På måndagens prefektmöte ägnade vi en stor del av mötet till att diskutera stiftelseremissen, och autonomi-och styrningsfrågor för framtiden. Nu är förslaget till remissvaret ivägskickat till konsistoriets ledamöter inför internatet nästa vecka.  Det blev intressanta samtal och dialog tillsammans med prefekterna. När vi frågade om ämnen till kommande möten kom många förslag upp, så vi kommer ha mycket att ta upp på nästa prefektmöte som är inplanerat till den 19 mars 2014.

Igår började Eva dagen med ett frukostmöte på Arbetsgivareverket, temat för mötet var avtalsrörelsen 2013, nytt tjänstepensionsavtal och omställningsavtal. Vidare till Svenska Institutet och möte med insynsrådets där Eva är ledamot. Anders hanterade rektorssammanträdet på morgonen och senare under dagen deltog vi båda i SUHFs konferens om Kompetensförsörjning.

Idag har SUHF förbundsförsamling, Eva och Ann Fust deltar. Viktigare frågor som tas upp är principiella ställningstagande avseende kvalitetsfrågor, verksamhetsplan 2014, och information om svar stiftelseremissen. Dagen kommer inledas med en seminariedel om betygssystem och resursfördelning. Det senare gäller Vetenskapsrådets uppdrag att förslå en modell för utvärdering av kvalitet och relevans med kollegial bedömning.

Några rader efter förbundsförsamlingen:

SUHF:s långsiktiga ställningstagande i frågan om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning diskuterades ingående. Förslag till långsiktigt principiellt ställningstagande rörande utvärdering av högre utbildning godkändes. De övergripande principerna som vi enades om var:
Framtida nationella kvalitetssystem för högre utbildning i Sverige bör
1) bygga på ett starkt mått av ägarskap och ansvarstagande från lärosätenas sida,
2) vara både
kontrollerande och utvecklingsinriktat,
3) underlätta diversifiering av det samlade utbildningsutbudet och
4) ha internationell legitimitet