Under året har vi vid olika tillfällen diskuterat Mål och strategier för Uppsala universitet med rektors ledningsråd, senaten, dekanmötet och konsistoriet. Nedan försöker vi ge en samlad bild om var vi står idag i dessa samtal. Delar av detta har du tidigare kunnat läsa på bloggen.

Centrala styrdokument för Uppsala universitet

Universitetets verksamhet styrs av högskolelagen och högskoleförordningen. Vid sidan av det nationella ramverket finns universitetets interna regelverk i form av arbets- och anställningsordning. Utöver detta finns ett antal övergripande styrdokument som ger riktning för universitetets verksamhet.

”Mål och strategier för Uppsala universitet” reviderades senast 2008. Då fick universitetets alla övergripande mål- och strategidokument dessutom en ny struktur med program och handlingsplaner.

Mål och strategier indelas i fyra fokusområden:

 • Ett universitet för framstående forskning
 • Ett universitet för förstklassig utbildning
 • Ett universitet i samhället
 • En universitetsmiljö i utveckling

Mål och strategier beskriver Uppsala universitets grundläggande värderingar och samlar övergripande mål och strategier. I dokumentet betonas att alla anställda har ett gemensamt ansvar för att understödja att verksamheten håller högsta möjliga kvalitet och därigenom bidrar till universitetets goda rykte. Dokumentet förväntas inspirera och lägga grunden för mål- och strategiarbete inom universitetets olika delar och användas i planering på alla nivåer. Sammantaget ska det bidra till fortsatt utveckling av verksamheten.

För att konkretisera färdriktningen inom vissa områden har konsistoriet och i något fall rektor beslutat om ett antal program. För närvarande finns följande program:

 • Program för kvalitetsarbete 2008
 • Pedagogiskt program 2008
 • Program för användning och utveckling av IT 2009
 • Program för samverkan 2009
 • Program för internationalisering 2009
 • Program för lika villkor 2010

Mer om våra Mål, strategier och planer  hittar du här.

Diskussionen i Rektors ledningsråd

Rektors ledningsråd har under året gått igenom dokumenten och diskuterat behovet av att förnya dem. Vår slutsats var att de flesta håller men det behövs vissa revideringar. Dels när det gäller vilka program vi har och även innehållsmässigt för vissa.

I diskussionerna och prioriteringar inom rektors ledningsråd har fyra strategier för excellens i forskning, utbildning och samverkan/innovation vuxit fram för det fortsatta arbetet.

 • Kvalitet: utveckla formerna arbetet med ständig kvalitetsutveckling
 • Internationalisering: flytta fram positionerna
 • Infrastruktur: utveckla strategi för hur internationella, nationella och lokal infrastrukturer ska finansieras och samverka på ett slagkraftigt sätt
 • Kompetensförsörjning: proaktivitet för internationell rekrytering och attraktiva karriärsystem

Diskussion i konsistoriet

Vid höstens internat inbjöds konsistoriets ledamöter att diskutera hur de nuvarande måldokumenten fungerar samt den framtida strukturen för måldokument, med utgångspunkt i frågor som:

 • Fungerar strukturen – Mål och strategier – Program – Handlingsplaner?
 • Mål och strategier från 2008: Har de fungerat? Behövs revision eller helt nytt? Hur ofta?
 • Vilka programområden saknas? Vilka programområden kan tas bort?

Konsistoriets bild var att dokumentet ”Mål och strategier för Uppsala universitet” varit synligt och till en del har implementerats. Dock saknades en tydlig uppföljning, och man efterlyste mer av årsvis redovisning med hjälp av exempelvis nyckeltal. Vid varje vetenskapsområde bör det finnas supplement till Mål och strategier. Man saknade program för infrastruktur, etik och för hållbar utveckling medan det existerande programmet för IT ansågs ha en annan karaktär och kan tas bort.

Konsistoriet uttryckte tydligt att ett fåtal korta styrdokument med slagkraft är att föredra. Dokumenten ska vara stabila och långsiktiga och formas utifrån ställningstaganden mellan olika vägval, exempelvis avseende bredd respektive fokusering. Dokumenten ska ha betydelse i det vardagliga arbetet.

Konsistoriet vill se en tydligare vision som lyfter fram det unika med Uppsala universitet. Nyckelord som nämndes var det breda, kompletta universitetet, internationellt ledande och att utbildning och forskning går hand i hand.  Det kompletta universitet bör ha som mål att vara gränslöst och ge skapa ett antal breda programområden där flera discipliner samverkar exempelvis demokrati, energi, livsvetenskaper.

Ett annat förslag som fördes fram är att universitetet skulle inrätta en International Advisory Board, med företrädare från väl renommerade universitet i Storbritannien, USA, Asien och Australien. Även vetenskapsområdena skulle kunna inrätta motsvarande grupperingar.

Beträffande program för hållbar utveckling poängterades att det är viktigt att skilja mellan universitetets miljöledningsarbete och det strategiska arbetet för hållbar utveckling. Vid en revidering bör formatet också ses över liksom möjligheten att följa upp.

Ett förslag väcktes om att tillsätta en liten panel bestående av näringslivsalumner för att genomföra en miniutvärdering av Mål och strategier.

Dekanmötets diskussion

Också höstens dekanmöte diskuterade M&S och programstrukturen. Tre tips för det fortsatta arbetet lyftes fram. Om dokument av detta slag ska bli framgångsrika måste de vara:

 • –       kollegialt förankrade
 • –       kortfattade, och
 • –       kommuniceras väl

Det konstaterades att det existerande dokumentet rymmer 24 mål och 44 strategier och det är lite väl många mål och att visionen kan formuleras tydligare. Mångt och mycket en snarlik den diskussion som fördes av konsistoriets ledamöter.

Vad händer nu? Hur går vi vidare?

Från diskussioner i de olika grupperingarna drar vi slutsatsen att strukturen med program och handlingsplaner fungerar men att en översyn behövs. Flera dokument skulle må bra av att kortas ned, tydliggöras och skärpas.  En tidplan och körschema för genomgången tas fram nu i slutet av 2012 och presenteras i början av 2013. Men nedan är några av våra tankegångar så här långt.

En revidering eller snarare vidareutveckling av Mål och strategier kommer förslagvis att göras under 2013 med sikte att kunna fastställas av konsistoriet tidigt 2014. Programstrukturen bör ses över i sin helhet och tydliggöras samt vilka områden som behöver program.

Vi kommer att ha tre universitetsgemensamma grupperingar för det övergripande arbetet:

 • Rådet för internationaliseringsfrågor – ordförande Rektorsråd för internationalisering
 • Rådet för Lika villkor – ordförande Rektorsråd för Lika villkor
 • Kvalitetsrådet – ordförande prorektor

Handlingsplanen för internationalisering som tagits fram under hösten blir ettårig för 2013 så det nya rådet för internationalisering ska kunna gå igenom programmet och sedan ta fram en handlingsplan för 2014-15.

Program för lika villkor fastställdes 2010. Det finns fem olika handlingsplaner inom detta område samt en handlingsplan för breddad rekrytering. Ambitionen är att arbeta ihop de kommande handlingsplanerna i enlighet med ett mer samlat arbete inom Lika villkorsområdet.

Ett Program för Hållbar utveckling bör tas fram under den kommande perioden och vi kommer att överväga att ta fram ett program för Infrastruktur och eventuellt ett för Etik men detta är inte klart ännu.

Programmet för kvalitetsarbete bör ses över av det nya Kvalitetsrådet, och dess relation till Pedagogiska programmet tydliggöras.

Vi kommer under året 2013 att tillsätta International University Advisory Board med kritiska vänner som kan fungera som rådgivare i vårt utvecklingsarbete för universitetet som helhet.

Som ni ser, diskussionerna har börjat få konkreta resultat.  Diskussionerna har varit stimulerande, inspirerande och nyttiga.  Vi är glada över engagemanget och vi har fått fram en tydlig riktning framåt. Ibland är resan nästan lika betydelsefull som målet. Och resan fortsätter, vi är långt ifrån klara.

Eva Åkesson och Anders Malmberg