Idag hade HSV samlat sektorn till en avstämning av det nya kvalitetsutvärderings­systemet. Från Uppsala deltog undertecknad prorektor tillsammans med universitetsdirektör Ann Fust och utvärderingschef Åsa Kettis. Vid detta välbesökta heldagsseminarium medverkade statssekreterare Peter Honeth och universitetskanslern Lars Haikola samt en rad företrädare för universitet och högskolor, SUHF och studentkårerna. ENQA:s aktuella beslut att ifrågasätta om HSV kan förbli en fullvärdig medlem gav naturligtvis extra bränsle åt diskussionen.

Peter Honeth menade att Sverige under en 20-årsperiod gått från att utvärdera om lärosätena har fungerande kvalitetsarbete, via försök utvärdera om lärosätena har tillräckliga förutsättningar för att bedriva högre utbildning till dagens modell som försöker fastställa om utbildningarna som sådana håller måttet, via utvärderingar av deras resultat.

Lars Haikola konstaterade att det är ”ideologiskt enkelt men metodologiskt svårt” att utvärdera mot generella examensmål, men hävdade att det går.

Den kritik mot – och krav på vidareutveckling av ­– dagens system som framfördes av deltagarna i seminariet gick bland annat ut på:

– Att den ensidiga fokuseringen på examensarbeten innebär att basen för utvärderingen är alltför smal.

– Att systemet är alltför instrumentellt och reduktionistiskt – en hel utbildning kan i princip fällas på bedömda brister i uppfyllelsen av ett enda relativt perifert examensmål.

– Att det borde finnas mer utrymmer för kvalitativ helhetsbedömning.

– Att även ett system som huvudsakligen inriktas på att mäta resultat systemet också borde kunna konstrueras så att det blir kvalitetsdrivande och uppmuntrar strategisk mångfald.

– Att det kan finnas skäl att se över de nationella examensmålen i sken av den nu pågående cykeln av utvärderingar.

Anders Malmberg