Uppsala studentkår har undersökt vad studenter tycker om studier utomlands, och det visar sig att många studenter vill läsa utomlands, men att få kommer till skott. Enligt undersökningen har Uppsala universitet en relativt hög andel studenter som studerar utomlands, men antalet utresande studenter motsvarar inte alls det antal som vill resa in till Sverige och studera. Varken Uppsalas eller Sveriges antal studenter som väljer att lägga en del av sin utbildning utomlands motsvarar de mål om rörlighet och internationalisering som finns inom EU och Bolognaprocessen.

Det är positivt att Uppsala studentkår uppmärksammar varför inte fler studerar utomlands, trots att det finns mängder av utbytesprogram och möjligheter till utlandsstudier. Kåren kommer även med ett antal förslag på åtgärder för att öka antalet utresande studenter.

Vi är övertygade om att internationellt utbyte och mångfald främjar kvaliteten inom både forskning och utbildning. Utlandsstudier ger nya perspektiv, erfarenheter och möjligheter att skapa internationella nätverk. Studier utomlands ökar också toleransen och förståelsen för olika kulturer och seder. En hög grad av internationalisering är ett utmärkande drag för många av de mest framgångsrika utbildnings-och forskningsmiljöer i världen, och som Uppsala studentkår skriver; ”För en forskning och samhällsutveckling i världsklass krävs regel­bundna erfarenhetsutbyten för att inte utvecklingen ska stagnera.”

Ett av Uppsala universitets fokusområden är just internationalisering, och det satsas målmedvetet på internationella frågor inom forskning och utbildning där närvaro av internationella studenter och forskare är ett viktigt mått. Det är av stor vikt att våra studenter och forskare också reser ut i världen och skaffar sig internationell erfarenhet. Vi ser att alltfler av våra studenter studerar utomlands, sedan flera år tillbaka har UU en ökande trend men det bör bli ännu fler i framtiden.

Rapporten finns här.