Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2014. Det var som väntat inga stora nyheter som lades fram, men det är positivt att regeringen tar ett steg i rätt riktning för att underlätta för utomeuropeiska studenter att studera i Sverige. Det föreslås bland annat en separat antagning av avgiftsstudenter för att lösa problemen med dimensionering och köbildning när avgiftsstudenterna hanteras i samma urvalsgrupp som övriga studenter. Vidare ska antalet stipendier finansierade med särskilda medel för biståndsverksamhet öka med 50 miljoner kronor 2014 och med ytterligare 50 miljoner kronor 2015. Avseende migration har ett antal förslag lämnats, bland annat ett som innebär förbättringar för utländska doktoranders möjligheter att ansöka om och beviljas permanent uppehållstillstånd efter avslutad utbildning. Det finns fortfarande en hel del kvar att göra på det här området. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att kunna attrahera talangfulla studenter, forskare och medarbetare från andra länder, för att vi ska behålla vår position som ett internationellt framstående forskningsuniversitet.

Budgetpropositionen väcker också några frågor, det finns en antydan om ytterligare omfördelning av medel, och att det även kan ske mellan högre utbildning och andra utbildningsformer.  Vi undrar vad det betyder? I budgetpropositionen nämns även en justering när det gäller den kvalitetsbaserade resursfördelningen, där underlaget nu kommer att medräkna utvärderingar fram till och med den första november. Vi notera också att man har för avsikt att utreda ledarskapet vid svenska lärosäten. Frågan bereds tydligen för närvarande inom Regeringskansliet.

Läs hela budgetpropositionen här.