Igår inbjöd Vinnova företrädare för Högskolesverige till dialog. Hur vill lärosätena utveckla sitt arbete med den s.k. kunskapstriangeln (där axlarna – eller hörnen, om man föredrar det – representeras av utbildning, forskning och innovation)? Och vill vi koppla detta utvecklingsarbete till framtagandet av de samverkansindikatorer som regeringen ”beställt” av Vinnova i forskningspropositionen? Tanken är att dialogen ska mynna ut i utlysningar av s.k. utvecklingsprojekt i början av april.

Från Uppsalas sida argumenterade vi för att hålla isär dessa processer. När det gäller Kunskapstriangeln har vi ambitioner på flera områden där Vinnova gärna får hjälpa till under kommande år. Förutom att fortsätta att stötta forskningsnära innovation och entreprenörskap vill vi utveckla AIM-day-konceptet vidare. Vi vill också gärna testa att överföra Bio-X – den metod för att identifiera och stötta ”innovationsnära” forskning som utvecklats inom Uppsala Bio – på fler områden, under arbetsnamnet Innovation-X. Och vi har planer på att utveckla ett partnerskapsprogram med några företag och organisationer där vi har starka kopplingar inom forskning och utbildning.

Att identifiera indikatorer på samverkan och nyttiggörande som ska bli ett element i statens omfördelning av basanslaget för forskning till lärosätena är en väldigt annorlunda utmaning. Uppgiften är – om möjligt – ännu svårare än att finna metoder för att fastställa kvalitet i forskning eller utbildning. Är det kvaliteten i arbetet med samverkan och innovationsfrämjande som skall värderas och premieras? Är det arbetets resultat (mätt med sådant som patent, avknoppningar, samverkansavtal etc), eller är det själva ”nyttan” i termer av positiva samhällseffekter (såsom välfärd, hälsa, hållbarhet, tillväxt, konkurrenskraft) som ska mätas? I så fall i vilken geografiskt skala (lokalt, nationellt, globalt) och i vilket tidsperspektiv (fem, tio, tjugo år)? Alternativen är många och riskerna för tanke- och mätfel ännu fler. Det finns starka skäl att noga följa – och aktivt påverka – denna utveckling framöver.

Anders Malmberg