Månad: januari 2016

På internat med ledningsrådet

I början på varje termin samlas rektors ledningsråd för ett internat lunch till lunch.  Det är ett tillfälle för fördjupade diskussioner och gemensam reflektion om aktuella framtidsfrågor av strategisk karaktär.

Vi inledde med en diskussion kring Campus Gotland. För knappt ett år sedan hade ledningsrådet möte i Visby. Det blev startskottet för att tidigarelägga den utvärdering av samgåendet som sedan Lars Haikola och Lars Burstedt levererade i december 2015 och som nu är ute på remiss hos vetenskapsområden och fakulteter. Antalet campusstudenter på Gotland har ökat från 715 till 935 på två år. Det är ett bra resultat men det är fortfarande en bit kvar till målet på 1 500 studenter i Visby. Diskussionen handlade om hur Uppsala universitet ska förverkliga målen och visionerna för Campus Gotland och hur utredningens rekommendationer ska kunna tas tillvara inför verksamhetsplaneringen 2017.

Därefter följde ett pass med Peter Honeth, statssekreterare i utbildningsdepartementet under alliansregeringens åtta år. Peter var dessförinnan under många år förvaltningschef vid Lunds universitet. Han har bredare erfarenhet av forskningspolitik och universitets- och högskolefrågor än de flesta. Under drygt två timmar delade han generöst med sig av sina erfarenheter från tiden i regeringskansliet. Det var både intressant och lärorikt att höra om den politiska processen bakom forsknings- och utbildningspolitiken, förhandlingarna mellan departementen, relationen mellan politiker och tjänstemän. Hela ledningsrådet fick en större kunskap om politikens villkor. Det blev naturligtvis även en del diskussion om exempelvis autonomifrågans utveckling under perioden. Den intresserade kan läsa om detta i SUHFs jubileumsantologi Tjugo år i högskolans tjänst där Peter medverkar med ett kapitel. (Kan laddas ner på SUHFs hemsida)

Under middagen och därefter diskuterades det nya förslag till regionfördelning som kommer att presenteras av regeringens utredare Barbro Holmberg. Denna fråga har många dimensioner. En för oss särskilt viktig aspekt gäller konsekvenserna för Akademiska sjukhuset och därmed för både forskning och utbildning inom särskilt vår medicinska fakultet. Universitetet har ett nära samarbete både med regionförbundet, Akademiska sjukhuset, Landstinget, Regionförbundet och andra aktörer i frågan.

Tisdagen ägnades åt två stora frågor: dels ledning och styrning och dels professorsrekrytering. Det blev ett reflekterande samtal som speglade den variation som finns inom universitetet men också de frågor som är generella och gemensamma. Hur bereder vi och beslutar om frågor på olika nivåer enligt arbetsordningen. Vilka beslut fattas var? Finns det informella beredningsformer vid sidan om de formella? Är vårt system för ledning och styrning transparent och lättbegripligt? Hur kan vi se till att studenter och nya medarbetare vet hur de kan påverka? Finns det anledning att revidera arbetsordningen? I delar av denna diskussion kan Kåre Bremers utredning vara ett underlag. Diskussionen om både ledningsfrågor och rekrytering är något som kommer att fortsätta i olika fora framöver, närmast i akademiska senaten, på prefektmöte och dekaninternat etc. Både ledning och rekrytering är strategiska processer för att skapa starka forskningsmiljöer, och kommer direkt och indirekt att belysas i den nya forskningsutvärderingen KoF17.

Rektorsmöte Steningevik

Traditionsenligt samlades rektorerna för universitet och högskolor under ett januaridygn i Steningevik för att träffa forsknings- och utbildningsministern. Helene Hellmark Knutsson presenterade sin nya statssekreterare Karin Röding, som efterträder Anders Lönn. Karin Röding är välbekant för många av oss, hon har senast varit rektor för Mälardalens högskola. Ministern uppehöll sig länge i sin inledning om läget i landet och vilka utmaningar politiken står inför med 160 000 flyktingar som anlände förra året. Man räknar med att antalet barn (under 18 år) i Sverige kommer att öka med halv miljon fler de närmsta fem åren, att jämföra med totalt två miljoner. Det ställer stora krav på skolan och lärarbristen kommer att öka ytterligare. Det finns vissa åtgärder på gång med kommer inte att räcka på långa vägar. Jag tycker detta borde frammana en ordentlig och långsiktig diskussion med åtgärder kring dimensionering av högra utbildning. Som jag har påtalat i många sammanhang så har Uppsala universitet kapacitet att ge utbildning till fler motiverade och engagerade studenter om vi bara ges uppdrag och resurser.

Ministern betonade vikten av det arbete med validering som pågår och lovordade flera initiativ som är på gång men efterlyste mer kreativitet och välkomnar ytterligare förslag och initiativ. Uppsala universitet är med i flera projekt och har tillsatt en koordinator för att ta hand om förslag och även samordna kontakterna med andra myndigheter.

När ministern talade om den kommande forskningspropositionen som är aviserad till oktober var hon inte lika mångordig. Hon lyfte särskilt fram forskningsanknytning till lärarutbildningen och nämnde då Skola-ALF, ett förslag som vi har varit med att ta fram. Andra frågor som betonades är karriärvägar, internationalisering och jämställdhet. Men få konkreta förslag togs upp.

Antagningssystemet anser ministern att vara för mångfacetterat, och här håller jag verkligen med henne. Regeringen överväger att tillsätta en utredning gällande antagningssystemet som blivit alltför svåröverskådligt och komplext. Enkelt och lättbegripligt ska det bli och gynna en bättre genomströmning och säkerställa rätt förkunskaper, men när utredningen förväntas dra igång fick vi inga besked om.

Eftersom vi nu har dragit igång KoF17, var jag var naturligtvis nyfiken på hur ministern ser på Fokus – VRs förlag på nationellt utvärderingssystem. Ett förslag som Uppsala universitet tydligt har avvisat. Inte heller på den frågan blev det några tydliga besked men hon sa att de vill undvika ett tungrott system och vill egentligen inte ha detaljinformation utan snarare en samlad bild om politiken för oss på rätt väg. Då är jag helt övertygad om att Fokus är fel verktyg.

Resten av rektorsmötet användes till att få en orientering från UKÄ av vad som är på gång, MOOCs (kommer en rapport snart) , och internationalisering.

God fortsättning!

Tillbaka efter jul- och nyårshelgerna hoppas vi att också ni har haft sköna helgdagar tillsammans med nära och kära och att det känns bra att vara tillbaka utvilade på jobbet igen.

Ett av årets första beslut gällde Uppsala universitets svar på FOKUS-remissen, förslaget om att införa en nationell forskningsutvärdering i Sverige. Vi säger entydigt nej till detta förslag av principiella, kvalitetsmässiga och effektivitetsmässiga skäl. Systemet skulle underminera lärosätenas ägarskap över kvalitetsfrågorna, ha begränsat värde som underlag för kvalitetsarbete och forskningsförnyelse och vara ett både kostsamt och ineffektivt system för resursfördelning. Läs hela svaret.

SUHFs expertgrupp för internationaliseringsfrågor, där Eva ingår, har haft heldagsmöte under veckan. De områden som gruppen prioriterar berör migrationsfrågor och stipendier samt behov av regelförändringar som ger ökad handlingsfrihet för statliga lärosäten. Gruppen kommer även att behandla frågor som rör hinder för etablering utomlands. Det är bra att SUHF har tillsatt denna grupp; frågorna är inte nya och det är det hög tid att de ska kunna bockas av.

Anders har i veckan varit på Gotland och deltagit i konferensen 92 möjligheter för hela Gotland att växa. De 92 möjligheterna anspelar på antalet socknar på ön. Temat var tillväxt med fokus på nyttan av att samverka. Anders talade om universitets roll i regioners utveckling. 300 personer deltog i vad som blev en inspirerande dag. Det är spännande att Uppsala universitet har fått en andra hemregion, med helt andra utmaningar än Uppsalaregionens.

Som avslutning på veckan tar universitetet emot 4781 recentiorer som ska få ett varmt välkomnande och en förhoppningsvis en bra start på sina studier hos oss. Terminsstart betyder alltid att det är hård press på bostadsmarknaden. Och har du en bostad eller ett rum att hyra ut så gör gärna det. Även om trycket inte brukar vara riktigt lika stort på vårterminen så underlättar det om flera hjälper till.

Några som vill hjälpa oss på olika sätt är Uppsala universitets vänner. Vi kan med glädje konstatera att vännerna blir allt fler. Vid rektors årliga möte med vännerna fick vi fantastiska forskningspresentationer av Mia Philipsson, Isak Svensson och Maria Tenje. Bli medlem du också!