Månad: april 2016

Dekanmöte på Gotland

En gång per termin har vi dekanmöte. Denna gång åkte jag, prorektor, universitetsdirektör, vicerektorer, dekaner, prodekaner, rektorsråd, överbibliotekarie, samt några chefstjänstemän till Gotland för att under två hela dagar diskutera framtidsfrågor för universitetet.

Rektorsrådet Olle Jansson och den administrativa chefen Therese Iveby Gardell hälsade oss varmt välkomna till ett lite gråkallt Visby.

Förmiddagens program:

  • Är universitetet på rätt väg?
  • Vad händer i forskningsberedningen?
  • Oredlighet i forskning
  • E-tentor
  • Kårsamverkan
  • Presentation av vårt nya rektorsråd för Hållbar utveckling.

Eftermiddagen ägnades åt ett rejält pass om Campus Gotland och Uppsala universitets roll i Gotlands regionala utveckling. Regiondirektör Peter Lindwall berättade om Region Gotlands visioner och utmaningar. På Gotland är regionen, landstinget och kommunen en och samma organisation. Ett av målen är att fler ska vilja bo, verka och leva på Gotland året om. Ett annat är att Gotland år 2025 ska ha 65 000 invånare – jämfört med dagens 57 000. Regeringens utredare Peter Larsson presenterade delar av sin utredning om hur regionen kan utvecklas och visade att en nyckel till framgång är samarbetet mellan regionen, akademin och näringslivet. Vi kunde, i den efterföljande diskussionen, identifiera några gemensamma områden där vi kan driva utvecklingen tillsammans till exempel inom: östersjöfrågor, hållbar utveckling, påbyggnadsutbildning för lärare, forskningssamarbete med Max IV och ESS inom kulturarvsområdet. I Uppsala samarbetar vi nära med SLU och det skulle vi kunna göra på Gotland också. Ett bekymmer som diskuterades och som påverkar förutsättningarna är studentbostadsbristen på Gotland. Många studentbostäder är dessutom uthyrda till turister under sommaren.

Sista punkten på dagordningen var en presentation av institutionen för speldesign, både om utbildningar och forskning. Det var spännande, inspirerande och verksamheten ger många möjligheter till gränsöverskridande samarbete inom universitetet. Redan idag finns samarbeten med universitetsbiblioteket och i sommar kommer EIT Health ge en internationell sommarkurs i hälsa och speldesign.

När kvällen nalkades serverades middag med gotländska delikatesser som ramslökssoppa, sparris och lamm i restaurangen på Campus. Diskussionerna fortsatte långt in på natten.

Tidigt nästa morgon fortsatte diskussionerna, nu med teman som meriteringsanställningar, dimensionering av forskarutbildning, ledningsutredning, KoF 17 och utbildningsutvärdering, frågor om kollegialitet, ledning och styrning. I diskussionen blev det tydligt att dessa strategiska frågor som påverkar vardagen och framtiden på våra institutioner och fakulteter hänger ihop. Det finns också ett behov av att fortsätta diskutera frågorna, på fakulteter, vid institutioner och i forskargrupper.

Under torsdagsförmiddagen hann vi dessutom med en kort presentation av läget i EIT Health och den organisation som byggs upp lokalt i Uppsala.

Eftermiddagen ägnades åt infrastrukturfrågor, särskilt med inriktning mot det digitala. IT-utredningen föreslår en universitetsgemensam organisation och ett gemensamt arbetssätt. Beslut om fortsättning kommer senare i vår. Universitetsbiblioteket är en tillgång för hela vårt breda universitet. Bibliotekets uppgift är att bygga samlingar, samspela med forskning och utbildning, publicera, skapa platser. Det gör man idag nästan lika mycket digitalt som fysiskt. Några av de stora utmaningarna är arbete med Open Access men också ökade kostnader för inköp, särskilt av digitala tidskrifter.

En annan utmaning för alla forskare är hantering och tillgänglighet av data. Det finns dock ett behov av ett universitetsgemensamt förhållningssätt. Många internationella finansiärer kräver redan en datahanteringsplan. Mycket är på gång internationellt. USA, EU och flera nordiska länder som Finland har Norge har kommit mycket längre än vi.

Det är otroligt givande att träffas över områdes- och verksamhetsområdesgränser som vi fått göra de här två dagarna. Diskussionen kommer att fortsätta. Jag vill tacka alla som medverkat på olika sätt, förberett presentationer, lett diskussioner, sammanfattat och engagerat deltagit i alla diskussioner. Jag vill också tacka Olle och Therese och alla medarbetare på Campus Gotland som bidragit till att det blev ett så bra möte. Och jag ser fram emot att vi ses om ett halvår igen.

Men först sista april. Vi ses i Carolinabacken kl 15.

 

 

Vårvindar friska

Nedräkningen för sista april har börjat och klockan har kommit upp på Carolina Rediviva. Det händer mycket så här i slutet av april.

I måndags kom ansökningsstatistiken inför hösten. Uppsala universitet är det lärosäte som har flest sökande i hela landet även om antalet minskat något. Det beror mest på mindre ungdomskullar och stark arbetsmarknad. Vi hoppas att vi i fortsättningen kommer att få ta emot fler studenter och öka platserna på kurserna. Så vill vi stimulera det livslånga lärandet.

I tisdags fattade vi flera viktiga beslut. Antibiotikaresistens är en av de stora globala samhällsutmaningarna och universitetet kunde formellt inrätta vårt nya Antibiotikacenter. Dessutom fattades ett genomförandebeslut för ombyggnation av Carolina Redivivas entré. Den fullföljer tankarna om ett öppet, tillgängligt universitetsbibliotek, en ny mötesplats och en tillgång för såväl universitet som staden. Arbetet kommer att påbörjas hösten 2017 och jag hoppas att både Segerstedthuset och renoveringen av universitetshuset kommer att vara färdig då.

Vårsolen sken när Uppsala universitetets konsistorium (styrelsen) samlades på Krusenbergs Herrgård vid lunchtid på onsdagen. På aprilmötet ges utrymme för diskussion om mer strategiska framtidsfrågor för universitetet. Denna gång inledde vi med den digitala revolutionen inom utbildning och forskning. Inspel till diskussionen om både vad som är på gång i omvärlden men också inom universitetet gjordes av överbibliotekarie Lars Burman, David Blanck-Schaffer från IT institutionen och Mats Cullhed som arbetar med pedagogisk utveckling. Den digitala utvecklingen påverkar allt från publiceringsmönster och Open Access till pedagogisk utveckling och undervisningsformer. Den är också avgörande för vilken miljö vi kan erbjuda och hur vi fortsättningsvis kommer att kunna konkurrera om både studenter och forskare.

Den andra stora framtidsfrågan som behandlades under onsdagen var dimensioneringen av forskarutbildningen. Det är en vikande trend i hela Sverige och även hos oss. Vicerektorerna Torsten Svensson, Johan Tysk och Stellan Sandler presenterade hur tendensen är för respektive vetenskapsområde. Sara Andersson som är doktorand och ledamot beskrev också hur doktorandernas vardag kan se ut. Hur ska den optimala fördelningen se ut mellan post-docs och doktorander? Vad händer med undervisningen om antalet doktoranderna blir färre?

Under torsdagen fortsatte konsistoriets möte med den mer formella delen. Det inleddes som vanligt med rektorsrapport där jag presenterade aktuella frågor, både det som hänt sedan sist men även det som är på gång framåt.Konsistoriet april final

Internrevisionen som har sitt uppdrag direkt från konsistoriet och internrevisionschefen Gunilla Liljeroth lämnade årsrapporten för revisionsarbetet 2015. Under året har de särskilt granskat planen för lika villkor, anläggningstillgångar och IT-infrastruktur. De kunde konstatera att det pågår bra verksamhet inom universitet men att uppföljningen brister ibland. Konsistoriet kunde ändå konstatera att den interna styrningen och kontrollen i huvudsak fungerar väl.

Verksamhetsplanen är något som styrelsen arbetar med nästan hela året runt även om beslutet fattas vid junisammanträdet. Under torsdagen presenterade planeringsdirektör Daniel Gillberg nyckeltal om forskning och utbildning och hur de förhåller sig till universitetets mål och strategier.

Studenthälsan är viktig för universitetet och har en bra och uppskattad verksamhet. Universitetet har, enligt högskoleförordningen, ett ansvar för att studenter får tillgång till hälsovård. I Uppsala har organisationsformen varit annorlunda än på andra lärosäten. Därför inrättar universitet en hälsovårdsmottagning för studenter som en enhet vid studentavdelningen och erbjuder Studenthälsans styrelse en verksamhetsövergång från och med den 1 juli. Vår avsikt är att ta ett helhetsgrepp och även kunna erbjuda studenterna förebyggande motionsverksamhet. Därför har vi ansökt om ett avgiftsbemyndigande hos regeringen – vi väntar på svar och får se hur det går. Att studenterna även fortsättningsvis har stort inflytande på verksamheten är viktigt vilket poängterades av konsistoriet i beslutet.

Konsistoriet fastställde programmet för samverkan som utgår från universitetets mål och strategier. Förslaget har varit ute på remiss inom universitetet och diskuterats grundligt av konsistoriet vid tidigare möten. Programmet kommer att publiceras på webben inom kort.

Programmet för Lika villkor var däremot uppe för en första diskussion. Rektorsrådet för Lika villkor Anna Höglund och Mikael Landsten från personalavdelningen presenterade ett utkast till revidering. Frågor som lyftes särskilt var relationen till regeringens krav på en plan för jämställdhetsintegrering och vikten av att Lika villkorsperspektivet finns med i KoF 17.

Torsdagens möte fortsatte med en diskussion om universitetets forskningsstrategier ”Beredskap för det oväntade” som presenterades Kristina Edström och Margaretha Andersson. Uppsala universitet kan med sin bredd och sitt djup ta oss an saker som händer i omvärlden med mycket kort startsträcka. Något som är en tillgång för vår verksamhet, men också för samhället i stort. Sist på mötet kom Henrik Pompeius och berätta om sin utredning. Han har haft i uppdrag att komma med förslag hur vi kan höja ambitionsnivån  vårt arbete med fundrasing och alumner och samla våra insatser kring externa relationer.

Efter avslutat möte fick prorektor vara värd för en internationell delegation från Vietnam och en från Göteborg. Själv fortsatte jag till en akademisk högtid vid högskolan i Gävle.

IMG_2628

Veckan avslutas med myndighetsdialog på utbildningsdepartementet. Den sker varje år vid den här tiden. Där tar vi upp vilka utmaningar universitet står inför och vilka möjligheter vi ser att stärka Sverige som kunskapsnation. Budgetunderlaget som vi har skickat in tidigare i vår låg till grund för samtalet men även vårt inspel till den kommande forskningspropositionen som kommer i slutet av oktober. De var även intresserade av vårt arbete med nyanlända och integration, frågor om hantering av oredlighet kom också upp.

Dagen avslutade med festligheter för våra Gustafssonpristagare. Grattis till Anderas Helleander, Tova Fall, Jens Carlsson och Haining Tian!

IMG_2635

Men veckan tar inte slut där. Prorektor Anders Malmberg spenderar helgen i Bryssel för att diskutera vår medverkan i ett nytt europeiskt nätverk.

 

UN Global Colloquium of University Presidents – Preservation of Cultural Heritage: Challenges and Strategies

Det finns många berömvärda initiativ som tas av universitet runt om i världen. Ett sådant är UN Global Colloquium of University Presidents. Det är Brown, Princeton, Columbia, Pennsylvania, Yale och New York University som turas om att vara värd för tematiska möten där rektorer tillsammans med experter på området bjuds in för workshops och samtal. Årets tema var bevarande av kulturarv och värd för mötet detta år var Yale University. Jag var inbjuden i sällskap med Tor Broström från Uppsala universitet. Vi har haft några intensiva dagar här i USA tillsammans med kollegor från 28 universitet från olika delar av världen. Mötet inleddes av FNs generalsekreterare Ban Ki – moon. Han gav ett engagerat och frispråkigt tal, där han påpekade universitetens roll och ansvar i dessa men även många andra avgörande frågor för framtiden. Utmaningarna är mångfacetterade och ständigt aktuella. För mig har det varit givande och lärorikt, frågor om kulturarv och dess bevarande har tydligt  hamnat i rampljuset efter händelser i Syrien och Mali. I slutsessionen enades vi om att försöka skapa ett öppet nätverk för universitetet och organisationer som vill ha fördjupade samarbeten inom område. Det var ett stort engagemang och jag blev imponerad av att hur mycket som redan görs och vi kan verkligen lära mycket av varandra. På twitter : #unite4heritage

IMG_2580

När vi har åkt så här långt passade vi även på att träffa några eldsjälar för vårt alumnchapter i New York och vänner till vårt universitet. Det är alltid lika medryckande att få höra hur olika personer är engagerade i vårt universitet även om det är många år sedan de var våra studenter. Så ni som snart tar er examen, eller ska lämna oss efter en utbytestermin, glöm inte bort att registrera er som alumner och fortsätt hålla kontakt med oss och andra alumner var ni än tar vägen framöver.

IMG_2610

På hemmaplan är vi mitt upp i arbetet med verksamhetsplaneringen för 2017. Förra veckan hade vi områdesdialogen med de tre vetenskapsområdena, och i måndags hade ledningsrådet överläggningar om vissa frågor som rör Campus Gotland. I och med Haikolas utredning i höstas och de 17 rekommendationer och förslag som vi fick har dessa frågor ett extra fokus denna vår. Planeringsrådet för Campus Gotland har fått ett tydligare uppdrag med att lämna underlag till rektor inför konsistoriets beslut om VP i juni. Vi kommer ha möten med UUI, bibliotek och studenter om VP.. I veckan som kommer är det internat med konsistoriet, IVA workshop om finansiering, dialogmöte på departementet. Däremellan ska jag hinna med fotboll, Gävle högskolas akademiska högtid och prisutdelning Göran Gustavssons stiftelse. Full fart framåt kan man lugnt säga, att vara rektor för Uppsala universitet är omväxlande och roligt!

Politikerforum i fredags

Vi träffar våra Uppsalapolitiker regelbundet och i fredags morse var det dags för vårens frukostmöte med representanter från kommun, landsting och riksdag. Aktuella frågor togs upp och vårt inspel till den kommande forskningspropositionen var ett givet samtalsämne. Scilifelab och SFOer (Strategiska forskningsområden) var andra givna ämnen på dagordningen, inte minst med tanke på att vi var i Navet, BMC. Kristina Edström berättade om arbetet med forskningsstrategier och Elisabeth Nilfors rapporterade om vårt arbete med nyanlända och integration. Flera av våra initiativ väckte intresse hos våra gäster. Vi har många gränsöverskridande initiativ på gång: Medicinsk teknik, antibiotika resistens, migration, rasism, nya arbetslivet bara för att nämna några. Här finns vår presentation apr 2016 Politikerfrukost

IMG_2574

Stellan Sandler presenterar Scilifelab och Navet

Häromdagen fick jag ett mail med rubriken ”From the heart of a student” från en av våra studenter, Andaç Baran Cezayirlioğlu, en masterstudent från Turkiet som bloggar och har skrivit Olle’s story: Uppsala University, läs den gärna!

Tågluffande ledningsråd

Ledningsrådet har varit denna vecka på resa i Tyskland och Schweiz och besökt några av Europa främsta universitet, för att jämföra, lära, hämta inspiration och se vilka frågor som är aktuella. Det kommer att ta några dagar att samla alla intryck och reflektera. Överallt har vi blivit väl mottagna. Alla har generöst och öppet delat med sig av sina erfarenheter, utmaningar, problem och glädjeämnen.

Under måndagen besökte vi universitetet i Tübingen. Det är ett av våra systeruniversitet i nätverket Matariki (”de sju systrarna”). Tübingen har många likheter med Uppsala. Båda universiteten grundades år 1477 – vi är tvillingsystrar med andra ord – och samtidigt moderna, expanderande lärosäten. Vi hade ett öppet samtal med fokus på den tyska excellensinitiativet, Tübingens internationaliserings- och rekryteringsstrategier, hur vi kan vidareutveckla våra redan ganska omfattande forskarsamarbeten, och hur vi som universitet kan bidra i arbetet med nyanlända flyktingar. I oktober konkretiseras möjliga forskningssamarbeten när en forskardelegation från Tübingen kommer till Uppsala.

Med tåg fortsatte vi sedan till Zürich där vi nästa morgon, i strålande vårväder, begav oss till ETH Zürich.

Unknown-2

Med 21 nobelpristagare är detta främst tekniskt-naturvetenskapligt inriktade universitet rankat som ett av världens tio främsta lärosäten. Fokus för samtalet var ledning och styrning, finansiering, internationell rekrytering och karriärvägar. Det finns många likheter, men också skillnader. Mest avundsjuka är vi nog på den höga andelen basanslag, som är en viktig förutsättningen för deras långsiktiga och konsekventa rekryteringsstrategi. Redan i maj kan fler på Uppsala universitet få lära sig hur ETH arbetar med rekrytering och karriärvägar. Då kommer nämligen Madeleine Lüthy från ETH på besök för att hålla ett seminarium riktat till våra rekryteringsgrupper, och besöka vår välkomstservice för forskare på personalavdelningen.

Unknown-1

Efter en intensiv dag var det dags för ny tågresa, nu till Bern. Tillsammans med svenska ambassaden i Bern arrangerade vi ett kvällsseminarium kopplat till EIT Health. Efter en presentation av UUs koordinator för EIT Health, professor Mats Larhed, följde ett panelsamtal med företrädare för två schweiziska partneruniversitet ETH Zürich och EPFL, samt två företrädare från industrin (Roche Diagnostics och ThermoFisher) där man diskuterade om hur EIT Health kan bidra till innovationer och bättre hälsa i Europa genom att vidareutveckla samarbetet mellan universitet och företag.

Efter seminariet var den svenske ambassadören i Schweiz Magnus Hartog-Holm värd för en mottagning för våra alumner och vänner. Magnus är själv en av våra framgångsrika alumner. Till mottagningen kom det över 80 personer. Trötta men mycket nöjda återvände vi till hotellet.

Unknown

Nästa morgon var det dags för vårt sista besök, vid EPFL (École Polytechnique Féderale de Lausanne). Vi kom fram efter ännu en punktlig och vacker tågresa med utsikt både över alper och sjöar. EPFL är universitet som under 2000-talet via målmedveten satsning på internationell rekrytering och ett tenure track system av amerikanskt snitt etablerat sig som ett av Europas främsta universitet. De har 10 000 studenter, drygt 400 professorer, ett campus som byggts vid Genevesjöns strand från 1960-talet och framåt. Också EPFL har huvudsakligen teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Samtalet här handlade också om internationalisering, styrning och internationell rekrytering och forskarnas villkor. Vi också en rundtur på campus med besök på olika laboratorier. Här delar forskare gemensamma plattformar och infrastrukturer. En av deras nyare byggnader, Rolex–center, har fått internationellt designpris för sin arkitektur utan raka vinklar och plana golv var ganska spektakulärt. Det blev också ett kärt återseende med Professor Anders Hagfeldt, som flyttade till EPFL för ett drygt år sen men också har en fot kvar i Uppsala. Han kunde berätta om både likheter och skillnader från sitt perspektiv.

Efter en sista tågresa till Geneve bar det hemåt med flyg. Tre universitet och ett alumnevent på tre dagar. Intensivt, många möten, mycket tid på både flyg och tåg, men väldigt lärorikt och inspirerande.