Igår samlades vi rektorer för lärosätena i landet till en diskussion om budgetpropositionen med utbildningsminister Jan Björklund. Inledningsreplik av Björklund gav ett tydligt besked ”Nyhetsvärdet är begränsat” – och det kan jag instämma i. Det var egentligen inga nyheter eller en diskussion om budgetproppen som kommer den 18 september. Men Björklund ville använda tillfället till att belysa vissa frågor som är aktuella. Dessa var högskolestiftelse, avgiftsstudenter, lärarutbildning, doktorandanställning, oredlighet i forskning, prognos för hur många som kan påbörja högskolan (yrkeshögskolan inkluderad). Det gavs utrymme för frågor och jag frågade om remissen om högskolestiftelse, Erasmus Mundus och hur prognosen tagits fram. Inte mycket nytt som sagt var men glädjande att man arbetar med migrationsfrågor och möjligheter för studenter att få uppehållstillstånd efter avlagd examinen i Sverige – även om det går långsamt.

Eva och vicerektor Ulf Danielsson träffade igår Slovakiens utrikesminister Miroslav Lajcák, som var på Sverige-besök den 9-10 september. Det var ett intressant möte som bjöd på spännande diskussioner kring utvecklingen av den högre utbildningen i Slovakien. Ministern beskrev situationen i landet mot bakgrund av landets 1900-talshistoria. Han presenterade även ambitionen att höja universitetens nivå i paritet med den starka utveckling som Slovakien har på många andra områden.

Den här typen av möten ger ofta unika inblickar i områden som ligger lite utanför den dagliga verksamheten, och bidrar till att skapa kontakter och ingångar för framtida samarbeten.