I fredags avslutade den internationella panelen sitt veckolånga besök. De gav återkopplingar till KrUUts sekretariat och styrgrupp liksom till universitetsledningen. Panelen mötte även en bredare grupp intresserade kolleger vid en välbesökt öppen hearing sent på eftermiddagen. Detaljerna kommer i en skriftlig rapport under hösten men några slutsatser framträder redan nu.

Panelen anser att vårt existerande pedagogiska program fungerar och “har mycket kvar att ge”. Samtidigt krävs att vi mobiliserar fördjupat engagemang, också från studenterna, för att det skall få ett riktigt brett genomslag.
Någon uttryckte det som att:“The Programme for Teaching and Learning is quality – if you can implement it, you will offer five star education!”.

Panelen är imponerad av den mångfald aktiviteter som genererats under KrUUt-paraplyet under det senaste året. Man noterar skillnader i hur utvecklingsarbetet organiseras inom olika vetenskapsområden/fakulteter men ger inga rekommendationer i organisationsfrågor – det måste vara universitetets eget ansvar.

När det gäller det centrala stödet för pedagogiskt utvecklingsarbete – från Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU), Kompetensforum och Enheten för kvalitet och utvärdering – är panelens intryck att det fungerar väl och är uppskattat i organisationen.

Panelen är också positiv till uppläggningen av själva KrUUt-projektet. Den utmaning man ser gäller hur de aktiviteter som genererats inom ramen för KrUUt skall kunna utvecklas vidare och breddas. Man är noga med att påpeka att KrUUt inte får ses som ett avgränsat projekt som nu avslutas:

“There is cultural change going on. Conversation on teaching and learning has grown. The challenge is to keep momentum, and to go from sharing to developing and manifesting. Bottom up is fine, so do not lose that while you make it a bit more systematic.”

Se där en utmaning till oss alla som arbetar vidare med kvalitetsarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet!

Anders Malmberg