(Varför) tappar svensk forskning mark? Igår eftermiddag arrangerades ett välbesökt seminarium i universitetshuset. Gunnar Öquist, tidigare ständig sekreterare vid KVA och Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet presenterade sin omtalade rapport Fostering Breakthrough Research: A Comparative Study.

Rapportens utgångspunkt är bibliometriska analyser som antyder att Sverige under de senaste 20 åren haft en svag utveckling av forskning med stort internationellt genom­slag jämfört med Danmark, Nederländerna och Schweiz. Presenterar en rad möjliga förklaringar till varför svensk forskning tappar internationell konkurrenskraft, främst:

 • Universitetens starka beroende av externa finansiärer.
 • Eftersatt rekrytering och dåligt fungerande karriärsystem för unga forskare.
 • Svag akademiskt ledarskap på olika nivåer.

Vid seminariet kommenterades rapporten av en forskarpanel med fem deltagare från olika delar av Uppsala universitet (Karin Forsberg Nilsson, Carolina Wählby, Sven Widmalm, Stefan Jonsson, Jenny Ehnberg) och därefter en politikerpanel med statssekreteraren i Utbildningsdepartementet Peter Honeth (fp), samt, ledamoten av riksdagens utbildningsutskott Thomas Strand (s).

Många kloka synpunkter, intressanta tankar och goda idéer fördes fram. Nedan ett axplock:

 • Det behövs tydliga och förutsägbara karriärvägar.
 • Samtidigt krävs en avvägning mellan tydlighet och trygghet å ena sidan och elitsatsning, konkurrens och rörlighet å den andra.
 • Nationella program för meriteringstjänster skulle ge många fördelar.
 • Är några svenska universitet redo att kliva fram och säga: ja, vi skall ta oss till topp tio i Europa?
 • De svenska forskningsuniversiteten borde samarbeta mer (en svensk Russell Group?).
 • Det behövs profilering på två nivåer: i högskolelandskapet och inom lärosätet. (Vem har kraften att klara detta?)
 • Universiteten måste fokusera, satsa mer resurser på färre, bättre utvalda  forskare. (Har universiteten kapacitet att utveckla system för detta?)
 • Vi behöver förbättra, effektivisera och snabba upp våra rekryteringsprocesser.
 • Det är viktigt att värna den externa sakkunniggranskningen.
 • Skicka ut de unga forskarna i världen – det är minst lika viktigt som att rekrytera internationellt.
 • Inte bara de yngre forskarna behöver ge sig ut: återupprätta systemet med sabbatsterminer.
 • Det behövs akademiskt ledarskap över den långsiktiga forskningsutvecklingen.
 • Akademiskt ledarskap handlar inte bara om rektorer och dekaner utan inte minst om prefekter.
 • Är den framstående forskaren också alltid den bästa ledaren?
 • Ett starkt decentraliserat system behöver inte vara fullt kollegialt. Kollegial förankring behövs men valda ledare inte nödvändigt.
 • Kollegialt ledarskap: kollegiet skall välja sina ledare men sen ska de valda få förtroende att leda, även om det inte är populärt.

Seminariet gav mersmak. Det är uppfriskande att höra engagerade kolleger med olika ämnes- och erfarenhetsbakgrunder diskutera och när olika åsikter bryts mot varandra.

Apropå internationell rekrytering har ju Uppsala universitet förmånen att, genom ett unikt samarbete med Fulbright-kommissionen, årligen invitera en gästprofessor för ett läsår som Distinguished Fulbright Professor of American Studies vid Svenska Institutet för Nordamerikastudier, Engelska institutionen.

Som avslutning på gårdagen hade vi nöjet att lyssna till 2013 års Fulbrightföreläsning där årets gästprofessor, Susan Hegeman, University of Florida, talade under rubriken Casinos, Slow Food, and the Occupy Movement: Indigenous People and the Global Imagination.

Både det forskningspolitiska seminariet och Fulbrightföreläsningen ägde rum i universitetshusets Sal IX, som var fylld till brädden vid båda tillfällena. Det är glädjande att universitetshuset är en så levande mötesplats inom vårt breda universitet, mer än 125 år efter dess invigning.

Igår invigdes Forum för Kinastudier. Joakim Enwall Professor i kinesiska är ordförande och föreståndare. Den planerade verksamheten för Forum för kinastudier omfattar bland annat följande områden:

 • Att verka för tillkomsten av en excellensmiljö för forskning om Kina i bred tvärvetenskaplig bemärkelse;
 • Att synliggöra UU:s kompetens om Kina gentemot interna och externa aktörer;
 • Att bidra till informationsutbyte avseende kinarelaterad verksamhet vid UU;

Läs mer  om Forum för kinastudier.

Det händer mycket under en dag vid Uppsala universitet.

Eva Åkesson och Anders Malmberg