Månad: januari 2015

Vinterpromotion 2015

Idag promoverades 80 unga doktorer och 17 hedersdoktorer vid vinterpromotionen. Dessutom delades priser och medaljer  ut till 11 välförtjänta mottagare. 

Den långa dagen började tidigt – klockan 06.00 med traditionsenlig grötfrukost på Uplands nation tillsammans med studenterna. En timme senare – 07.00 – avlossades dagens första kanonsalut och själva promotionshögtiden startade klockan 12.15, med intåg i aulan. Efter promotionen firade vi tillsammans med fest på slottet.

Det blev en högtidlig promotionsdag och som fyllde oss alla med stolthet. Härligt med så mycket kunskap och glädje! 

Helst skulle jag vilja nämna alla och tacka, men det får bli bilder istället. Annars kommer den här bloggen aldrig att ta slut. 

(Läs promotionstalet här)


Ledningsråd på Campus Gotland

Ledningsrådet hade sitt möte i måndags på Campus Gotland. Förutom vårt vanliga möte på förmiddagen ägnade vi eftermiddagen åt att analysera och diskutera utvecklingen på Campus Gotland. Mycket bra har åstadkommits på kort tid, det är bara drygt ett och ett halvt år sedan samgåendet ägde rum med festligheter under Almedalsveckan 2013. Men det ger oss inte anledning till att slå oss till ro – tvärtom. För att nå målet med fullvärdig utbildning och forskning på Campus Gotland krävs fler åtgärder. Ökat söktryck och flera nya program har tagit oss en bit på väg men vi måste göra mer för att ha 1500 helårstudenter på plats framöver. Fler nya program och kurser behöver utvecklas. Utvärderingen av samgåendet som planerades till 2016 kommer att genomföras redan hösten 2015 så resultatet kan användas under 2016. Mer om detta finns i Mål och strategier för Campus Gotland.

I slutet av dagen gästade Stefan Persson och Peter Lindvall från Region Gotland ledningsrådet och diskuterade organisationens framtida utmaningar och möjligt samverkansarbete med oss.

Departementet på fredagsbesök

Statssekreterare Anders Lönn, politiskt sakkunnige Klas-Herman Lundgren och vår kontaktperson Sara Bringle vid Utbildningsdepartementet gästade oss under ett par timmar på fredagseftermiddagen. Vi radade upp större delen av rektors ledningsråd och gjorde gemensamt en presentation av vad som är på gång inom Uppsala universitet. Mats Larhed berättade om den nya hälso-KIC:en, som nu fått namnet EIT Health, och Kerstin Lindblad-Toh presenterade SciLifeLab.

Vi lyfte fram några av de frågor som just nu engagerar oss särskilt och där vi behöver dialog med departementet: kvalitetssystemen för både forskning och utbildning, forskningsfinansieringen generellt och inte minst SFO-satsningarnas framtid, utbildningsdimensionering, internationaliseringsfrågor, Campus Gotland och bostadsfrågor.

Informella möten av denna typ är viktiga. De ger möjlighet till ömsesidig information och konstruktiv dialog om viktiga frågor. Tack alla som deltog.

Rektorsmöte i Steningevik

Den årliga rektorskonferensen i Steningevik där landets rektorer för universitet och högskolor har samtal med ministern för högre utbildning och forskning,Helene Hellmark Knutsson (HHK) har varit nu i veckan.  HHK ger ett intryck att vara lyssnande och lyhörd för det som förs fram från oss i högskolesektorn. Inledningsvis poängterade hon att det finns en stor tilltro till utbildning och forskning i samhället. Högre utbildning behöver byggas ut men nu blev det en mindre utbyggnad år 2015 än önskat eftersom det blev alliansens budget som sätter ramarna. Utbyggnaden kommer tillbaka nästa budgetproposition för ambitionen kvarstår enligt HHK. HHK poängterade att hon inte såg motsättningar mellan kvalitet och kvalitet, och avser återkomma i kvalitetsfrågan. Forskningsanknytning, arbetslivsanknytning och internationalisering var andra områden som ministern poängterade i sitt anförande. En annan fråga som återkom flera gånger var breddad rekrytering och vi kan förvänta oss att detta kommer att vara en viktig fråga framöver. Lärarutbildning och höjda löner för lärare togs också upp i HHKs anförande. En ny forskningsproposition kommer under 2016 och vi förväntas bidra med våra strategier. Detta arbete planerar vi att sätta igång med under denna vårterminen.  I forskningsproposition kommer följande att tas upp:

  • Höjda basanslag
  • Yngre forskare och karriärvägar
  • jämställdhet
  • Längre planeringshorisont 10 år

Annat som nämndes var att regeringen inte bedriver någon sammanslagningspolitik utan det är samverkan som uppmuntras, utbildning och forskning hör ihop. Gällande avgifter så behövdes någonting göras men det framkom inte vad. Samtal, dialog och samverkan var honnörsord för HHK i relation till sektorn vilket mötte uppskattning hos rektorerna. Ett skifte i retoriken kan noteras och även en större lyhördhet. Men i de flesta frågorna var det inte några konkreta besked till oss rektorer, emellertid är inte att förvänta i detta läge. HHK återkom flera gånger till den svåra parlamentariska situationen och att det kommer att bli fråga om förhandlingar med de andra partierna framöver.

Dag två fick vi information från Universitetskanslerämbetet om  den kommande utvärderingen av forskarutbildning. Förslaget är ute på remiss hos lärosätena och pilotomgången sätter igång under våren med uppstart redan i mars. För Uppsala universitets del kommer det vara engelska som ingår i pilotomgången.

 

God fortsättning!

Vi hoppas att ni alla är utvilade och ser fram emot en ny termin. De flesta har redan varit igång på jobbet någon vecka nu efter jul och nyår. Och den nya terminen startar snart för våra studenter, nya som gamla. Idag har Eva välkomnat våra recentiorer i aulan. Att välkomna nya studenter – att få ta emot alla förväntansfulla – är en av rektors bästa arbetsuppgifter. Många av er kommer att träffa på dessa reccar, på era institutioner eller ute på stan. Låt oss alla hjälpa till så de snabbt finner sig till rätta och känner sig välkomna hos oss.

Rektors ledningsråd har redan hunnit med att ha ordinarie möte i måndags och varit på ett internat i veckan. Vi har gemensamma internat i början av varje termin, dels för att få tid att diskutera frågor djupare, dels för att utveckla gruppen tillsammans. Med nya Mål och strategier som utgångspunkt formulerar vi gemensamt prioriteringar för framtiden. Nu drar snart verksamhetsplaneringen för 2016 igång på allvar och det är snart dags att på allvar planera för arbetet med forskningsstrategier inför den kommande forskningspropositionen.

I förra veckan var Eva på en kort visit vid Durham University, ett av våra partneruniversitet inom Matariki-nätverket. Nätverket, med sitt motto ”Partnering for a better world”, innefattar utbyten för studenter, forskare, personal och lärare, benchmarking, samhällsansvar, aktiviteter inom kultur och idrott, gemensamma utbildningsprogram. Eva har blivit vice ordförande för Matariki under 2015-2016.

Anders har hunnit vara värd för ett internat med styrgruppen för projektet Kunskap och lärande om strategisk samverkan (KLOSS), där nio lärosäten samarbetar för att lära sig av varandra om hur vi blir (ännu) bättre i vårt viktiga arbete med samverkan.

Under fredagen deltog han också i årets sk dialogseminarium mellan lärosäten och forskningsfinansiärer. Här förs en spännande diskussion inte bara om torra (men viktiga) ting som modellen för finansiering av indirekta kostnader, utan även en bredare debatt om det svenska forskningsfinansieringssystemet i stort. Är balansen mellan basanslag och externa medel den rätta (nej, tycker de flesta), och kan vi bli bättre på att utnyttja det samlade systemet strategiskt för att utveckla svensk forskning ytterligare (ja, tycker många).

I slutade på veckan kom också sifforna för sökande till våra internationella masterprogram som börja på hösten, antalet förstahandssökande har ökat med 35 %! Kul att de insatser som görs inom många delar av universitetet nu börjar ge resultat.

I nästa veckas program finns rektorsmöte på Steningevik med minister Helene Hellmark Knutsson, och besök av statssekreterare Anders Lönn här i Uppsala. Vi kommer också att delta i basprogrammet för chefer ihop.

Roligt att vara igång igen efter ledigheten. Nu kör vi!