Månad: november 2015

Vi flyttar fram positionerna!

”Vi flyttar fram positionerna!” var rubriken på UKÄs konferens som drog fulla hus vid Stockholms universitet i början på veckan. Vill du se kommentarerna från konferensen på twitter så använd #ukakonf2015. Minister Helene Hellmark Knutsson inledde följd av Hans Rosling och Bertil Andersson, numera rektor i Singapore. Kris i lärarförsörjningen, kultur och incitament som strategi, kvalitetsarbete i toppform, vägar framåt för integrerad utbildning och forskning och ESG – European Standars and Guidelines var några av de teman som debatterades under två dagar.

Jag deltog som kommentator och debattör i passet om ESG. Eller ”Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning” som det har översatts till svenska. Dessa antogs 2005 på ministermötet i Bergen och kan ses som en grundbult inom Bolognaprocessen. De har reviderats och antogs i år på ministermötet i Jerevan. Nytt är att studentcentrarat lärande lyfts fram på ett helt annat sätt än tidigare. (punkt 1.3 i ESG)

Orsaken till att ESG nu är i ropet i Sverige är att det förslag som UKÄ har tagit fram om hur kvalitetssäkringssystemet ska fungera framgent har en utgångspunkt  i just dessa European Standars and Guidelines – ESG. Det svenska systemet med extremt fokus på resultat genom att granska examensarbeten har inte klarat ENQAs krav (European Association for Quality Assurance in Higher Education) och Sverige har som ett av få länder i Europa stått utanför.

Nu när förhoppningsvis ett större ansvar kommer att läggas på lärosäten att hantera detta själva så pågår ett arbete inom Uppsala universitet som leds av vicerektor Torsten Svensson med att ta fram förslag på hur vi ska arbeta med dessa frågor. Även här hos oss är utgångspunkten ESG och de standarder och riktlinjer som ges för intern kvalitetssäkring. Att vårt kvalitetsarbete ska vara internationellt erkänt är viktigt för oss i våra samarbeten och relationer. Men samtidigt måste jag varna för att följa dessa riktlinjer alltför bokstavligt – de är avsedda som vägledning och ska inte mekaniskt bockas av. Vi har en lång tradition av kvalitetsarbete med aktiv studentmedverkan att bygga vidare på.

Sweden – China Excellence seminar in Shanghai

Det tredje Excellence Seminar inom Swedish Academic Colaboration Forum (SACF) har nu varit, denna gång i Shanghai. De två tidigare har varit i Korea och Singapore, och de kommande seminarierna är planerade att ske under våren 2016 i Brasilien och Indonesien. Sex svenska universitet genomför dessa tillsammans för att få större synlighet och avtryck än vi skulle klara var och en för sig själva. Självklart ska detta projekt som stöttas av STINT utvärderas men om jag lyssnar till våra forskare som har varit med så låter är deras omdömen positiva. Teman denna gång: Aging society, Material science, Sustainable development, University management and education.

Vi passade på att ha ett alumnevent gemensamt med Lunds universitet när vi var på plats i Shanghai, uppskattat och många hade rest långt för att kunna vara med.
Nu funderar vi tillsammans med våra partners om vi kan göra något samordnat och på mer lång sikt i Japan. Ni som läser bloggen regelbundet vet att prorektor Anders Malmberg deltog i en svensk delegation i Japan tidigare under hösten och vi har haft flera stora japanska delegationer på besök under de senaste åren. IVA ordnar en RTM (Royal Technology Mission) till Japan under våren som jag och Maria Strömme kommer att delta i. Jag tycker det är bra att vi samverkar mer med andra svenska universitet på den internationella arenan.

Internationellt samarbete viktigare än någonsin

Förra veckan fick ett tragiskt slut. Festligheterna kring professorsinstallationen och banketten på slottet var nästan över när vi nåddes av den förfärliga nyheten om terrorattackerna i Paris. Våra tankar går till alla de drabbade. Uppsala universitet har nära samarbeten och många studentutbyten med Frankrike. Idag har universitetet flaggat på halv stång och vi kommer ikväll att lysa upp Gustavianums kupol med trikolorens färger för att visa vår avsky mot det inträffade och i sympati med Frankrike och de drabbade.

Det är vid händelser som denna där universitetets uppdrag känns utomordentligt viktigt – att utbilda, forska och samverka. Att bidra med vår kunskap för att möta samhällets utmaningar och  för en bättre värld. Ett redskap i detta är det internationella samarbete som Uppsala universitet bedriver på alla nivåer inom universitetet.

Idag möts U4 nätverket i Uppsala. Det är Groningen, Göttingen, Gent och Uppsala. Vi är fyra europeiska universitet med många likheter som har ett stimulerande samarbete kring forskning men också andra gemensamma frågor t ex akademiskt ledarskap och internationalisering. På måndag kväll reser jag (Eva) till Shanghai för ett seminarium tillsammans forskare från vårt universitet och med representanter fem andra svenska universitet inom samarbetet SACF, Swedish Academic Collaboration Forum.

Politiker, konsistorium och nya professorer

November är en intensiv månad fylld med aktiviteter från tidig morgon till sen kväll. Det händer så mycket vid vårt stora universitet och jag önskar att jag kunde vara med överallt. Den här veckan är det installationsföreläsningar med våra nya professorer som kommer att installeras på fredag.  Om du inte har haft möjlighet att gå dit för att lyssna kan du se dem på webben i efterhand. Det rekommenderas!

Uppsala nya tidning publicerad på onsdagmorgonen en debattartikel om Uppsala universitets inspel till regeringens forskningspolitiska proposition. Det var också inspelet som var temat för vårt frukostmöte med politiker från riksdag, landsting och kommun. Jag vill ha en dialog med våra beslutsfattare om universitetets strategier för framtiden men även om hur vi som universitet kan bidra till samhället och den utmanande situation vi idag med stora flyktingströmmar. Det är ett tillfälle för oss att förklara vår verksamhet men också möta det som politiker efterfrågar.  Det blev ett bra samtal och vi kom överens om att fortsätta dialogen och boka in nya möten redan under våren.

En av universitetets viktigaste framtidsfrågor är kompetensförsörjning. Hur ska Uppsala universitet kunna attrahera de bästa forskarna och lärarna? Hur ska vi på bästa sätt utveckla kvalitetet och nytänkande både när det gäller utbildning, forskning, innovation och samverkan?  Här i bloggen har ni kunnat läsa om hur frågan har diskuterats på senaten, på prefektmötet och på dekanmötet. Men också att det är en fråga för en nationell utredning och den var igår temat för konsistoriets strategiska diskussion. Vår egen utredning om meriteringsanställningar och karriärvägar under ledning av Mats Larhed presenterades och gruppdiskussionerna blev livliga. Går det att kombinera trygghet med högsta internationella kvalitet? Hur ska nivåerna för behörighet se ut? Hur ska vi stimulera mobilitet? Hur ska Uppsala universitets ”tenure track” se ut, för att vi ska behålla och stärka vår position som ledande internationellt forskningsuniversitet? Konsistoriet kommer att återkomma till frågan vid flera tillfällen framöver, inte minst inför den stundande revideringen av anställningsordningen.

Konsistoriet hade också efterfrågat en principdiskussion om utbildningsplanering och överproduktion. Våra tre vicerektorer gjorde en introduktion till hur de olika vetenskapsområdenas arbetar med frågan och vilka konsekvenser den får på respektive vetenskapsområde i relation till arbetet med kvalitet och internationalisering.

Ett återkommande och mycket uppskattat inslag på konsistoriets novemberinternat är en genomgång av årets nobelpris, särskilt relaterat till den forskning som bedrivs vid Uppsala universitet. Olga Bottner, Andreas Mårtensson, Helena Danielson, Niklas Bengtsson och Julie Hansen gjorde alla inspirerande presentationer om allt från neutriner till hur dna repareras? Hur parasitsjukdomar och malaria kan behandlas och hur Svetlana Aleksijevitj beskriver det ryska samhället och förnyat dokumentärromanen.

Under torsdagen fortsatte mötet med det mer formella beslutsmötet. Efter rektors rapport, läs den här, diskuterades programmet för internationalisering. Det är en konkretisering av mål och strategier och uttrycker universitetets ambitionshöjning för både utbildning, forskning och samverkan. Med några kompletterande formuleringar kunde programmet fastställas. Konsistoriet diskuterade också Fokus, vetenskapsrådens förslag till nationell utvärdering av forskning.  Mötet avslutades med en utvärdering av konsistoriets arbetsformer. Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas, vi har ett kunnigt och engagerat konsistorium som vill universitetets bästa.

Nu närmar sig en av årets höjdpunkter. Att som rektor få välkomna trettionio nya professorer till vårt universitet är en ynnest. Det är särskilt glädjande att 36 procent av dem är kvinnor. Jag och prorektor återkommer med en rapport från detta.

Höstens dekaninternat

Dekaner, prodekaner, vicerektorer, rektorsråd, studenter och tjänstemän från universitetets olika områden samlas en gång per termin för strategiska diskussioner om framtidsfrågor. Dekaninternatet är ett arbetsmöte där diskussionerna blir en del av den interna dialogen och beredningen av olika frågor innan beslut. Under 24 timmar mellan onsdag och torsdag ägde höstens dekanmöte rum på Tammsviks herrgård.

Först på agendan stod en delrapport från utvärderingen av samgåendet med Högskolan på Gotland.  Utredarna Lars Haikola och Lars Burstedt presenterade preliminära resultat och sina förslag på hur Uppsala universitet ska uppnå de uppsatta målen för Campus Gotland. Dekanmötets diskussioner kunde till stor del bekräfta utredarnas slutsatser bland annat vad gäller att göra om intendenturstyrelsen och ge planeringsrådet ett tydligare mandat liksom att förbättra verksamhetsplaneringsprocessen. Utredningens slutrapport kommer att levereras i början december.

Lars Haikola kunde inleda även den andra stora diskussionen för dagen med tema utbildningsplanering. Lars har gjort en översikt av utvecklingen inom högre utbildning under de senaste 20 åren. Med den bakgrunden kunde vi diskutera dimensionering, överproduktion och hur att möjliggöra satsningar på nya program och stärka kvalitetsutvecklingen. Diskussionen underströk vikten av omvärldsananalys och ”benchmarking”, att dämpa svängningarna i dimensionering, ta bort bestraffning av underproduktion och för att förbättra en kvalificerad dialog med avnämare.

Rekrytering av forskare och lärare är en av de viktigaste processer universitetet hanterar. Det är ett dessutom strategiskt verktyg för att utveckla kvalitet och stärka internationaliseringen. Det var temat för torsdagens första diskussion. Hur ska attraktiva karriärvägar och meriteringsanställning utformas inom universitetet? Det pågår mycket arbete i frågan både nationellt och inom universitetet. Bente Björk och Magnus Ödman berättade om regeringens utredning som leds av Ann Fust. Mats Larhed som leder en grupp som tittar om samma fråga inom universitetet redogjorde för sitt arbete. Genom diskussionen och vårt eget arbete kommer vi att vara väl förberedda när utredningen kommer att komma till universitet på remiss under våren och därefter för konkreta förslag som kommer i forskningspropositionen hösten 2016. Men redan nu kommer vi att göra satsningar på meriteringsanställningar och vi var eniga om att det ska finnas utvecklingsprogram för alla på dessa tjänster, inte bara de som tillkommer nu.

Åsa Kettis och Camilla Mandi från avdelningen för kvalitetsutveckling berättade om planerna på en ny forskningsutvärdering. Professor Hans Ellegren och Camilla Mandi har under året undersökt effekterna och synpunkterna av och om KoF 07 och KoF 11. Över 200 intervjuer har genomförts. Utgångspunkten är att vi själva vill utvärdera och utveckla vår egen forskningskvalitetet. Idén är att utveckla KoF till att inte bara se till resultat utan också omfatta processen; vad är det som skapar goda forskningsmiljöer? Dekanmötet var enigt om att det är viktigt med tydlig kommunikation, varför och vad man vill utvärdera och om hur resultatet ska användas. Internatet avslutades med en genomgång av projektet om vår gemensamma IT-miljö.

Tack alla för aktivt och konstruktiv deltagande. Ett syfte med dekanmötet är också att stärka det interna samarbetet genom att vi lär känna varandra bättre vid vårt stora breda universitet. Den ambitionen uppnåddes också eller som prorektor avslutningsvis konstaterade: ” det är fantastiskt bra surr i den här gruppen”.
Nästa dekaninternat 27-28 april 2016  kommer att äga rum på Campus Gotland.

Med ledningsrådet i Köpenhamn

En gång per termin besöker Uppsala universitets ledningsråd ett annat universitet. Denna gång har vi tillbringat en dag vid Köpenhamns universitet. Vi har många samarbeten med Köpenhamn bland annat är de vår partner i den stora Europeiska hälso- och innovationssatsningen EIT Health och är dessutom det enskilda universitet som forskare vid Uppsala universitet har flest sampublikationer med.

Det är slående vilka likheter vi har med vår två år yngre syster i söder.  Köpenhamns universitet grundades 1479. Vi är båda breda, fullskaliga universitet med starka fakulteter. Vi har båda under de senaste åren expanderat och växt. Under förmiddagen besökte vi först den medicinska fakulteten. Tillsammans diskuterade vi ett antal områden där vi kan utveckla vårt samarbete. EIT Health är självklart ett gemensamt projekt men vi kunde även identifiera nya projekt och vidga det till fler områden.  ESS och Max IV, ger också möjligheter till nya samarbeten liksom SciLifeLab. Vi började formulera en aktionsplan och inledde en diskussion som kommer att fortsätta på flera håll.

Den medicinska fakulteten bygger ett nytt hus med 15 våningar för både utbildning och forskning. Forskare och studenter har varit involverade tidigt i byggprojektet, liksom grannarna. Utsikten från taket var vidunderlig även om jag måste erkänna att jag inte närmade mig kanten med min höjdrädsla. Huset kommer att bli ett landmärke i Köpenhamn och stärker identiteten. Det är inte heller varje dag man kan se hela Uppsala universitets ledningsråd i bygghjälmar, byggvästar och skyddsskor.

Besöket fortsatte med ett möte med Köpenhamns universitets rektor, Ralf Hemmingsen. Han berättade om den utveckling av högskolelandskapet som skett i Danmark under de senaste åren. En bra  genomgång av de stora reformerna, fusionerna, nya styrningsmodeller och fakultetsorganisationer. Köpenhamns universitets fusionerade med det farmaceutiska universitetet och lantbruksuniversitetet i mitten av 2000-talet. Han berättade också om den strategiska utvecklingen av universitetet och hur de systematiskt stärkt både utbildning och forskning. Efter år av expansion väntas nu kraftiga besparingar inom högre utbildning i Danmark, något som självklart oroar.

Under eftermiddagen fick vi höra hur Köpenhamns universitet har arbetat med infrastruktur men också hur de systematiskt arbetat med att attrahera talanger, internationalisering, MOOC´s och sommarkurser. Spännande är också arbetet med ett danskt universitetscampus i Kina, Sino- Danish center. Köpenhamns universitet planerar också nu sin första stora forskningsutvärdering så de var väldigt nyfikna på våra KoF-utvärderingar.

Efter en fullmatad dag kunde vi inspirerade återvända till Uppsala och jag hann hälsa på den franske ambassadören Jacques Lapouge som hade ett föredrag för Alliance francaise inför det stora klimatmötet i Paris i december.

Veckoblogg – Mitt i hösten med besök på departement

Några har kanske tagit en dag extra ledigt i det vackra höstvädret denna vecka då vi minns dem som fattas oss. Själv är jag i Lund och fick igår mottaga utmärkelsen Hedersmedlem av LUNA – Lunds Naturvetarkår. Självklart är  jag stolt och kan  konstatera som den tredje hedersmedlemmen i LUNA så är jag den andra som är verksam i Uppsala. Martin Wahlén ingåri denna krets sedan tidigare.

Senare idag ska jag ta tåget över sundet till Köpenhamn för att ha möte med ledningsrådet. Vi sammanstrålar i Danmark för att träffa ledningen för Köpenhamns universitet under morgondagen. Rektors ledningsråd gör besök hos andra med jämna mellanrum för att upprätthålla och förstärka relationer men också med syftet att lära oss av vad andra gör i en alltmer globaliserad och komplex värld. Förra våren var vi i Bryssel och till nästa vår planerar vi en resa till Tyskland och Schweiz.

Veckan präglades av arbetet med inspelet till den kommande propositionen och remissen som berör delar av Kåre Bremers ledningsrapport. Båda fastställdes av konsistoriet i onsdags och ska skickas in till departementet imorgon. Vi kommer att lägga ut slutversionerna på nätet så de ska vara tillgängliga för er alla. Jag har även bjudit in våra Uppsala – politiker till ett frukostmöte den 11 november för att presentera vårt inspel och diskutera viktiga framtidsfrågor för vårt universitet och Sverige som helhet. En idé som vi lyft fram i vårt inspel är ett man bör införa Avtal om Lärares Forskning – ett ”ALF-avtal” för skolan. Redan i juni skickade vi tillsammans med några rektorer för andra lärosäten ett brev om detta till utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson. I onsdags var vi inbjudna till  departementet för att diskutera just  ”Skol-ALF”. Elisabeth Nihlfors och jag deltog från Uppsala universitet. Det glädjande beskedet var att denna fråga kommer att ges högsta prioritet i den kommande propositionen.

Samma dag (onsdags) var vi även inbjudna till Näringsdepartementet tillsammans med andra för att prata med Peter Larsson. Han har uppdraget att ta fram förslag på åtgärder för att stärka företag och företagande på Gotland. Uppdraget genomförs i samverkan med länsstyrelsen Gotland och berörda myndigheter och en särskild projektgrupp är bildad och en rapport ska lämnas 15 juni 2016. 100 miljoner är avsatta för detta ändamål. Olle Jansson, rektorsråd Campus Gotland, deltog tillsammans med mig på mötet. När det blev vår tur att presentera Uppsala universitet  – Campus Gotland behövde vi bara fylla i luckorna och hålla med föregående talare. Många hade redan lyft fram oss och Campus Gotland i väldigt positiva ordalag. Samgåendet prisades, man tackade för de nya utbildningarna och det levande campus som nu skapas. Vi har goda relationer med region och näringsliv på Gotland och en stark supporter i Landshövdingen. Vi ses som en nyckelaktör i utvecklingen framöver. Detta stöd och förtroende är viktigt för vårt fortsatta arbete och som ni kanske minns pågår  en utvärdering av samgåendet som leds av fd universitetskansler Lars Haikola.

Mindre kul var beskedet från Vinnova om bedömningen av våra strategier för samverkan. Vi fick ett lågt betyg – alltför lågt i våra ögon. Omdömet baseras till stor del på ett ifrågasättande av Uppsala universitetets decentraliserade styrmodell, som bedömarpanelen inte ser som en tydlig strategi. När det gäller vårt tydligt decentraliserade samverkansansvar ser panelen ”utmaningar när det gäller att göra prioriteringar för att vidareutveckla och förnya lärosätes verksamhet”. Samtidigt noterar panelen att det ”framgår att det bedrivs framgångsrika samverkansaktiviteter på lärosätet och att lärosätet har ett utvecklat stödsystem för samverkan”.