Under den senaste tiden har flera synpunkter framförts om planerna på att bygga ett hus för universitetets studentservice, förvaltning och ledning i kvarteret Plantskolan, intill Botaniska trädgården.

Debatten är nödvändig och välkommen. Stora beslut som har långsiktiga konsekvenser skall beredas noga och det är viktigt att alla som är direkt och indirekt berörda får komma till tals i processen. Den tilltänkta tomten ligger längs Norbyvägen mellan Campus Blåsenhus och Dag Hammarskjölds väg. Läget ställer krav på en byggnad av hög kvalitet, vilket skall vara en ledstjärna för projektet.

Den debatt som förts i främst Uppsala Nya Tidning innehåller både engagemang för stadsmiljön och sakargument som är väl värda att beakta. Även om debatten i det stora hela är saklig och relevant har några felaktigheter tenderat att bita sig fast. Planen är inte att bygga ett sju våningar högt hus; det aktuella förslaget handlar om att det kommer att vara olika antal våningar i olika delar av huset, som mest fem våningar ovanför markplan. Höjden är för övrigt något som kommer att beslutas i den pågående detaljplaneprocess som kommunen ansvarar för.

Universitetsdirektör Ann Fust och byggnadschef Lennart Ilke svarar i UNT den 4 oktober på några av de synpunkter som kommit fram. I artikeln beskrivs också de olika stegen i den fortsatta berednings- och beslutsprocessen. Ett sådant steg är ett informationsmöte den 14 november klockan 18 i Universitetshuset. Då kommer arkitekterna att finnas på plats och presentera planerna. Representanter från bland annat Uppsala universitet, Uppsala kommun och Akademiska hus kommer också att medverka.

Det öppna debattklimat som vi vill värna kan bara vidmakthållas om vi alla respekterar både meningsmotståndare och grundläggande spelregler. I spelreglerna ingår att sträva efter ett respektfullt tilltal även när vi är oense, och att undvika anonyma inlägg. En anställd har lämnat anonyma brev till 250 medarbetare inom universitetet för distribution via internposten. Breven – åtminstone det som är ställt till rektor – innehåller en grön tygorm samt en uppmaning att hjälpa till att stoppa byggplanerna. Vi bedömer att breven av förvaltningsrättsliga skäl måste delas ut, trots att det är uppenbart olämpligt både att sända anonyma brev och att utnyttja det interna tjänstepostsystemet på detta sätt. Vi hoppas att ingen av adressaterna, som härmed är förvarnade, tar illa vid sig.

Några har frågat efter rektors egen syn på byggplanerna. Rektors roll är att säkra att processen sköts på ett, ur universitetets synvinkel, korrekt och bra sätt. Vi behöver en funktionell och kostnadseffektiv byggnad som därtill väl försvarar sin plats i den tänkta omgivningen. När det gäller byggnadens utformning vilar projektet lyckligtvis inte enbart eller ens i första hand på universitetsledningens tyckande – vi kan luta oss emot en stor samlad professionell kompetens kring projektet. Vår byggnadsavdelning samarbetar med byggherren Akademiska hus som i sin tur arbetar med några av Nordens främsta arkitekter och – inte minst – byggnadsnämnden i Uppsala kommun.

Eva Åkesson och Anders Malmberg