Regeringen har länge signalerat avsikten att förändra huvudmannaskapet för ett antal svenska lärosäten. Möjligheten för vissa  lärosäten att ombildas till stiftelser har diskuterats, men processen har dragit ut på tiden och det finns fortfarande inte något färdigt underlag från regeringen i den här frågan.

En majoritet av de svenska lärosätena med examensrätt inom högre utbildning är statliga myndigheter, däribland Uppsala universitet. Chalmers och Högskolan i Jönköping är så kallade stiftelsehögskolor, en kombination av stiftelse och aktiebolag. Trenden inom högre utbildning i Europa går mot ökad autonomi, och Uppsala universitet vill nu på nationell nivå ta täten i  den här processen. Universitetsets styrelse, konsistoriet, ska därför efter påsk ta ställning till ett förslag om att inleda arbetet med en börsnotering av Uppsala universitet.

En börsnotering på OMX Nordic Exchanges huvudmarknad skulle tidigast kunna äga rum under första halvåret 2014.

Ett första steg i processen är att omvandla Uppsala universitet till aktiebolag. Inför noteringen behöver universitetet  genomgå en granskning av externa bolagsjurister, som bland annat ska fastställa bolagets väsentliga avtalsförhållanden och bolagsformalia. Dessutom ska en börsrevisor utföra en revision av universitetets verksamhet för att klargöra om universitetet uppfyller noteringskraven. I samband med detta sker också en prövning av konsistoriets och ledningens allmänna lämplighet.

Universitetet kommer att utse en juridisk företrädare som ska bistå universitetet i noteringsförfarandet. Ett noteringsprospekt samt ytterligare information väntas bli offentligt efter sommaren.

I samband med noteringen planeras även en nyemission. Villkor för nyemissionen kommer att fastställas av konsistoriet, och publiceras i noteringsprospektet inom sex månader.

– Tiden är mogen för att ta steget mot börsen. Uppsala universitet har stått för innovation och förnyelse sedan 1477, och vi vill fortsätta att gå i täten för nytänkande inom universitets- och högskolvärlden. En börsnotering är ett sätt att öka vår flexibilitet för att fortsätta utvecklas som ett världsledande universitet, och därmed kunna bidra till en bättre värld. Jag är övertygad om Uppsala universitet kommer att bli en värdefull investering med stor tillväxtpotential för framtida aktieägare,  säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

– Detta stärker också vår internationaliseringsstrategi. Som börsbolag får vi helt andra möjligheter när det gäller exempelvis att bilda dotterbolag för att driva campus i andra delar av världen. Inom några år kan  Campus Gotland få sällskap av Campus Phuket eller varför inte Campus Goa, säger Anders Malmberg, Uppsala universitets prorektor.