I veckan kom remissen om stiftelser: ”Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet”. Denna var utlovad redan till förra våren och för den delen även till denna vår. Men nu har den slutligen kommit, lagom till sommaren och semestern. Detta är en viktig fråga och vi vill få ordentligt med tid att gå igenom remissen och fundera över de förslag som lagts fram. Därför kommer vi tillsammans med andra företrädare för lärosäten be om förlängd remisstid till nyår, istället för 10 oktober. Även om vi inte ska besvara frågan om Uppsala universitet har för avsikt att bli en högskolestiftelse i vårt svar, så är frågan kring en stiftelseform så pass viktig att vi vill ha en gedigen diskussion innan vi avger ett svar till utbildningsdepartementet med våra synpunkter på hur förslaget är utformat.

I korta drag handlar det om (klippt från sammanfattningen):
Mot den bakgrunden föreslås i denna departements-promemoria att det i stiftelselagen (1994:1220) ska föras in bestämmelser om en ny särskild stiftelseform benämnd högskolestiftelse. En högskolestiftelses ändamål ska vara att bedriva högskoleutbildning och forskning på en internationellt hög nivå. Den föreslagna verksamhetsformen ökar lärosätenas handlingsfrihet. På så sätt ges lärosätena förutsättningar att på ett mer flexibelt sätt hantera dagens och framtidens omvärldsförändringar. En högskolestiftelse utgör en egen juridisk person som kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter på samma sätt som andra juridiska personer. Vidare kan en högskolestiftelse utan begränsningar ta emot donationer och för olika ändamål förvalta dessa, äga bolag samt bygga upp egna ekonomiska medel och andra tillgångar. Dessutom kan den själv bestämma när denna egendom ska avyttras.

Läsa hela här: