Månad: juni 2013

Östersjödiskussioner inför invigningen och Almedalen

Jag (Eva) har tillbringat lördagen i Vamlingbo på Gotland där intressanta diskussioner förts vid årets möte i Forum Östersjön. Det har bland annat diskuterats globala och lokala perspektiv på Östersjön, och jag har tillsammans med rektorsråd Olle Jansson och professor Lars Tranvik presenterat hur Uppsala universitet – Campus Gotland kan bli ett nav i Östersjösamarbetet. Vi får positiv respons på våra ambitioner med samverkan kring östersjöfrågor och nu är det dags att börja konkretisera våra Mål och strategier.

Allan Larsson och landshövding Cecilia Schelin-Seidegård inleder Forum Östersjön

Men nu är många på plats i Visby inför den stundande invigningen av Uppsala universitet – Campus Gotland och Almedalsveckan. Sveriges senast etablerad högskola blir en del av Sveriges första universitet och det firas imorgon den 1 juli i Visby med ett heldagsprogram där Almedalspubliken är inbjudna. På morgonen blir det invigning med underhållning och överraskning. Det blir också upprop av de första studenterna på Uppsala universitet – Campus Gotland. Det är en grupp arkeologistudenter som efter registreringen ska bussas ut till en pågående utgrävning.

I firandet ingår ett antal intressanta semiarier under dagen. Alla är välkomna! Seminarieprogrammet den 1 juli och resten av veckan finns på webben. Följ oss gärna på Twitter med #AlmedalenUU eller direkt till @Uppsalauni. Våra seminarier kommer även att streamas på webben för er som inte är i Visby.

Högskolestiftelser

I veckan kom remissen om stiftelser: ”Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet”. Denna var utlovad redan till förra våren och för den delen även till denna vår. Men nu har den slutligen kommit, lagom till sommaren och semestern. Detta är en viktig fråga och vi vill få ordentligt med tid att gå igenom remissen och fundera över de förslag som lagts fram. Därför kommer vi tillsammans med andra företrädare för lärosäten be om förlängd remisstid till nyår, istället för 10 oktober. Även om vi inte ska besvara frågan om Uppsala universitet har för avsikt att bli en högskolestiftelse i vårt svar, så är frågan kring en stiftelseform så pass viktig att vi vill ha en gedigen diskussion innan vi avger ett svar till utbildningsdepartementet med våra synpunkter på hur förslaget är utformat.

I korta drag handlar det om (klippt från sammanfattningen):
Mot den bakgrunden föreslås i denna departements-promemoria att det i stiftelselagen (1994:1220) ska föras in bestämmelser om en ny särskild stiftelseform benämnd högskolestiftelse. En högskolestiftelses ändamål ska vara att bedriva högskoleutbildning och forskning på en internationellt hög nivå. Den föreslagna verksamhetsformen ökar lärosätenas handlingsfrihet. På så sätt ges lärosätena förutsättningar att på ett mer flexibelt sätt hantera dagens och framtidens omvärldsförändringar. En högskolestiftelse utgör en egen juridisk person som kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter på samma sätt som andra juridiska personer. Vidare kan en högskolestiftelse utan begränsningar ta emot donationer och för olika ändamål förvalta dessa, äga bolag samt bygga upp egna ekonomiska medel och andra tillgångar. Dessutom kan den själv bestämma när denna egendom ska avyttras.

Läsa hela här:

EWHA Women University

 

Signering av MoU

Signering av MoU

Vi har haft besök av Dr Sun-Uk Kim , president EWHA Women University, Sydkorea. Under mötet diskuterades möjliga samarbeten och vi signerade vårt nya samarbetsavtal MoU och SEA/Student Exchange Agreement.

Samtal med prof Lena Marcusson

Glad sommar!

Vi är förundrade över hur snabbt den här vårterminen har gått. Nyss var det ett nytt år och nu är det inte långt till midsommar. För många är det snart dags för semester och välförtjänt vila efter en intensiv termin. Vi tar tillfället i akt att blicka tillbaka på det halvår som gått. Det har varit en spännande termin där vi har fått uppleva Uppsala universitet i både vardag och fest.

Vi har haft två promotioner under terminen och flera besök av ambassadörer och företrädare för andra universitet och nätverk. Till exempel har en delegation från Fudan University i Shanghai besökt oss, liksom Kurt Deketelaere, generalsekreterare i LERU (League of European Research Universities) och Christopher Higgins, rektor vid Durham University och ordförande i Matariki-nätverket. Det har också blivit en del resor och seminarier under terminen. Rektors ledningsråd har varit på universitetsbesök i Århus och Storbritannien, och vi har deltagit i Coimbra-seminarium i Venedig och Galway, med mera. Under våren har vi även haft flera välbesökta öppna föreläsningar, bland annat Tarja Halonens intressanta Dag Hammarskjöld-föreläsning och Stefan Swartling Petersons alumnföreläsning.

Under terminen har vi även fått en ny ordförande för konsistoriet, samt flera nya ledamöter. Vi vill passa på att än en gång tacka vår avgående ordförande Hans Dalborg för hans fina sätt att leda styrelsearbetet under många år, och samtidigt välkomna vår nya ordförande Carola Lemne, samt övriga nya ledamöter.

Strategiska prioriteringar för högsta kvalitet

Uppsala universitet är ett brett, fullskaligt forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Vår uppgift är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet, och att på olika sätt samverka med det omgivande samhället för att kunna bidra till en bättre värld.  Vi har i samverkan med olika grupperingar identifierat fyra strategiska prioriteringar som vi skrivit om tidigare här på bloggen. Det är områden där vi i flera fall redan ligger långt framme, men där det finns skäl att ytterligare öka fokus för att flytta fram positionerna. De fyra områdena är: kvalitet, internationalisering, kompetens och karriär samt infrastruktur.

Kvalitet och kvalitetsarbete

KrUUt-projektet har avslutats. Projektet har pågått sedan 2010 och handlat om att stimulera och konkretisera implementeringen av det pedagogiska programmet. I höstas hade vi en internationell panel på besök som granskade vårt arbete med pedagogisk utveckling. Panelens iakttagelser, slutsatser och rekommendationer redovisas i den slutrapport som kommer från tryckeriet inom kort. Där lyfter vi också fram några utvecklingsområden där vi har skäl att särskilt ta till oss den internationella panelens påpekanden:

  • Kanske är det så att vi som forskningsuniversitet ibland tar utbildningens forskningsanknytning för given och glömmer att det handlar om mycket mer än att våra lärare i allmänhet är forskarutbildade.
  • De exempel som finns på aktiv studentmedverkan i utbildningen är bra, men dessa arbetsformer skulle kunna utnyttjas i större skala och mer systematiskt.
  • När det gäller implementering av verktyg för e-lärande som en integrerad del av vår utbildning finns mycket att göra.
  • Generellt efterlyses ett större ledningsengagemang på alla nivåer för utbildningsutveckling.
  • Vi har en tendens att alltför mycket lita på externa utvärderingar när det gäller hela utbildningar; vi borde ha någon form av egeninitierad systematisk analys av utbildningar ur ett helhetsperspektiv.

När det gäller forskningskvalitet rönte en rapport från KVA om att Sverige tappat mark gentemot länder som Danmark, Nederländerna och Schweiz stor debatt i vintras. I övrigt är nyfikenheten stor i sektorn när det gäller hur statens nya modell för kvalitets- och prestationsbaserade forskningsanslag till lärosätena skall gestalta sig. Regeringen har uppdragit till Vetenskapsrådet att föreslå en modell baserad på peer review – ungefär som en nationell KoF-utvärdering. Till detta kommer att Vinnova fått ett parallellt uppdrag att ”utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället – i termer av relevans och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap”.

Resultaten från Universitetskanslerämbetet (UKÄ), före detta Högskoleverket, har inneburit både ris och ros för våra utbildningar. Av de resultat som UKÄ hittills offentliggjort framgår att var fjärde utbildning i Sverige håller bristande kvalitet. Vi ställer oss tvivlande till detta, även om det säkert finns en del berättigad kritik och utrymme för utveckling. Det finns frågetecken kring utvärderingarna och den metod som används. Vi ser risker i att nyskapande utbildningar som är mer gränsöverskridande och har mer tillämpningsanknytning inte passar in i mallen. Vi har också en stor oro för hur metoden, som så ensidigt använder examensarbetena, kommer att tillämpas på yrkesutbildningar som till exempel läkarutbildningen. För Uppsala universitets del har resultatet av utvärderingarna trots allt fallit relativt väl ut. 60 procent av de utvärderade utbildningarna har fått omdömet ”hög kvalitet”. 21 procent har fått omdömet ”mycket hög kvalitet”, medan 19 procent har bedömts ha ”bristande kvalitet”. Totalt sett har 80 av våra utbildningar utvärderats per den 3 juni 2013.

Internationalisering

Under våren har ett nytt rektorsråd för internationella frågor utsetts, Leif Kirsebom. Ett internationaliseringsråd med representanter för vetenskapsområdena, studenter och förvaltning har även skapats. En viktig uppgift för rådet är att under 2013 revidera programmet för internationalisering, samt att ta fram en ny handlingsplan för 2014 och framåt.

Ett utvecklingsprojekt har redan påbörjats för att ge arbetet en rivstart. Arbetet är upplagt i tre delar, och sammantaget ska dessa insatser stärka vårt samlade arbete med dessa viktiga frågor. Vi har fått positiv återkoppling när vi tydligare lyfter fram internationalisering för Uppsala universitetet. Internationalisering ska vara en integrerad del av verksamheten och en angelägenhet för hela universitetet. Att det enbart skulle röra sig om mobilitet och in/utresande studenter är en förlegad bild.  Internationell samverkan är ett medel och en strategi för att uppnå ökad kvalitet inom forskning och utbildning.

Kompetens och karriär

I höstas blev vi klara med meriteringsanställningar och en rutin för kallelse av professorer, och under våren har vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap inlett en uppmärksammad rekryteringskampanj där tio öppna lektorat ska tillsättas. Vi har antagit nya riktlinjer om återanställningar efter 67 års ålder, och nyligen har Vetenskapsrådet utlyst en ny bidragsform med syfte att ge svenska lärosäten möjlighet att attrahera internationellt framstående forskare.

Infrastruktur

Behovet och möjligheten att finansiera investeringar i infrastruktur förändras över tiden, och en ökad samordning nationellt och internationellt kommer att behövas. Joseph Nordgren har under våren fått uppdraget att inventera den befintliga forskningsinfrastrukturen, samt att utarbeta förslag för långsiktig samordning. I uppdraget ingår även att analysera framtida behov och föreslå förändringar och processer för initiering och hantering av ny infrastruktur, både lokalt, nationellt och internationellt.

Andra frågor som ständigt är aktuella är behovet av studentbostäder. Produktionen av fler studentbostäder måste underlättas för att inte bostadssituationen ska bli en flaskhals för Uppsalas utveckling.  För universitetsförvaltningens del framskrider planerna på nya lokaler i kvarteret Plantskolan.  Kommunens beslut om detaljplanen väntas under sommaren.

En annan infrastrukturrelaterad fråga är SciLifeLab, som i och med regeringens satsning i forskningspropositionen 2012 nu har blivit ett nationellt forskningsinstitut. Göran Sandberg har utsetts till ny ordförande för SciLifeLab, och styrelsen höll i mitten på maj sitt första styrelsemöte.

Revidering av Mål och strategier

Uppsala universitets mål och strategier ska ge oss en vision för framtiden, och samtidigt vara ett levande dokument som speglar den dagliga verksamheten. Under året ska mål och strategier revideras. Vi behöver vrida och vända på framtidsfrågor och fundera över vilket universitet vi är idag, hur vi vill utvecklas och verka i framtiden. Göran Magnusson och Coco Norén har fått i uppdrag att leda arbetet och tillsammans med en arbetsgrupp ta fram ett förslag som kan fastställas till sommaren 2014. Detta är ett unikt tillfälle att diskutera universitetets framtidsfrågor. Vi hoppas att du vill bidra till samtalet med dina erfarenheter och synpunkter, så vi kan utvecklas vidare i det gemensamma arbetet med att bidra till en bättre värld.

Resurser

Resursfördelningsmodellen och verksamhetsplaneringen inför 2014 tog mindre tid i anspråk detta år, men är inte mindre viktigt för det. Det är bra att vi har en tydlig modell sedan förra året, som öppet visar hur resurser fördelas både till forskning och utbildning. Nu fortsätter det mödosamma arbetet att inom vetenskapsområden och fakulteter genomföra nödvändiga prioriteringar ­­– och samtidigt hålla strategiskt fokus. En stor utmaning för framtiden är att få tillbaka den dimensionering av utbildningen som behövs vid vårt universitet. Men vi måste också arbeta för fortsatta resursförstärkningar. Många utbildningsområden har sett anslagen successivt urholkas.

Att vi växer så det knakar har ni hört oss säga flera gånger. Mellan 2011 och 2012 anställdes drygt 200 nya medarbetare, och de senaste fyra åren har vi blivit cirka 1000 fler. Fortfarande har fakulteter och institutioner oförbrukade medel, men med den takt som områdena nu expanderar på forskningssidan bedömer vi att dessa kommer att tas i anspråk inom en snar framtid.

Annars ser söksiffrorna bra ut för vårt universitet som helhet. Med tillskott från Gotland kan vi konstatera att söktrycket för Uppsala universitet som helhet ökade med 40 procent inför höstterminen 2013. Antalet sökande till höstens utbildningar på Gotland har ökat mycket kraftigt, med 64 procent. I våras gladdes vi åt fler internationella sökande, men nu kommer siffror som bara visar en marginell ökning av antalet utomeuropeiska studenter till hösten. Vi hade hoppats på mer positiva besked, men det är tydligt att det kommer att krävas ytterligare insatser för att vi ska kunna behålla och utveckla vårt globala klassrum.

Samgåendet med Högskolan på Gotland

För vår del är det inte riktigt dags för sommarledighet ännu då några veckors arbete återstår. Den första juli i år går Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet och Uppsala universitet – Campus Gotland bildas. Syftet med samgåendet är att skapa en unik profilering inom vårt universitet och en långsiktig och konkurrenskraftig verksamhet på Gotland. Samgåendet är en historisk händelse och vi är övertygade om att verksamheten på Campus Gotland kommer att berika Uppsala universitets fortsatta utveckling.

Framåtblick

När vi är tillbaka i höst kommer vi tillsammans med rektors ledningsråd åka iväg på ett internat för att diskutera övergripande strategier på kort och lång sikt. Vi ska identifiera vilka frågor vi bör fokusera på, och komma överens om hur vi gemensamt ska arbeta med dessa för universitets bästa. Vi har både forskning och utbildning av högsta kvalitet, men det är viktigt att vi inte slår oss till ro. Vi kommer ständigt att möta nya utmaningar, och inget tyder på att de blir mindre att göra framöver. Omvärlden förändras och konkurrensen hårdnar hela tiden. Med trygg förankring i våra grundläggande värden och övertygelse om vad vårt uppdrag är, står vi rustade att anta framtida utmaningar.

Om vi skall befästa positionen som ett av världens ledande lärosäten handlar det om att bli ännu bättre på att utnyttja det breda universitet. Vi måste hitta sätt att kombinera den disciplinära fördjupning som är vårt kännetecken med breda och tvärgående forskningssatsningar. De samhällsutmaningar som världen och Sverige står inför känner inga ämnes- eller fakultetsgränser. Vi skall också fortsätta att insistera på att Sverige behöver utbilda fler, inte färre, ungdomar och att Uppsala universitet tillhör de lärosäten som har mest att erbjuda både när det gäller bredd och kvalitet.

Men det får bli i höst. Nu tackar vi alla medarbetare, studenter, samarbetspartners och vänner till Uppsala universitet för den gångna terminen och tillönskar er alla en riktigt fin sommar!

Eva Åkesson och Anders Malmberg

 

 

 

Tioårsjubileet av instiftandet av Martin H:son Holmdahls stipendium

Igår firades tioårsjubileet av instiftandet av Martin H:son Holmdahls stipendium för främjande av mänskliga fri- och rättigheter. Vi bifogar några rader ur det tal som prorektor höll igår:

”Stipendiet instiftades av universitetet 2003 som en hyllning till Martin Holmdahl, Uppsala universitets tidigare rektor, på hans 80-årsdag.  Detta är inget födelsedagskalas, men man behöver inte vara mattegeni för att räkna ut inte bara stipendiet utan även den person som gett stipendiet dess namn fyller jämnt idag.

Uppsala universitet ska bedriva forskning och utbildning av högsta akademiska kvalitet till största möjliga nytta för samhället. I vårt mål- och strategi-dokument står att universitetet ska ha en aktiv roll i det globala samhället, och att vårt yttersta mål är att bidra till en bättre värld. Att främja engagemang för mänskliga fri- och rättigheter – att människor, oavsett land, kultur och sammanhang ska födas fria och ha lika värde och rättigheter – är något som i allra högsta grad bidrar till en bättre värld.

Dagens firande är ett tillfälle för universitetet att uttrycka den stora tacksamhet vi känner mot dig, Martin, för den trofasthet och lojalitet med vilken du under ett långt liv tjänat Alma Mater: som student, forskare, lärare och professor, i lednings­uppdrag, som prorektor under Torgny Segerstedt och därefter som rektor mellan 1978 och 1989.

Du har genom din livsgärning medverkat till att Uppsala universitet flyttat fram positionerna inom ett stort antal områden.  Som emeritus har du fortsatt vara engagerad, vilket blir extra tydligt en dag som denna. Vi vill därför idag högtidlighålla stipendiets första tio år, och samtidigt passa på att hylla dig, dagens jubilar. Jag kan nämna att universitet inför tioårsjubileet be­slutat förlänga stipendiet i ytterligare fem år.”

Glion Colloquium

De senaste dagarna har jag (Eva) spenderat i Schweiz,  jag har deltagit i IX Glion Colloquium med temat “Preparing the World’s Research Universities to Respond to an Era of Challenge and Change”.  Detta är en oberoende tankesmedja som ägnar sig åt att fundera över framtids- och ansvarsfrågor för forskningsuniversitet. Jag är här i Glion tre dagar tillsammans med 25 andra rektorer från Europa, Nordamerika och Asien.  Presentationerna och de livliga diskussionerna har varit indelade i följande tematiska block:

  • Changing Purpose, Role and Relationships of research Universities
  • Changing Nature of Discovery, Learning and Innovation
  • Cost, Price and Value
  • Changing Nature and Character of Research Universities; developed countries
  • Changing Nature and Character of Research Universities; fast developing countries

Jag ska försöka summera några intryck från dessa intensiva dagar:

Det är intressant att få se och höra hur utvecklingen sker i olika delar i världen. Några hanterar stora nedskärningar, upp till 30 procent på vissa universitet i USA. Andra hanterar stora satsningar och det är vid universitet i Asien. Vi fick höra om de stora utmaningarna i Indien och om utvecklingen av universiteten i tigerekonomierna. Sverige och Schweiz framstår som de länder som satsar kraftigt på forskning i Europa.  Trenderna i forskningsfinansiering är stora miljöer, multidisciplinära samarbeten och man adresserar grand challenges. Våra farhågor att det satsas  på yngre och seniora forskare men att det finns risk att missa de däremellan (mid-career) delar vi med andra.  Olika former av styrning jämfördes och vikten av autonomi betonades genomgående. Viss oro kring minskat förtroende från samhället/allmänhet ventilerades.

MOOC – Massive Online Open Courses- är detta slutet på universiteten i sin nuvarande form? Några talar om tsunamin som kommer att förändra universitetens roll dramatiskt, andra talar om ”old wine in new bottles”. Oavsett vilket så har MOOCs fått universitetsledningar på forskningsintensiva universitet runt om i världen att ta upp frågor kring lärande på ett sätt som inte skett tidigare. MOOR – Massive Online Open Research – motsvarigheten på forskningssidan med till exempel “open access/data” och “crowd sourcing” förändrar också forskningen framöver.

Det är tydligt att Sverige sticker ut med stora satsningar genom de två senaste forskningspropositionerna 2008 och 2012. Vårt samgående med Högskolan på Gotland väcker intresse internationellt. Det utrycktes förvåning att det inte var fler samgåenden på gång, Sverige med nio miljoner invånare ansågs ha för många lärosäten. Vårt externa kvalitetssäkringssystem med ensidigt fokus på att finna evidens på lärandemål i examensarbeten – åt det skakade man bara på huvudet.

Det har varit tre intensiva dagar med intressanta samtal. Att få träffa kollegor från olika delar av världen på det här sättet är berikande och ger utblickar (och insikter) som kan hjälpa till att hanterera de utmaningar vi har på hemmaplan. Det har varit lärorikt och jag har samtidigt fått bra kontakter för framtiden. Nu blir det några timmars sömn innan det är dags att påbörja hemresan.

.

 

Första mötet med vårt nya konsistorium

Kompetent, aktivt och konstruktivt men också nyfiket, intresserat och engagerat. Det är en sammanfattning av våra intryck av dagens möte med vårt nya konsistorium.

Under förmiddagen fick konsistoriet en introduktion till Uppsala universitet, våra mål och strategier samt genomgång av konsistoriets ansvar och uppgifter enligt lag, förordning och vår interna arbetsordning.  Vi, (Eva och Anders), vicerektorer och universitetsdirektör beskrev Uppsala universitets styrkor och framgångar men också de utmaningar universitet står inför.

Under eftermiddagen fattade konsistoriet ett av årets kanske mer omfattande beslut: verksamhetsplanen för Uppsala universitet 2014. I och med detta ges fakulteter och vetenskapsområden stabila planeringsförutsättningar. De möjliggör ett långsiktigt och strategiskt arbete för att öka verksamhetsgraden i forskning, stärka internationalisering och fortsatt satsa på kvalitet. Konsistoriet fattade också beslut om mål och strategier för Uppsala universitet – Campus Gotland.

Anders fick gå ifrån konsistoriet en liten stund för att hålla ett kort tal vid diplomeringsceremonin för våra internationella masterstudenter. Ett tecken på både vår internationalisering och att det händer mycket på våren inom vår universitet.

Läs mer:
Verksamhetsplanering 2014
Mål och strategier för Uppsala universitet – Campus Gotland

Tack till alla som bidrog till fredagens promotion!

Stort tack till er alla som bidrog till att göra fredagens promotion högtidlig, festlig och ett minne för livet för våra promoverade doktorer och deras familjer. Detta är många som bidrar till dagen och kvällen på olika sätt, vårt stora tack till er alla. För Evas del blev det en lång dag som började med grötfrukost på Uplands och sedan kanonsaluten vid slottet, för att avslutas på samma plats vid Gunillaklockan vid midnatt. Promotionstalet finns att läsa här.

 

Universitetkanslersämbetets (UKÄs) årsrapport kom i veckan och ger en översikt och lägesrapport över de senaste årens utveckling. Jag har tidigare skrivit om hur vi tvingas dra ned på antalet utbildningsplatser till följd av minskade anslag, samt hur införandet av avgifter för utomeuropeiska studenter minskat antalet inresande studenter. Detta blir tydligt i UKÄ:s rapport: Antalet nya högskolestudenter i Sverige minskade förra läsåret med 13 procent, vilket är den största nedgången som noterats under de senaste 20 åren – det benämns som en historiskt stor nedgång i rapporten. Av nedgången är 6 % svenska nybörjare. Detta kommer att fortsätta eftersom huvuddelen av Uppsala universitets neddragningar har inte fått genomslag ännu och det finns andra lärosäten i liknande situation. Det är viktigt att det satsas på forskning, och mycket glädjande att forskningen och utbildningen på forskarnivå växer. Läs hela rapporten från UKÄ här.