Tisdag-onsdag samlades universitetsledning, vicerektorer, dekaner, och förvaltningens chefer m.fl. till höstens dekanmöte, denna gång på Lejondals slott. Internatformatet ger förutsättningar för lite djupare strategiska diskussioner.

Eva inledde med en rapport om vad som är på gång inom universitetet och i omvärlden. Första dagen var annars huvudfrågan hur vi bäst ska utnyttja och ta om hand de många rekommendationer som kommer fram i forskningsutvärderingen Kof17. Med slutrapporten på väg till tryckeriet om någon vecka kunde Anders tillsammans med utvärderingschefen Åsa Kettis för första gången ge en samlad presentation av de många observationer, insikter och förslag som går att dra fram ur det rika Kof-materialet. Den efterföljande diskussionen kretsade kring frågor som: Känner vi igen oss i beskrivningar och slutsatser? Hur ska vi förhålla oss till de rekommendationer som de internationella bedömarna gjort? Vad ska vi arbeta med universitetsgemensamt och vad hanteras bäst av institutioner, fakulteter och vetenskapsområden?

Några frågor identifierades som har högsta prioritet att arbeta vidare med universitetsgemensamt. Det gäller inte minst karriär- och rekryteringsfrågor, samt hur prefekternas roll kan stärkas. Diskussionen om hur vi bäst implementerar KoF-projektets resultat kommer att fortsätta i olika fora och former, närmast i konsistoriet i samband med att den färdiga rapporten presenteras i mitten av november.

Första dagen avslutades med en information om styr- och resursutredningen (STRUT), som handlar om efter vilka principer och med vilka modeller staten skall styra och finansiera forskning och utbildning vid universitet och högskolor i Sverige. Utredningen har tre fokusområden: styrningsprinciper, utbildningsutbud och dimensionering samt resursfördelning. Anders och planeringsdirektör Daniel Gillberg gjorde en genomgång av direktivet och hur Uppsala universitet hittills ställt sig i de olika frågorna. Det kommer att bli en spännande fortsättning när utredningens preliminära förslag blir bekanta framemot nyår, och under våren vi kommer att få tillfälle att diskutera direkt med utredaren Pam Fredman.

Under dag två gav Daniel Gillberg och HR-chefen Eliane Forsse en lägesrapport från det pågående arbetet med kompetensförsörjningsprogram, som på det hela har landat väldigt väl och blivit ett värdefullt initiativ för att stimulera det strategiska tänkandet i rekryteringsfrågor på olika nivåer inom universitetet. Vi fick också en information om den nya dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018, och avslutningsvis gav akademiräntmästare Kent Berg en uppskattad orientering om Akademiförvaltningens verksamhet.