I torsdags samlades landets rektorer och förvaltningschefer på Gotland, jag (Eva) och Ann Fust deltog.  Det var SUHF som hade sin förbundsförsamling –SUHF är Sveriges universitets- och högskoleförbund.  Dagen inleddes med ett seminarium om UKÄ:s arbete med sitt effektivitetsuppdrag. Inledare var Annika Pontén, Max Kesselberg och Per Hyenstrand från UKÄ (universitetskanslersämbetet, fd HSV). UKÄ har i sin instruktion att man ska genomföra granskning av hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor. I regleringsbrevet anges att  i uppgiften att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor ingår bl.a. att

  • följa universitets och högskolors resursutnyttjande, och särskilt utveckla uppföljningen av inaktiva studenter,
  • utveckla ändamålsenliga metoder  för att mäta effektivitets- och produktivitetsutvecklingen i  högskoleverksamheten som beskriver en så stor del av sektorns uppdrag som möjligt, och
  • följa upp klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden.

I presentationen visades en del intressanta data upp samt verktyg för visualisering av statistik. Begreppen prestation, nollpoängare och inaktiva studenter blandades friskt samman. På en direkt fråga om uppdraget inte var att följa upp inaktiva studenter, fick jag svaret att man inte hade metoder att mäta inaktiva studenter utan man mäter annat istället. Titta gärna i bloggen från måndags där vi kommenterar den rapport som publicerades i måndags om studenternas prestationer. Med tanke på att sektorn nyligen har fått en indragning med 440 miljoner för inaktiva studenter på ett  – i mitt tycke – godtyckligt sätt, känner jag en oro för vad dessa granskningar ska användas till.

De teman som kommer att vara i fokus för effektivitetsgranskningarna är följande:

  • Genomströmning: prestationsgrad/inaktiva studenter /nollpoängare, genomströmning i utbildning på forskarnivå
  • Kursklassificering
  • Utbildning som skulle kunna ges inom andra utbildningsformer/korta kurser med låga förkunskaper och låg prestationsgrad
  • Samverkan
  • Personalens årsverken
  • Lokaler
  • Etablering på arbetsmarknaden

Vid själva förbundsförsamlingen fastställdes Rekommendationer om etiska riktlinjer vid studentrekrytering, Manifest 2030 och Rekommendationer avseende personer som vistas i lärosätets lokaler och deltar i verksamhet vid lärosätet men som varken är antagna till studier eller anställda vid lärosätet.

Idag startade SciFest, en vetenskapsfestival med mängder av möjlighet att fascineras och inspireras av kunskap och vetenskap. Idag, fredag, fylldes Svandammshallarna med entusiastiska barn och ungdomar från regionens skolor. Imorgon är det din tur då det är öppet för allmänheten – hjärtligt välkommen! Nu vill jag passa på och önska er alla en trevlig helg.