Månad: februari 2014

Angelägen forskning – ny nationell studie om våld och hälsa från NCK

I dag presenteras ny viktig forskning från Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. Det är den första rapporten från ett flerårigt forskningsprojekt om våldsutsatthet, där 10 000 kvinnor och 10 000 män har svarat på frågor om sina erfarenheter av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i barndomen, tonåren och vuxenlivet.
Studien ger en bild av kvinnors och mäns våldsutsatthet, och visar på starka kopplingar mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet för både kvinnor och män. Forskningsprojektet drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i samarbete med Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.
Rapporten kommer senare under dagen att presenteras vid ett seminarium i riksdagen.
Läs hela studien här, och använd gärna #våldochhälsa om du vill kommentera eller läsa mer i sociala medier.

Terminens första konsistoriemöte

Uppsala universitets konsistorium hade vårterminens första möte idag. Som vanligt inledde jag med rektors rapport – hänt sedan sist. Varje gång jag förbereder den punkten häpnar jag över hur mycket som händer vid vårt universitet mellan konsistoriets möten. Det har varit nobelföreläsningar, vinterpromotion, reccemottagning, KIC-möte om Innolife i regionen, möte med senaten, UKÄ-utvärderingar, infrastrukturutredning, nya anslag, priser, nya donationer, uppmärksamhet i media etc. etc. Det är imponerande vilket arbete som bedrivs av studenter, lärare, forskare och andra anställda varje dag, året om.

Dagens möte fortsatte med årsredovisningen och budgetunderlaget. I budgetunderlaget presenterar vi för utbildningsdepartementet vad som är viktig framöver för Uppsala universitet. Gällande grundutbildningen lyfte vi bland annat fram att vi vill ha en ökad dimensionering, en fortsatt kvalitetsförstärkning och att de som vi ibland missvisande kallar ”små språken” (ofta stora världsspråken) ska omklassificeras så att vi kan upprätthålla undervisning av hög kvalitet och fortsätta vara ett brett universitet. Läs mer om årsredovisningen på webben.

Tråkigt att flera av de viktiga frågorna vid dagens möte inte fick den uppmärksamhet de förtjänar eftersom de överskuggades av det som togs upp under övrigt: Meningsskiljaktigheter i universitetsledningen. Jag fick tillfälle att presentera min bild av läget och vicerektorerna fick ge sin bild. Jag lyssnar, reflekterar och kommer att vid nästa möte få tillfälle att kommentera den framförda kritiken. Efter mötet var det en välbesökt presskonferens, då konsistoriets ordförande fick berätta om den fortsatta processen. Det var inte så mycket att säga eftersom det nu är ett pågående ärende för konsistoriet. Jag fick frågan av en journalist – Och hur mår rektor? Mitt uppriktiga svar var – Jag har mått bättre. Jag vill passa på att tacka för allt stöd och uppmuntran jag får via Facebook, mail, sms, twitter, blommor och brev. Stort tack till er alla, det värmer.
Eva Åkesson

Verksamhet också, mitt i krisen

Vid ledningsrådet i måndags fick vi en intressant genomgång av Teknats utbildningar, viktig information och en bra början på VP-processens strategiska diskussionen. Senare på dagen tog jag och prorektor emot Sydkoreas ambassadör Son Sung-hwan som besökte universitetet. Sydkorea är ett mycket intressant land där vi redan idag har många samarbeten, framför allt inom medicin. Vi samtalade om utvecklingsmöjligheter för samarbetet. Ambassadören visade bland annat stort intresse för vår skolforskning och för vårt framgångsrika innovationsarbete. Det är roligt att än en gång få berätta om universitetets satsning på AIMdays – ett koncept för att knyta samma företag och forskare som rönt stort intresse i både Sverige och i flera andra länder. Det är lätt att känna sig stolt när det finns så många framstående verksamheter att berätta om. På eftermiddagen besökte ambassadören SciLifeLab där professor Ulf Landegren och Olga Vinnere Pettersson från Uppsala Genome Center presenterade verksamheten.

Idag har jag haft nöjet att vara med på Rådet för lika villkor som berättade om sitt viktiga och spännande arbete. Jag ska också delta en stund i ett seminarium om nationella infrastrukturer, som vi arrangerar i Blåsenhus.

Resten av dagen förbereder jag morgondagens konsistorium med många viktiga punkter på dagordningen. Jag ser fram emot att presentera en mycket positiv årsredovisning för 2013. Uppsala universitet fortsätter att växa och utvecklas positivt. Under förra året ökade omsättningen med 400 miljoner kronor och antalet studenter som vill läsa hos oss är större än någonsin. Vi gläds också särskilt åt att satsningen på ökad forskningsfinansiering fått tydligt genomslag. I förordet till årsredovisningen berättar jag mer om framgångarna och de strategiska frågor som engagerat oss under året.

Det skrivs mycket i media just nu om den förtroendekris som råder i universitetsledningen. Jag har valt att inte kommentera alla utspel även om en hel del av dem gör mig illa berörd. Det är en allvarlig situation för Uppsala universitet och jobbigt för både mig och andra. Det är bra för universitet att denna situation nu reds ut av konsistoriet på ett, som jag hoppas och tror, konstruktivt och ansvarfullt sätt.

Framgångar och nya mål

Uppsala universitet har haft flera viktiga framgångar de senaste dagarna, som berättar om att vi är ett internationellt ledande forskningsuniversitet som bidrar till en bättre värld.

En av de stora globala utmaningarna är den ökande antibiotikaresistensens konsekvenser. Uppsala universitet blir nu ledande part i ett unikt Europeisk jätteprojekt som bygger på samarbete mellan akademi, läkemedels- och bioteknikindustri. Målet är ta fram de nya läkemedel som behövs för att kunna hantera infektionssjukdomar i framtiden. Det sexåriga projektet heter ENABLE (European Gram Negative Antibacterial Engine), det finansieras av IMI (Innovative Medicines Initiative) och omfattar drygt 750 miljoner kronor. I konsortiet ingår 32 parter och en betydande del av verksamheten kommer att finnas i Uppsala.

En annan stor nyhet på forskningsfronten är den som presenterades i tidskriften Nature i onsdags. Det är ett svenskt-franskt forskarteam som presenterar en serie fossil som kan berätta för oss om ansiktets och käkarnas uppkomst. Det är hisnande. Genom att använda den 410 miljoner år gamla pansarfisken Romundina, dokumenteras den stegvisa framväxten av ansiktet under evolutionen. Läs mer om detta på www.uu.se/nyheter

Det är också väldigt roligt att Uppsala universitet har ett förnyat avtal med International Science Program (ISP) vilket möjliggör att vi kan fortsätta vårt framgångsrika samarbete bland annat i Afrika med att bygga upp starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

Dessutom vill vi till sist rikta ett stort tack till gruppen som under Coco Noréns och Göran Magnussons ledning arbetat fram det reviderade förslaget till mål och strategier. Det blir en av många spännande punkter på konsistoriets dagordning på torsdag i nästa vecka.

Kritik och ansvar

Igår blev det offentligt att det framförts kritik och avgångskrav mot mig som rektor. Jag tar kritiken på stort allvar och försöker samtidigt hantera den uppkomna situationen så ansvarsfullt och lugnt som möjligt. Frågan ligger nu på konsistoriets bord och vår styrelse kommer att hantera den med universitetets bästa för ögonen.

Det är viktigt att det är högt i tak och lätt att framföra kritik vid ett universitet som vårt. Öppna diskussioner och olika åsikter som bryts mot varandra är kvalitetsdrivande och utvecklande i alla organisationer.

Det är jobbigt att få kritik. För en organisation men också för en person. Ifrågasättande innebär att man behöver definiera sig. Bli tydligare. Lyssna, värdera, analysera. Samtidigt värmer förtroendet från studenterna och de många kolleger och medarbetare som hör av sig med stöd och uppmuntran.

Medan ledningskrisen upptar media och oss som är direkt berörda har utbildning och forskning pågått som vanligt. Precis som det ska vara. Tisdag-onsdag hade akademiska senaten internat med spännande och intressanta diskussioner om behovet av en konstitution för Uppsala universitet, där vi skulle fastslå vad som är vår samhällsroll, våra grundvärden och principerna för hur vi styr vår verksamhet. Andra frågor handlade om kvalitetsansvar och hur vad som bygger upp kreativa forsknings- och utbildningsmiljöer. Under rektors dialog diskuterades behovet av etiska riktlinjer i Uppsala universitets internationella arbete.

Eva Åkesson

Möte med Matariki Executive Board

Inledningen av veckan har präglats av möten med representanter från Matariki-nätverket. Nätverket består av de sju universiteten i Dartmouth, Durham, Queen´s, Otago, Tübingen, Western Australia och Uppsala. Mottot är ”Partnering for a better world”, och arbetet innefattar utbyten för studenter, forskare, personal och lärare, benchmarking, samhällsansvar, aktiviteter inom kultur och idrott, gemensamma utbildningsprogram, med mera.

Matariki ska bland annat fungera som ”kritiska vänner”. Vi har till exempel använt oss av experter från nätverket i samband med utvärderinga av KrUUt-projektet (Kreativ utbildningsutveckling vid Uppsala universitet). I nätverket jobbar vi även med att ta fram så kallade ”best practicies” och utbyter erfarenheter kring olika frågor. I Australien och Nya Zeeland har man till exempel stor erfarenhet av studentrekrytering i Asien, där vi har mycket att lära. Vi har å andra sidan kunskaper om hur man arbetar i Afrika genom vårt SANORD-samarbete, som vi kan dela med oss av.

Ett annat viktigt område är främjande av forskning och innovation.  Varje medlem är ansvarig för ett forskningstema, där fokus ligger på interaktion och samarbete. Uppsala universitets forskningstema är freds- och konfliktforskning, och inom ramen för arbetet organiserades förra året en workshop här i Uppsala. De övriga forskningstemana är Cyber Security (Dartmouth), Disaster Resilience (Durham), Energy, Resource and Environment (Queen’s), Brain and Mind (Otago), Quantum Sciences (Tubingen), Medieval and Early Modern Thought and Effect, Digital support for the Social Sciences and Humanities (University of Western Australia).

Veckans möte i Uppsala leddes av ordförande Chris Higgins från Durham University, och vi har bland annat diskuterat de möjligheter som Horizon 2020 och Erasmus+ innebär. Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som löper under perioden 2014-2020 med en total budget på runt 80 miljarder euro. Erasmus+ är EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott som också startar i år.

Från Uppsala universitets håll presenterades utlysningen av medel för Matariki Fellows. Syftet med programmet är att skapa möjligheter för seniora forskare att erhålla medel för att lägga en forskningsvistelse vid ett annat Matariki-universitet. Slutmålet är att utöka antalet forskningskontakter och internationella samarbeten. Läs mer och ansök via länken som öppnar i veckan.

Vi hade även givande diskussioner om bland annat samarbeten kring alumnaktiviteter. Det har varit ett intressant möte som jag hoppas ska mynna ut i flera konkreta projekt. Aktiva nätverk är en viktig komponent i vårt arbete för en ökad internationalisering, och vi har mycket att lära av varandra.

Besök från Makerere University

I förra veckan hade jag glädjen att träffa Dr. Peter Waiswa från Makerere University School of Public Health. I samband med mötet överlämnade jag Uppsala universitets gåva om 50 000 kr att användas till utrustning och utbildning på en neonatalavdelning i Kampala, Uganda. Målet är att rädda liv och förbättra hälsan för både barn och deras mödrar. Denna gåva gav vi i HM Drottning Silvias namn, med anledning av drottningens 70-års dag den 23 december, 2013.

Det är viktigt för oss att skapa fler och djupare samarbeten med olika aktörer på den afrikanska kontinenten. Makerere University besökte jag i november förra året och professor Stefan Swartling Peterson, som ju själv arbetat på Makerere University, har många idéer om vad vi kan utveckla tillsammans.

Från höger: Dr. Peter Waiswa, professor Stefan Swartling Peterson och rektor Eva Åkesson vid överlämnandet av gåvan.

Från höger: Dr. Peter Waiswa, professor Stefan Swartling Peterson och rektor Eva Åkesson vid överlämnandet av gåvan.