas besök lyser upp december. Det känns fint att kunna erbjuda den här typen av aktiviteter, både för våra studenter och för allmänheten.

Foto: Jim Elfström

Foto: Jim Elfström

Vårt dagliga arbete på hemmaplan består ofta av möten, seminarier och konferenser med deltagare från hela världen, men vi har också själva varit ute och tagit med oss intryck från andra lärosäten och världsdelar. Under året har rektors ledningsråd besökt universitet i Storbritannien (Edinburgh, Oxford, Cambridge) och Finland (Helsingfors universitet och Aaltouniversitetet) – resor som varit både lärorika och inspirerande.

Rektors ledningsråd i Helsingfors.

Samverkan i Brasilien.

En viktig del av universitetets verksamhet pågår i våra muséer och i Botaniska trädgården, som ofta är platser för möten och seminarier, men även konserter och spektakulära sportevenemang. Uppsala universitet är ett öppet universitet som gärna delar med sig av sin verksamhet och sina kulturella miljöer. Mycket av detta möjliggörs av donationer som förvaltas av Akademiförvaltningen, för framtida generationers nytta och glädje. Här spelar även stiftelsen Uppsala universitets vänner en viktig roll. Stiftelsen har till ändamål att aktivt medverka till att för universitetet angelägna projekt kan genomföra.

Andra former av donationer som gör skillnad är till exempel Onkolytiska virusfonden. Under året har små gåvor från tusentals personer, låt vara i kombination med en större donation, gjort det möjligt att professor Magnus Essand och hans forskningsgrupp att kunna påbörja arbetet med världens första kliniska studier av en virusbehandling som specifikt angriper neuroendokrina tumörer.

Vi har även arbetat vidare med de fyra strategiska fokusområdena för excellens i utbildning och forskning: Kvalitet, infrastruktur, internationalisering samt kompetens och karriär.

Professorsinstallationen i november.

Professorsinstallationen i november.

Kvalitetsarbetet fortgår ständigt. Vid höstens dekaninternat diskuterades kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling. SUHF har föreslagit en framtida modell där lärosätena själva skulle ta ansvar för att utforma egna kvalitetssystem för extern granskning som, efter godkännande hos UKÄ, skulle kunna ersätta det nuvarande nationella systemet. På forskningssidan har vi hittills arbetat egna större utvärderingsprojekt (KoF07 och KoF11). Nu utreder VR utformningen av ett nationellt peer review-baserat system. Dekanmötet i november, liksom även konsistoriet när frågan diskuterades där i december, förespråkade att Uppsala universitet ska ta stort ansvar för våra egna kvalitetsfrågor.

När det gäller infrastruktur har Joseph Nordgren under året haft uppdraget att inventera och se över våra behov, ett arbete som väntas bli klart i februari.

Inom fokusområdet internationalisering började Leif Kirsebom som rektorsråd för internationali­se­ring i våras. Det har även skapats en universitetsgemensam grupp med uppdrag att arbeta med dessa frågor. Internationalisering är ett område där vi har möjlighet att utvecklas ytterligare.

Besök vid Makerere University, Kampala, Uganda.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande för vår framgång och vårt arbete inom området kompetens och karriär fortsätter oförtrutet. Vi har till exempel inlett arbetet med att kartlägga tidsbegränsade anställningar, och välkomnat flera hundra nya medarbetare under året.

För att stödja strategiarbetet och kunna ge ett effektivt verksamhetsstöd har universitetsdirektör Ann Fust inlett ett kvalitetsarbete inom administration under hösten. Projektet syftar till att underlätta för forskning, utbildning och samverkan, att höja kvaliteten, minska kostnaderna och frigöra resurser och öka handlingsfriheten.  Arbetet bedrivs i projektform och startar med personal, ekonomi och studieadministration. Först ut är löneadministration där inriktningsbeslut om en gemensam löneadministration kommer att fattas inom den närmaste tiden. Arbetssättet ska präglas av brett deltagande i organisationen. Det största skälet att arbeta med arbetsflöden är universitetets egen drivkraft att arbeta effektivt och kvalitetsmedvetet. Det finns även ett yttre tryck i och med att Statens servicecenter bildats och nyckeltal för jämförelse med vissa tjänster inom ekonomi- och personalområdet finns tillgängliga.

När nu året närmar sig sitt slut är det dags att se framåt. Vi kommer att fortsatt växa inom forskning – men som dagens politik ser ut kommer vi tyvärr att krympa på utbildningssidan. Det blir en utmaning för oss, men framför allt ett problem för de unga motiverade studenter som inte får möjlighet att skapa sin egen framtid genom att skaffa sig en högre utbildning.

Foto: Mikael Wallerstedt

Ett sätt att blicka framåt är revideringen av Mål och Strategier, ett arbete som leds av Göran Magnusson och Coco Norén. Efter ett brett upplagt samråd går arbetet nu in en formulerings- och skrivfas. Förslaget kommer att remitteras under våren.

Också autonomiprocessen lär gå vidare under 2014. Det är viktigt att vi fortsätter diskussionen och skapar en bred förankring kring hur vi vill att framtiden ska se ut, både när det gäller universitetens relation till staten och våra inre arbets- och styrningsformer.

Uppsala universitets utveckling drivs av engagerade och hängivna medarbetare och studenter. Vi vill tacka er alla för det år som har gått och för era fina insatser.

Vi önskar er en riktigt Skön Helg och ett Gott Nytt År!

Se webbfilmen från året som gått.