Idag har konsistoriet haft sammanträde. Mötet inleds alltid med att jag ger Rektors rapport om vad som hänt sedan senaste mötet. Det blev en exposé av spadtag, resor, interna och externa möten, promotion och en del annat. Mycket av detta har ni kunnat läsa om här i bloggen.

Jag fick tillfälle att göra en analys av nyckeltal och jämförelser med andra lärosäten för konsistoriet. Med utgångspunkt i våra Mål och strategier lyfte jag vissa riktningar för framtiden med bland annat fler nyantagna i forskarutbildning, färre utbildningsbidrag, fler publiceringar, förstärkning av den avancerade nivån, fler utresande studenter, ökade intäkter för studieavgifter, ökad lärartäthet och ökad internationalisering. Dessa utgångspunkter är viktiga för våra strategiska överväganden inför verksamhetsplanen 2013 och det fortsatta arbetet.

Vid dagens möte fastställdes universitets verksamhetsplan för 2013. En positiv faktor är regeringens kvalitetssatsning för utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Satsningen motverkas tyvärr av minskade anslag från statsmakten på grund av införande av studieavgifter för studenter utanför EU och EES, avdrag för inaktiva studenter samt att de tillfälliga platser som inrättades under finanskrisen 2009 upphör.

Konsistoriet gav mig som rektor och områdesnämnder/fakultetsnämnder i uppdrag att i enlighet med det ansvar som regleras i arbetsordning för Uppsala universitet göra nödvändiga prioriteringar avseende utbildningsutbud och dimensionering. Prioriteringarna skall göras med utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet. Jag fick också konsistoriets uppdrag att utveckla former för och initiera en bredare universitetsövergripande diskussion om utbildnings- och forskningsstrategiska frågor.

Nu är det viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för framtiden och vårt breda universitet. Vid konsistoriets möte blev det tydligt att Mål och strategier är kanske viktigare vid neddragningar än vid nysatsningar – eller åtminstone lika viktiga. Uppsala universitet ska bedriva forskning och utbildning av allra högsta internationella kvalitet, spela en aktiv roll i det globala samhället, främja utveckling och innovation och bidra till en bättre värld. Idag och i framtiden. Jag kan efter dagens möte konstatera att Uppsala universitets mål och strategier fungerar precis som de ska – som riktlinjer och vägledning för beslut och diskussion. Även vid tuffare beslut.