Vi har fått en remiss om ett förändrat förfarande för nominering av ordförande och externa styrelseledamöter i styrelser för universitet. Förslaget går i korthet ut på att externa ledamöter ska utses av regeringen efter förslag av två personer i samråd. Dessa två nomineringspersoner bör vara landshövding i länet och den andra en person med god kunskap om verksamheten exempelvis en före detta rektor eller styrelseordförande. Det är kort remisstid, bara en vecka. Departementet bjuder in till ett remissmöte på torsdag för att diskutera förslaget. Universitetsdirektör Ann Fust kommer att företräda Uppsala universitet på mötet. Vi håller fast vid vårt tidigare remissvar där vi tillstyrker en nomineringskommitté och förslår en lokal nomineringskommitté i vilken det bör ingå såväl externa företrädare som företrädare för lärare och studenter.