I förra veckan den 20 februari pulicerades följande debattartikel i Gotlandstidningen. Eftersom artikel inte finns att tillgå på nätet återger vi den här:

Försämrad färjetrafik fel väg framåt

Den 1 juli i år blir Högskolan på Gotland en del av Uppsala universitet: Campus Gotland. Just nu pågår ett intensivt och spännande arbete med mål och strategier för vårt nyaste campus. I olika arbetsgrupper diskuteras forskningssamarbeten, nya utbildningar och inriktning på samverkansarbete. Våra ambitioner uttalades redan vid beslutet att gå samman: Vi ska, precis som i Uppsala, satsa på utbildning och forskning av internationellt högsta kvalitet och vårt långsiktiga mål är att öka antalet studenter och lärare på Gotland.

Redan den allra första dagen, den 1 juli som infaller under Almedalsveckan, kommer våra första studenter att börja sin sommarkurs i arkeologi och rektor kommer själv att vara på plats och hälsa dem välkomna till Uppsala universitet Campus Gotland. Vid många av våra institutioner planeras för nya kurser på Gotland och även helt nya utbildningar diskuteras.

Färjetrafiken är avgörande för Gotlands tillväxt och utveckling. Det har Region Gotland varit mycket tydliga med. De vill att Gotlands behov ska stå i centrum i näringsdepartementets direktiv till Trafikverket inför upphandlingen. Sedan nuvarande trafiksystem infördes med täta turer och snabba överfarter, har sysselsättningen på Gotland ökat, liksom företagsetablering och nybyggnationer.

Det är med oro vi mottagit beskedet att Trafikverket signalerat försämringar i färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet från 2017. Tidpunkten är minst sagt olyckligt vald. Att försämra kommunikationerna går stick i stäv med våra ambitioner att skapa ett framgångsrikt utbyte mellan våra medarbetare och studenter i Uppsala och på Campus Gotland.

Även när det gäller den högre utbildningen och forskningen på Gotland är kommunikationerna med fastlandet en nyckelfråga för fortsatt positiv utveckling. En frekvent och väl fungerande och färjetrafik är en viktig del i den infrastruktur som måste fungera och helst förbättras för framtiden. Flygtrafik och bostadsbyggande är andra viktiga förutsättningar. Vi vill ha en levande campusmiljö på Gotland, med fler studenter och anställda än idag. Genom samgåendet kommer flera av våra utbildnings- och forskningsmiljöer att stärkas. Vi vet att fler kommer att behöva resa.

Det ska vara attraktivt för våra studenter att söka utbildningar på Gotland och det ska vara lätt att resa mellan Visby och Uppsala. Vi är också starkt engagerade i studenternas möjlighet att hitta bostad. Därför är det viktigt för oss att bostäder fortsätter att byggas, både i Visby och i Uppsala.

I regeringens infrastrukturproposition görs satsningar i syfte att binda samman landet och utveckla ett starkt och hållbart transportsystem. Ambitionsnivån har höjts, men Gotland ingår inte planerna. På andra håll, t ex Bornholm, satsas tvärtom på snabbare trafik för att ge en skjuts åt utvecklingen. Minskad turtäthet och ökad överfartstid för färjetrafiken mellan ö och fastland är helt fel väg att gå.

Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet
Erika Sandström, rektor Högskolan på Gotland