Ett händelserikt år går mot sitt slut. Det första året för oss som rektor och prorektor har inneburit nya uppgifter och utmaningar, men framför allt en möjlighet att lära känna er och Uppsala universitet.

2012 har på många sätt varit ett framgångsrikt år. Uppsala universitet befinner sig i en fas av framgång och förvandling, dessa ord har vi använt i många olika sammanhang. I detta vårt sista inlägg på bloggen för i år, vill vi tacka er för alla ypperliga insatser, men även minnas och reflektera över det gångna året. Årsskiftet är ett tillfälle att både titta tillbaka och se framåt.

Framväxande strategiska prioriteringar
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Vår uppgift är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet, och att på olika sätt samverka med det omgivande samhället. Det yttersta målet är att vi – med våra forskningsresultat, våra duktiga studenter och vår samverkan – skall bidra till en bättre värld.

Under året har vi i olika sammanhang – främst naturligtvis med vicerektorerna och studenterna i ledningsrådet – fört diskussioner om vilka frågor som kommer att vara särskilt viktiga att arbeta vidare med under de kommande åren för att nå våra ambitiösa mål när det gäller forskning, utbildning och samverkan. Fyra prioriterade områden har utkristalliserats i den diskussionen. Det är områden där vi i flera fall redan ligger långt framme men där det finns skäl att ytterligare öka trycket för att flytta fram positionerna inom institutioner, fakulteter och vetenskapsområden – liksom för Uppsala universitet som helhet. De fyra områdena är:
Kvalitet och kvalitetsarbete. Uppsala universitets långsiktiga framgång är helt beroende av den akademiska kvalitetskultur som reproduceras och utvecklas i de kollegiala fora som ansvarar för forskning och utbildning inom institutioner och fakulteter. Det breda universitetets utmaning i detta sammanhang är att också utveckla arbetsformer där vi lär oss av, inspireras av och utmanar varandra över ämnes-, fakultets- och områdesgränser när det gäller arbetet med kvalitetsutveckling i forskning och utbildning.

 Internationalisering. Här handlar det om att flytta fram positionerna som en strategi för ständig förnyelse och utveckling av forskningen och utbildningen. Som internationellt ledande universitet skall vi utveckla vår samverkan och utbyten med ledande universitet i andra länder, och erbjuda forsknings- och utbildningsmiljöer som attraherar forskare, lärare, post-docs, doktorander och studenter från hela världen.

Kompetensförsörjning. Den kanske enskilt viktigaste faktorn för universitetets förmåga att långsiktigt nå sina mål handlar om hur framgångsrika vi är när det gäller rekrytera, behålla och utveckla de kvalificerade lärarna och forskarna, liksom anställda i olika stödfunktioner.

Infrastruktur. Forskningens och utbildningens infrastrukturer omfattar allt från de stora forskningsanläggningarna till sådant som bibliotek, databaser, IT-system och lokaler. Även bostadsfrågorna kan placeras under denna rubrik. En del av dessa infrastrukturer är internationella, andra är nationella och lokala, men samtliga kommer i framtiden att kräva långsiktig planering och genomtänkta finansieringsstrategier.

 Året som gått
Vid en tillbakablick på det gångna året kan vi se att de strategiska prioriteringarna redan i mångt och mycket präglar vårt arbete. En av årets stora händelser, regeringens proposition om forskning och innovation, berör i högsta grad alla fyra frågorna. Här finns, förutom uppskrivningen av de statliga forskningsanslagen och ett antal riktade forskningssatsningar, förslag om ökad kvalitetsstyrning (nationell peer review som underlag för statens resursfördelning), internationalisering och kompetensförsörjning (särskilda satsningar på att attrahera internationella spetsforskare liksom på att ge ledande yngre forskare goda villkor) samt infrastruktur (de för Uppsala universitet så viktiga satsningarna på att bygga ut SciLifeLab, ESS och MAX IV).

På utbildningssidan har året dominerats av diskussioner om dimensionering. Vi har i olika sammanhang påpekat hur illa tajmad regeringens neddragning av utbildningsvolymen är för Uppsala universitets del. Vi tvingas under ett par år minska antalet studenter med 10 %, samtidigt som söktrycket till våra utbildningar är större än någonsin. Ett stort och forskningsintensivt universitet som vårt kommer säkert att klara denna omställning utan alltför stora problem, men det är sorgligt att vi tvingas stänga dörren för studenter som vill utbilda sig inom områden där vi har stor kompetens och samhällets behov av arbetskraft under kommande år är växande.

Den påtvingade volymminskningen har också blivit en påminnelse om vikten av utbildningsstrategisk diskussion och planering. I tider av volymminskning är det särskilt viktigt att vi för en nyanserad diskussion om hur vårt utbildningsutbud skall utvecklas. Det är ingen enkel fråga, och en rad dimensioner måste samsas i vågskålarna: studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov måste vägas mot var vi har kompetens, kvalitet och starka forskningsprofiler liksom vår identitet som brett och fullskaligt universitet. Denna diskussion kommer garanterat att behöva fortsätta också under kommande år.

När det gäller kvalitetsfrågorna har året bland annat präglats av HSV:s utbildningsutvärderingar, KrUUt och rankingfrågor.

Högskoleverkets utvärderingar har fått stor uppmärksamhet. Metoden har diskuterats livligt och ifrågasatts på flera punkter. Utvärderingarna får stora konsekvenser, med vinnare och förlorare, omfördelning av resurser eller förlorade examensrätter. Uppsala universitet har fått ett antal utbildningar ifrågasatta vilket vi inte kan vara nöjda med. Samtidigt har vi fått högsta betyg på många av våra större utbildningar vilket gjort oss till vinnare i det första årets fördelning av extra kvalitetsmedel. Utvärderingarna har också, på de punkter där vi fått kritik, lett till ett intensifierat arbete med att åtgärda brister och utveckla undervisningsformer, vilket är bra.

Det så kallade KrUUt-projektet befinner sig i spurtfasen. De aktiviteter som genomförts inom fakulteter och områden har avrapporterats och granskats av en internationell panel vars slutsatser och rekommendationer kommer att redovisas i en slutrapport i början av det nya året.

Universitetsrankningar får allt större uppmärksamhet, oavsett om vi gillar dem eller inte. Under 2012 har vi inom Uppsala universitet arbetat aktivt med att ta fram ett förhållningssätt till företeelsen vilket också innefattar ett urval av vilka rankningslistor som är intressanta att bevaka. Utfallet av de viktigaste rankingarna under 2012 visar små förändringar jämfört med föregående år. Med ett undantag håller vi positionen som ett av världens 100 främsta lärosäten:

  • Shanghai-rankingen (AWRU) 73
  • QS World University Rankings 81
  • Times Higher Education 106
  • National Taiwan University Ranking 88

Nu i december fattade riksdagen det beslut som innebär att verksamheten inom Högskolan på Gotland från och med 1 juli 2013 blir en del av Uppsala universitet. Utgångspunkten för den fleråriga integrationsprocess som lett fram till detta beslut är starkt kvalitetsrelaterad. Genom att bli en del av Uppsala universitet ges verksamheten i Visby bättre förutsättningar att bli en miljö för fullvärdig akademisk forskning och utbildning av högsta kvalitet. Men samgåendet ger fler fördelar än så. Campus Gotland kommer på flera sätt bidra till Uppsala universitets mångfald och utveckling, med bland annat liberal education och nätbaserad utbildning.

Internationaliseringsarbetet drivs på många fronter. Vi har en strid ström av internationella gäster som kommer till Uppsala för att lära sig om vår verksamhet och knyta kontakter för framtida utbyten: ambassadörer, politiker och inte minst rektorer från andra universitet. Så har vi under året bland annat mottagit delegationer från Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Frankrike, Litauen, Malaysia, Portugal, Rwanda och Uganda för att nämna några exempel. Uppsala universitet har förstås också under året varit värd för en lång rad internationella konferenser. Det är bra att så många möten av olika slag lockar människor från hela världen till oss. Planerna på att etablera en global mötesplats inom området hälsa, etik och ekonomi går vidare. Här samarbetar vi ett antal aktörer i staden för att etablera en Uppsala Health Summit.

Uppsala universitet deltar i flera olika nätverk och sammanslutningar av lärosäten från olika länder.

Vi har deltagit i möten med våra partners inom European University Centre at Peking University, U4 och Matariki. Vi planerar nu kommande resor till universitet som vi gärna vill lära oss av och/eller stärka relationerna till. Närmast på tur står Århus, Cambridge, Edinburgh, University College London.

Vi har också under året kunnat glädjas åt att Uppsala universitet flyttat fram sina positioner rejält inom Erasmus Mundus.  Vi är nu med i hela nio program, varav vi själva koordinerar ett. Det är en bra nivå. Vi ska kanske inte sträva efter fler utan snarare arbeta med att prioritera regioner, partners och gärna koordinera ett program riktad mot södra Afrika genom SANORD.

Kompetensförsörjningsfrågorna har också varit centrala. Vi fortsätter att rekrytera nya medarbetare i hög takt. Hjärtligt välkomna alla ni flera hundra som under 2012 börjat er anställning vid Uppsala universitet! Om vi inte redan setts ser vi fram emot att träffa er vid nästa introduktionsdag för nyanställda.

Våra doktorspromotioner och professorsinstallationer är också mäktiga manifestationer över vår kompetensförsörjning. Av 42 installerade professorer i november var 40 % kvinnor. Ett bevis för att vi sakta närmar oss en bättre balans också på denna nivå. En sak som vi är väldigt nöjda med är att vi, som ett av de första lärosätena i landet, fått frågan om meriteringsanställning på plats. Sedan i november är det möjligt att rekrytera biträdande lektorer och forskarassistenter vid Uppsala universitet, en möjlighet som vi hoppas blir flitigt utnyttjad under 2013.

Infrastrukturfrågor har upptagit oss mycket. Den enskilt viktigaste frågan här är att få strukturen för SciLifeLab på plats. Detta är ett för Sverige unikt initiativ där Uppsala tillsammans med stockholmsuniversiteten nu skall skapa en nationell forskningsinfrastruktur, Sweden SciLife. Det är en stor statlig satsning, en fantastisk möjlighet och ett stort ansvar. Vid BMC byggs det sk Navet, som en mötesplats i Uppsala för denna satsning. Spadtag har också tagits för den sk Freiahallen, där Uppsala universitet skall utveckla och bygga acceleratorer och instrument för ESS i Skåne.

Tillsammans med Akademiska hus planerar vi för nya byggen. Projektet med en ny förvaltningsbyggnad i Plantskolan har väckt debatt och kommer säkert att fortsatta att debatteras under kommande år, allt eftersom planprocessen löper vidare. Kommunen jobbar hårt och allt mer framgångsrikt med bostadsfrågan, vilket är viktigt både för studenter och nyanställda.

Den allvarliga incident som under ett par dagar i slutet av maj skapade störningar i flera verksamhetskritiska IT-system blev en påminnelse om vikten av att kontinuerligt utveckla både hårdvara, mjukvara och organisation för denna så avgörande infrastruktur.

+                          +                          +

Sedan är det förstås mycket roligt och spännande som händer vid ett stort och brett universitet under ett år.

Vi jobbar ständigt med att utveckla fördjupa våra relationer till organisationer och personer som på olika sätt vill oss väl och vill stödja vår verksamhet. Vi bjuder kontinuerligt in representanter för forskningsfinansiärer, näringsliv och myndigheter. De bidrag vi erhåller från råd och stiftelser – ingen nämnd och ingen glömd – är helt avgörande för hur vår forskning kan utvecklas. Vi arbetar allt mer systematiskt med våra alumnnätverk, både i Sverige och runt om i världen. Vi har stor glädje av Uppsala universitets vänner, liksom av den USA-baserade stiftelsen American Friends of Uppsala University. Universitetets styrelse, konsistoriet, med ordförande Hans Dalborg och spetsen lägger ett stort arbete och engagemang i att bidra till vår utveckling.

Ett antal årliga hedersföreläsningar ger oss tillfälle att bjuda världsledande forskare till Uppsala. Promotioner, professorsinstallation, diplomerings­ceremonier, hyllningsmiddagen till nyblivna pensionärer, Anders Wall-föreläsningen och entreprenörskapsdagen, Novemberfesten och nobelpristagarbesöket i december är självklara höjdpunkter i det Upsaliensiska akademiska året. Vår framgångsrika innovations- och samverkansenhet, UU Innovation, fick välförtjänt uppmärksamhet vid sitt femårsjubileum i september.

Som ledning för ett stort och brett universitet med decentraliserad organisation är det en särskild utmaning att utveckla kanalerna för kommunikation och informationsutbyten. Blogg, facebook och twitter i all ära, men de besök vi gör hos vetenskapsområden och institutioner är, liksom mötena med senaten, oöverträffade när det gäller både att få en känsla för de utmaningar och problem som upptar våra verksamheter och få diskutera olika strategiska överväganden och policies. Under året har vi börjat utveckla formerna för dialogen med vetenskapsområdena, på våren är det fokus på budget och på hösten kvalitet och strategiska utmaningar. Vi fortsätter med institutions­besöken 2013. Vi kommer också att pröva att arrangera universitetsövergripande seminarier i aktuella frågor, i det nya kvalitetsrådets regi.

Nu blickar vi framåt
2013 kommer att innebära nya utmaningar. Inget tyder på att det blir mindre att göra. Vi har både forskning och utbildning av ypperlig kvalitet, men vi får inte slå oss till ro. Omvärlden förändras och konkurrensen hårdnar. Med trygg förankring i våra grundläggande värden och övertygelse om vad vårt uppdrag är, står vi rustade att anta framtida utmaningar.

Vi gör det tillsammans med företrädarna för våra kollegiala organ, och med er studenter, lärare, forskare och andra anställda liksom alla Uppsala universitets vänner och tillskyndare. Det är vi som tillsammans är – och utvecklar – Uppsala universitet.

Vi vill tillsammans med vicerektorerna och universitetsdirektör Ann Fust önska er alla en riktigt Skön Helg och ett Gott Nytt År! Ett stort och varmt tack för alla goda insatser under det år som gått!

Eva Åkesson och Anders Malmberg