Månad: november 2013

Möten på Makerere University

 

Peter Sundin, Stefan Swartling Peterson och Ulrika Ouline från Uppsala är tillsammans med mig (Eva) i Uganda.Vi har haft ett hektiskt och intressant dygn i Kampala. Några timmar efter ankomsten igår deltog vi i en mottagning arrangerad av Svenska ambassaden med anledning av Göran Hägglunds besök med en svensk delegation, Swedish Health care delegation.  Stefan Swartling Peterson gav ett föredrag tidigare på dagen om The non-communicable disease epidemic and health system.

 

Idag har vi varit på Makerere University, rektor Ddumpa Ssentamu besökte Uppsala i december 2012 och nu kunde vi återgälda den visiten. I september i år var en delegation från Colleges of health sciences på besök hos oss. Syftet med vårt besök nu var att utforska möjligheter till fler och djupare samarbeten samt understödja pågående med ett MoU och utbytesavtal. Stefan Swartling Peterson har flera spännande samarbeten och har även arbetat vid Makerere University under några år.  International Science Programme har varit aktiva här sedan många år tillbaka och jag är imponerad över deras fantastiska arbete. Det var intressant att på plats få se och höra vilken stor betydelse ISP har.

En stor församling med Vice Chancellor, Members of Management och College Principals träffade oss och många intressanta möjligheter till samarbeten lyftes fram. Flera berättade om redan existerande kontaktar och samarbetet med Uppsala. Det var slående hur många som har sin utbildning i Sverige eller något annat nordiskt land. På eftermiddagen besökte vi bland annat institutionen för kemi, ett seminarium med korta presentationer av forskningen hade ordnats för oss med efterföljande besök på kemilabb.

 

 

Dagen avslutades med en UU mottagning med inbjudna gäster och alumner. En dag full av intryck och idéer, hjärtliga mottagande och jag är imponerad av det arbete som görs. Imorgon besöker vi ANoCC, African/Asien Network of Caregivers, sedan är det iväg till flygplatsen och nästa anhalt är Malawi och SANORD.

 

 

 

Movember går mot sitt slut

Som en del av er kanske noterat har jag (Anders) odlat mustasch under november månad. Detta är inte uttryck för något nytt stilideal utan en del av den internationella Movember-kampanjen.

Movember handlar om att uppmärksamma och samla pengar till förmån för mäns hälsofrågor, särskilt forskning om prostata- och testikelcancer men även depression. Cancerforskning är ju för övrigt ett av Uppsala universitets profilområden och vi har ju under hösten haft Gustavianums kupol belyst i både rosa och blått under hösten för att uppmärksamma ämnet.

Movember fungerar så att man bildar ett lag och ställer upp i ”mustasch-kampen”, genom att medlemmarna odlar mustasch under en månad. Vinnare är det lag som lyckas samla in mest pengar till kampanjen, och inom laget kan man ha en intern prestigekamp om vilken medlem som samlar in mest pengar. Insamlade medel går som sagt till forskning och andra initiativ kopplade till mäns hälsofrågor.

Jag har alltså blivit medlurad i laget ”Uppsala runt” som innehåller drygt 30 uppsalabor, de flesta betydligt yngre än jag och verksamma inom sport, nöjesbransch eller politik. Lagets motto är att ”sätta Uppsala på mustasch-kartan”. Bidra gärna till kampanjen, och förstås särskilt gärna till mig och mitt lag: http://se.movember.com/team/1239033

Ett annat bra alternativ är att donera till något av lagen i nätverket Uppsala universitet, där kuratorskonventet och några av studentnationerna är medlemmar: http://se.movember.com/mospace/network/view/id/28225

Vad kommer då att hända med prorektors silvergrå mustasch den 1 december. Ja, av allt att döma ryker den, även om det inte saknats uppmuntrande tillrop: ”en åldrande Clark Gable” föreslog en uppenbarligen skumögd kollega, och Akademiintendenten Per Ström undslapp sig att ”för en gång skull ser du ju riktigt distingerad ut”.

Så för tusan. Curator Curatorum Fredrik Sixtensson har sagt att han ska raka av sig inte bara mustaschen utan även polisonger och hår om hans personliga kampanj inom kuratorskonventet överstiger 5 000 kronor.

Jag kontrar: Om Uppsala runt kommer upp i 10 000 kronor och jag själv lyckas samla in minst lika stor summa som Fredrik Sixtensson behåller jag tangorabatten ändå till nyår!

Så klicka på rätt länk ovan, ta fram plastkortet och ge ett bidrag.
Allt förstås i syftet att gynna en god sak 🙂

Dekanmöte i Sigtuna: autonomi och kvalitet

En gång per termin ordnas ett dekaninternat, som i realiteten är Uppsala universitets stora ledningsmöte. Förutom de nio fakulteternas dekaner, som ger mötet dess namn, deltar universitetsledningen, rektorsråden och alla som ingår i den akademiska ledningsstrukturen på områdes- och fakultetsnivå (vicerektorer med ställföreträdare, prodekaner, sektionsdekaner), samt ytterligare några medarbetare.

I fokus för höstens möte stod autonomi och kvalitetsarbete – två frågor som visade sig hänga ihop på mer än ett sätt.

Autonomi
Tisdagseftermiddagens tema var autonomi. Under moderator Kerstin Jacobssons ledning fick vi inspel från Shirin Ahlbäck Öberg, Sverker Sörlin och Sten Heckscher. De diskuterade autonomins förutsättningar och möjliga former.

Autonomidiskussionen handlar primärt om universitetens relation till staten, men den handlar också om lärosätenas inre arbets-, styr- och ledningsformer. De i sin tur rör några av akademins existentiella frågor: Vad är ett universitet? Hur garanteras universitetens integritet och tankens frihet i en tid när samhället har allt större – och i allt väsentligt berättigade – förväntningar på vad sektorn ska ”leverera”?

Autonomidiskussionen tog sin utgångspunkt i höstens arbete med och debatt runt förslaget om högskolestiftelser. Även om det förslaget nu verkar tämligen dött efter att grundligt ha kritiserats i remissbehandlingen, är det viktigt att föra diskussionen vidare. Enigheten var stor på några punkter. I en fortsatt autonomiprocess bör vi som lärosäte ta en mer aktiv roll, och vi bör tydligare tänka igenom och formulera vilken sorts autonomi vi vill ha, snarare än att passivt vänta på ”nästa bud” från regeringen. Men det handlar också om att sätta autonomin i relation till sektorns övriga utmaningar.

Några av frågorna som togs upp: Vilka framgångskriterier har universitet för t ex excellent forskning eller högkvalitativ utbildning? Vilken organisationsform svarar bäst mot dessa? Med 90 % statlig finansiering, vilka rättmätiga krav kan staten ställa på oss då? Hur kan vi motsvara de kompetensförsörjningskrav som finns i samhället? Vilka problem vill vi lösa med en ny organisationsform? Vad kan vi göra inom befintlig myndighetsform?

Sverker Sörlin konstaterade att autonomi med stor sannolikhet gynnar utvecklingen av vetenskaplig excellens, men att kopplingen är mindre självklar när det gäller utbildningens kvalitet och dimensionering – som ju ytterst syftar till att trygga svensk kompetensförsörjning – och när det gäller universitetens samhällsnytta och relevans, mer generellt.

Sten Heckscher påminde om att autonomin är viktig men att den långt ifrån är den enda viktiga frågan. Centrala är också kvaliteten i grundutbildningen, rekryteringsfrågorna, internationaliseringen, tendensen att lärosätena blir ”projekthotell för forskare som ansöker sig ut ur gemenskap och undervisning” eller effekterna av ”alltför enfaldiga utvärderings- och resursfördelningssystem”.

Heckscher menade att många av dagens hinder i princip skulle gå att lösa inom ramen för myndighetsformen ”om bara viljan finns”. Han påminde även om pengarnas betydelse. Den som svarar för finansieringen kommer alltid att ha ett legitimt krav på inflytande över resursernas användning. Denna syn delades av Sörlin som ändå tillät sig att ”drömma” om ett scenario där staten i sin vishet skulle avsätta en mycket stor resurs, 100 eller helst 200 miljarder, som grundkapital till ett antal självständiga lärosäten.

Kvalitetsarbete
Ann Fust modererade onsdagsförmiddagen där kvalitetsarbete stod i fokus. Utgångspunkten vara den ”kvalitetsparadox” som idag råder när det gäller utbildning respektive forskning. Förutom rektor och prorektor svarade Åsa Kettis, Per Andersson och Joseph Nordgren för inledningar.

På utbildningssidan sitter vi just nu ganska hårt fast i UKÄ-systemets grepp, medan SUHF har föreslagit en modell där lärosätena själva skulle ta ansvar för att bygga kvalitetssystem som, efter godkännande hos UKÄ, skulle kunna ersätta det nationella systemet.

På forskningssidan är läget snarast det motsatta. Här har vi hittills litat på våra egna större utvärderingsprojekt (KoF07 och KoF11), men nu finns förslag om att dessa i någon mån skulle kunna ersättas av det nationella system som VR just nu utreder på regeringens uppdrag.

Dekanmötets uppfattning var ganska entydigt att Uppsala universitet ska signalera att vi vill ta ansvar för våra egna kvalitetsfrågor. Det är också en autonomifråga.

Arenor för bred diskussion
Det är väldigt givande för oss i universitetsledningen att få initiera en diskussion i dessa frågor. Och det är viktigt att betona att dekanmötet bara är en början. Både när det gäller autonomin och kvalitetssystemen handlar det om långsiktiga processer. Det är viktigt att vi skapar arenor för att fortsätta en bred diskussion, både inom Uppsala universitetet, och tillsammans med de lärosäten som vi samarbetar med.

 

En viktig arena är arbetet med att revidera våra mål och strategier. Göran Magnusson och Coco Norén, som leder det arbetet, fick avsluta dekanmötet med sina slutsatser av diskussionerna. De påtalade att de båda dagarna hör samman. Kvalitetsfrågan handlar om autonomi och kollegialitet, och hur har vi utnyttjar den frihet vi har. De sammanfattade de båda diskussionerna med nyckelorden: ansvar, kvalitet, förtroende – och samverkan mellan det breda universitetets olika delar.

Tack alla som bidrog till ett inspirerande, givande, arbetsamt men mycket roligt dygn!

Autonomi 2.0

Rektors dialog med senatorerna hade rubriken Autonomi 2.0. Nu när universitets svar på remissen rörande högskolestiftelser är inskickad är det viktigt att diskussionen inte stannar av utan förblir levande. I en debattartikel i UNT tillsammans med rektorerna för KI, SU, KTH och SLU ställde vi krav på att göra ett rejält omtag och

 • att flera väl genomlysta alternativ ställs mot varandra och konsekvensanalyseras
 • att landets lärosäten aktivt deltar i processen
 • att det slutliga förslaget får en bred politisk förankring

Vi anser att det är viktigt att vi har diskussioner kring ökad autonomi, vitaliserad kollegialitet, stärkt akademiskt ledarskap och vidgat deltagande. Frågorna som vi ville lyfta för dialog under mötet med senatorerna var:

 • “Grundlagsskyddad” konstitution (stadga, charter): vad skulle den innehålla, hur “trög” skulle den vara?
 • Maktdelningsfrågor, mandat, arbetsdelning
 • Värna universitetstanken och skapa utvecklingsmöjlighet
 • Vem/vilka ska ytterst representera “universitetet”?

Diskussionen övergick i ett samtal med arbetsgruppen som håller på med revideringen av Mål och strategier. Flera röster hördes som ville ha tydligare, vassare och mer utmananande mål för framtiden.

Högskoleremissen och autonomifrågan var också uppe då Eva träffade länets riksdagsledamöter i Stockholm tidigare i veckan. Då togs även dimensionering av grundutbildning, visum och migrationsregler, forskningsfinansiering och kvalitetsutvärdering upp. Viktiga frågor som vi fortsatt kommer att diskutera i olika fora, bland annat nästa vecka på dekaninternatet blir det autonomi och kvalité som får dominera dagordningen och samtalen.

Och har ni sett att vi har en ny webb? Kolla in www.uu.se!

U4-möte i Gent

Det årliga rektorsmötet inom U4 söndag-måndag innebär en fin möjlighet att stärka kontakterna mellan rektorerna inom detta nu fem år gamla nätverk. Sibrand Poppema (rektor i Groningen) är numera veteranen i gruppen, Ulrike Beisiegel (Göttingen) och jag (Eva) är med i detta sammanhang sedan ett par år medan Anne De Paepe (Ghent) tillträdde som rektor nu i höst, och var med för första gången.

Rektorsmötena sammanfaller också med en större U4-konferens där de flesta personer som är inblandade i gemensamma aktiviteter deltar, så den samlade Uppsala-delegationen bestod av ett tiotal personer, inklusive de tre vicerektorerna.

Vi fick rapporter från de olika ämnesklustren, där inte minst humanisterna och medicinarna lyckats få igång betydande gemensamma verksamheter. Även de så kallade horisontella aktiviteterna avrapporterades. Det gemensamma ledarskapsprogrammet har blivit en stor framgång; det är den bild vi fått av Uppsala-deltagarna och den bekräftas från övriga lärosätena. Också de återkommande kurserna kring att undervisa i det internationella klassrummet har fungerat bra.

Samarbetspotential finns inom fler områden. Förutom de möjligheter som öppnas med Erasmus+ och Horizon 2020, finns utrymme för samverkan runt alumnevent och andra internationella aktiviteter.

 

Professorsinstallation och prisutdelning

I fredags var det professorsinstallation och prisutdelning under högtidliga  former i vår vackra aula i universitetshuset. Rektors välkomsttal finns här.

 

Lysande installationsföreläsningar hölls av tre av de nya professorerna:
Mohammad Fazlhashemi: Paradigmskiften och räddande teologiska tolkningar.
Gunilla Enblad: Stora framgångar i behandlingen av maligna lymfom – men det finns mer att göra!
Thomas Schön: Modellering av dynamiska system – att automatiskt förstå vad som händer.

Årets pedagogiska pristagare är: Malin Östman, Mika Hietanen, Javad Amid, Mathias Hallberg och Susanne Mirbt. För första gången delades Hjärnäpplet ut i samband med professorsinstallationen. Ulf Landegren, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, blev till mottagare av Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet 2013.

På kvällen fortsatte festligheterna på slottet med underhållning av Uppsala Akademiska Kammarkör  med dirigent: prof Stefan Parkman.

Stort tack till alla er som på olika sätt som bidragit till gårdagens högtidligheter så vi kan hylla våra nya professorer och pristagare!

Swedish Excellence Seminar i Brasilien

Under måndag och tisdag har  Swedish Excellence Seminar pågått i Sao Paulo, detta är ett samarrangemang mellan Lunds universitet, KTH, Linköpings universitet,  Högskolan Halmstad och Uppsala universitet. Flera av våra forskare har gett föredrag: Johan Rönnelid, Olle Eriksson, Carlos Moyses Araujo, Bryndis Birnir, Janaine Goncalves och Leif Kirsebom.

Kick-off möte för den svenska delegationen inför Swedish Excellence Seminar.

Samtidigt har  Science Without Borders aktiviteter där åtta svenska universitet och högskolor gör en gemensam roadshow och besöker olika universitet i Brasilien. Jag tycker det suveränt att svenska lärosäten  samverkar internationellt och vill gärna se mer av detta i framtiden. Vi har haft flera samtal med företrädare för olika universitet och finansiärer som kommer att leda till ökat samarbete i framtiden.

Samverkan i Brasilien.

Som om det inte var nog så pågår IVA:s resa i Brasilien, kallad RTM, Royal Technology Mission. Vi sammanstrålade i måndags vid invigningen av   utställningen ”The Nobel Prize: Ideas changing the world” . Några bilder ur vimlet.

 

 

Innovationer, universitet och sjukhus – måndagsrapport från Seoul

Under förmiddagen deltog vi i öppnandet av vandringsutställningen ”Innovative Sweden” som kommer att visas på EHWA-universitetet under tre veckor. Ambassadör Lars Danielsson och Annika Rembe från Svenska institutet, som producerat utställningen, inledde. Vidare deltog ett antal av de företag som medverkar i utställningen med sina innovationer.

Därefter bar det av till möten med representanter för Hallym University. Först lunch med Chairman Dai-Won Yoon, President Hae-Ran Lee samt Executive Vice President Yong-Sun Kim. Hallym University och Uppsala universitet har ju sedan flera år ett fint samarbete, med återkommande medicinska symposier. Potential finns att bredda samarbetet till fler områden och att inkludera studentutbyten.

Sedan snabbvisning av det  helt nybyggda, sjätte och senaste, av de sjukhus som ägs av Hallym-stiftelsen. Till sist besök på Hallym University Medical Centre. På köpet fick vi genom bilfönstret se en hel del av Seoul – i strålande höstsol.

På kvällen mottagning i ambassadörens resdiens med svensk-koreansk ”triple helix” (näringsliv, akademi, politik) i god blandning och hög stämning.

Uppsala + Sydkorea = sant

Efter några få timmar på koreansk mark arrangerade vi under söndagskvällen en alumnträff i Seoul. Nära tjugu alumner slöt upp, några hade rest särskilt från andra delar av Sydkorea. Här fanns allt från professorn i nordiska språk Kwang-Soo Pyun som kom till Uppsala första gången 1968, till masterstudenten i Public Health Min-Hyun Maeng som återvände från Uppsala i somras. Su-Young Park, som läste masterprogrammet Roads to Democracy vid Historiska institutionen, är nu författare och har bland annat skrivit en bok om sina upplevelser av Uppsala och Sverige, som överlämnades till prorektor.

 

 

 

 

 

 

Oskar Pettersson, Thomas Fredengren och jag (Anders) lämnade kvällens träff uppfyllda av känslan att Uppsala lämnat starka och positiva intryck hos de som studerat, doktorerat eller varit post-doc hos oss, men även att alumngruppen som sådan är en fantastisk till gång för Uppsala universitet, som ambassadörer och som kontaktyta. Det är också intressant att Sverige-intresset i Sydkorea är så betydande. Bara vid Hankuk University of Foregin Studies antas 30 studenter varje år till ett flerårigt program i svenska. Det var också frapperande att många av alumnerna talade utmärkt svenska.

 

 

 

 

 

 

Mer Korea-kontakter. På flyget till Seoul stötte vi ihop med Börje Johansson, seniorprofessor i fysik vid Uppsala universitet och KTH. Han är en av huvudtalarna på Inter-Academy Seoul Science Forum 2013, en stor tvärvetenskaplig kongress som spänner över fysik, kemi och livsvetenskaper, arrangerad av KAST (Korean Academy of Science and Technology). Detta år uppmärksammas särskilt temat ”Women in Science” vilket på många sätt är symptomatiskt. Kvinnors ställning i högre utbildning och forskning, liksom i näringsliv och samhället i stort, är en aktuell och viktig fråga i Sydkorea.

Områdesdialogerna avklarade och Brasilien nästa

Sista områdesdialogen klarades av i fredags och det var med Medfarm. Vi har nu som rutin att vi besöker vetenskapsområdena under höstterminen för att diskutera verksamhetens utveckling och områdenas/fakulteternas mera långsiktiga strategier för framtiden. Vilka utmaningar står de inför och hur kan dessa mötas gemensamt och på områdes-/fakultetsnivå? Vilka former behövs för att på bästa sätt utnyttja styrkan i det breda internationella forskningsuniversitet? Utvecklingen avseende volym och kvalitet inom utbildning och forskning har varit självklara teman i samtalen, liksom internationalisering och kompetensförsörjning.

Dialogerna strukturerades utifrån följande frågeställningar:

 • Hur hanteras de strategiska satsningarna i universitetets verksamhetsplan för 2014 på områdes-/fakultetsnivå?
 • Vilka strategiska frågor behöver lyftas i arbetet med universitetets verksamhetsplan för 2015?
 • Vad ska framföras till regeringen i budgetunderlaget för 2015-2017?
 • Hur arbetar vetenskapsområdet med sin organisation som medel för verksamhetsutveckling?

På detta sätt är vi mer förberedda inför diskussioner på nationell nivå, vi har god framförhållning till nästa verksamhetsplan och budgetunderlaget blir väl förberett och förankrat. Vi får också upp mer långsiktiga och strategiska frågor i ett tidigare skede. Universitetsledningen får också inblick i områdenas prioriteringar och kan stödja en positiv utveckling på ett bättre sätt.

Nu är det lördag och jag (Eva) har just ankommit till Sao Paulo, Brasilien. Jag är här tillsammans med några av våra framstående forskare som ska delta i STINT Swedish Excellence Seminar, detta är ett samarrangemang mellan Lunds universitet, KTH, Linköpings universitet,  Högskolan Halmstad och Uppsala universitet. I samma veva kommer vi att vara med vid öppnandet av utställningen ”The Nobel Prize: Ideas changing the world” som invigs av kung Carl XVI Gustaf på måndag.

Som ni ser av föregående blogginlägg så är Anders på väg till Sydkorea, ni kan förvänta er internationella rapporteringar här på bloggen från olika delar av världen de närmsta dagarna.

Ha en trevlig helg!

Delar av Uppsaladelegationen på plats
Kay Svensson, Johan Rönnelid, Leif Kirsebom, Bryndis Birnir