Idag har vi skickat ut ett förslag till ny modell för fördelning av utbildningsresurser till vetenskapsområdena på remiss. Syftet är den modell som nu föreslås skall vara enkel och transparent och ge underlag för tydliga strategiska beslut och långsiktig utbildningsplanering. Stort tack till den arbetsgrupp som arbetat fram förslaget. Det har inte varit lätt att tydliggöra effekterna av förändringen eftersom den ”modell” som använts tidigare varit minst sagt svårgenomtränglig.

Den nya modellen utgår ifrån regeringens s.k. prislappar. Vi föreslår också ett delvis annat sätt att tänka och räkna, där vetenskapsområdena istället för ”utbildningsuppdrag” tilldelas ”takbelopp”, mot vilka avräkning sedan sker.

Den föreslagna modellen kommer säkert att väcka debatt eftersom som den synliggör den omfördelning av resurser mellan områdena som skett hittills. Grovt sett kan man säga att den tidigare modellen omfördelat vissa resurser från med-farm till tek-nat och hum-sam. Den nya modellen innebär att dessa medel ”återförs” till med-farm, men det är viktigt att inse att detta modellutfall inte med nödvändighet innebär någon dramatisk resursomflyttning i praktiken.

Modellen i sig skapar inte resursfördelning, däremot kommer den att fungera som en utgångspunkt för den årliga verksamhetsplaneprocessen där områdens olika äskanden skall vägas mot varandra. Innan ”modellen blir verklighet” kommer därför ytterligare faktorer in i bilden: dels kort- och långsiktiga effekter av förändringar i det takbelopp vi får av regeringen, dels effekterna av strategiska omfördelningar och gemensamma satsningar som vi själva vill göra.

Det skall bli spännande att se vilka kloka synpunkter som kommer fram i remiss-svaren! Hälsar Eva och Anders