Månad: juli 2012

Flera positiva besked

Erasmus Mundus Action 2 är ett EU-finansierat stipendieprogram för högre utbildning och forskning. Vi har haft stora framgångar i årets ansökningar med EMA 2. I förra veckan fick vi besked om ansökningarna vilket resulterade i medverkan i totalt 9 beviljade projekt för Uppsala universitet varav ett som koordinator för projektet PEACE i regionen Latinamerika. Regioner som ingår: Sydasien/Östasien, Mellanöstern, Latinamerika, Sydafrika. Uppskattat antal inkommande stipendiater: ca 150. Uppskattat antal utgående stipendiater: ca 10 (till Mellanöstern).

Så här har det gått tidigare år: 1 – 2009, 4 – 2010 och 3– 2011. Att vi nu är med i 9 projekt är en stor ökning. Sverige som helhet medverkar i 24 projekt i år. Uppsala och Lund står för totalt 17 av dessa. Stort tack till er alla som arbetar hårt med dessa ansökningar och program.

Igår fattade jag beslut om ny överbibliotekarie. Jag är glad att välkomna Lars Burman till sitt nya uppdrag. Universitetsbiblioteket är ett av Sveriges och Nordens mest framträdande vetenskapliga bibliotek. Det ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen och är en viktig del av universitetets infrastruktur för forskning och utbildning. Biblioteket, som omfattar Carolina Rediviva och campusbiblioteken, har cirka 200 anställda och bedriver också utvecklingsarbete inom digital publicering samt ansvarar för ett betydande kulturarv med värdefulla och sällsynta specialsamlingar. Överbibliotekarien leder verksamheten och har en viktig roll i den svenska och internationella biblioteksvärlden. Det är en spännande verksamhet i stark förändring. Universitetsbiblioteket är ett av de allra främsta både vad gäller kulturarv och digital publicering. Mer information kan du hitta här.

Några av er har redan kommit tillbaka från semestern, andra har kanske precis påbörjat sin ledighet. Själv befinner jag mittemellan med några inhopp på jobbet för att hantera mer akuta ärenden och hålla undan i mailboxen. Ha en fortsatt fin sommar, vare sig ni arbetar eller har semester.

Dags för semester – tid för återblick

Förra veckan på Gotland blev intensiv med många debatter, seminarier och möten. Våra seminarier blev välbesökta och vi deltog även i andras event. Högskolesektorn var välrepresenterad under Almedalsveckan. Jag tycker att det är bra att Uppsala universitet deltar i den offentliga debatten på det här sättet. Nu planerar vi för nästa år då samgåendet med Högskolan på Gotland sker just under Almedalsveckan, måndagen 1 juli 2013.

För många är det nu semester och välförtjänt vila efter en intensiv vårtermin. När jag blickar tillbaka blir jag förundrad över hur snabbt den här första tiden har gått. Nyss var jag ny på jobbet men det kan jag inte riktigt påstå längre att jag är. Sånt går ju ganska snabbt över. Det har varit en spännande och lärorik termin, och inte långtråkigt en enda sekund. Det har varit många besök av ambassadörer, företrädare för andra universitet och nätverk. Till exempel var vi värdar för ett större möte inom Coimbranätverket i april. Vi, Anders och jag, hade introduktionsprogram med områdesbesök och många intressanta möten. Vi vill fortsätta med besök som en del av vårt ordinarie arbete framöver, kombinerat med kvalitetsdialoger med områdena på hösten och budgetdialoger på våren.

Resursfördelningsmodellen och verksamhetsplaneringen inför 2013 tog mycket tid och skapade en del debatt. Jag tycker det är bra att vi nu har en tydlig modell som på ett öppet sätt visar hur resurser fördelas både till forskning och utbildning. Samtidigt ska jag inte sticka under stol med att det varit tufft att i vår första budget tvingas besluta om betydande volymminskningar på utbildningssidan. Nu återstår det mödosamma arbetet att inom vetenskapsområden och fakulteter genomföra nödvändiga prioriteringar – och samtidigt hålla strategiskt fokus. En stor utmaning för framtiden är att få tillbaka den dimensionering på utbildningen som behövs vid vårt universitet. Men vi måste också att arbeta för fortsatta resursförstärkningar. Många utbildningsområden har sett anslagen successivt urholkas; det visar inte minst den rapport som SULF redovisade i Almedalen förra veckan, ”Fortsatt utbyggnad – Fortsatt urholkning”

Vi växer så det knakar har ni hört mig säga flera gånger. Förra året anställdes 350 nya medarbetare och många tillkommer i år. Vi har tagit spadtag för både Freia och SciLifeLab, och i juni tog konsistoriet beslut om ny lokalförsörjningsplan. Fortfarande har fakulteter/institutioner oförbrukade medel men med den takt som områdena nu expanderar på forskningssidan bedömer vi att dessa kommer att tas i anspråk inom en snar framtid.

Resultat från Högskoleverkets utvärderingar har kommit nästan varje vecka här i slutet. Det har varit både ris och ros för våra utbildningar. Av de resultat som HSV hittills offentliggjort framgår att var fjärde utbildning i Sverige håller bristande kvalitet. Jag ställer mig tvivlande till detta, även om det säkert finns en del berättigad kritik och utrymme för utveckling. Det finns frågetecken kring utvärderingarna och den metod som används. I september kommer ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) att ge besked om hur man på internationell nivå ser på den externa kvalitetssäkringen i Sverige.

I höst återkommer våra ”kritiska vänner” inom det s.k. Matarikiverket för att granska vad vi åstadkommit inom KrUUt-projektet sedan förra hösten. Vi får ett unikt tillfälle att diskutera pedagogisk utveckling inom alla vetenskapsområden med högt kvalificerade kollegor. Om vi utnyttjar tillfället väl får vi kvalificerad återkoppling på vårt utvecklingsarbete.

Vi gladdes åt fler internationella sökande i våras men nu kommer siffror som bara visar en marginell ökning av antalet utomeuropeiska studenter till hösten. Jag hade hoppas på mer positiva besked men det är tydligt att det kommer att krävas insatser för att vi skall kunna behålla vårt globala klassrum. Under hösten kommer vi att komma med förslag på åtgärder och insatser i form av ett samlat projekt. Annars ser söksiffrorna bra ut för vårt universitet som helhet.

Ni har ett förslag från mig om utfasning av utbildningsbidrag ute på remiss till september. Efter samtal med rektorskollegor ser det ut som att de flesta universitet, förutom KI, har tagit bort eller snart kommer att ta bort utbildningsbidragen. Jag ser fram emot era synpunkter och min förhoppning är att kunna ta upp denna fråga på konsistoriets möte i oktober.

I höst eller framåt jul kommer forsknings- och innovationspropositionen. Vi har förhoppningar på satsningar både för SciLife och för humsam. Vi ser gärna långsiktiga satsningar och framför allt en ökning av fakultetsanslagen. Det behövs för att kunna bygga hållbar forskning för framtidens excellens.

När vi är tillbaka i höst kommer jag tillsammans med rektors ledningsråd åka iväg på ett internat för att diskutera övergripande strategier på kort och lång sikt. Vi ska identifiera de viktiga frågor som vi ska fokusera på och komma överens om hur vi arbetar med dessa gemensamt för universitets bästa.

Nu är jag på en konferens i Liverpool, HEIR network (Higher Education Insitutional Research), inbjuden för att ge ett föredrag med vårt kvalitetsarbete som ett exempel och benchmarking. På fredag fortsätter jag till Rom, för att delta i ett möte med CCE (Committe on Chemistry Education), en kommitté inom IUPAC som arbetar med utbildningsfrågor inom kemi globalt och som tog initiativet till Kemiåret 2011. Samtidigt kommer en internationell konferens pågå, ICCE- ECRICE, också med fokus på kemi och utbildningsfrågor. Sedan blir det semester. Hur mycket jag än gillar mitt jobb ska det bli skönt med några veckors avkoppling. Jag hoppas få några turer i kajaken runt om i Uppsalatrakten.

Jag vill önska er alla en riktigt fin sommar!

Almedalen

Almedalsveckan är intensiv, rolig, nyttig, jobbig och egentligen inte lik något annat. Jag tror att man måste vara här för att förstå vad den verkligen är. Det är fantastiskt att få diskutera och mötas kring utbildnings- och forskningspolitik från tidig morgon till sen kväll. Det är bra att som rektor få förklara och diskutera sådant som bekymrar oss vid lärosätena. Det är kul att få berätta om Uppsala universitet och hitta nya samarbeten.

Vi har haft intressanta och välbesökta seminarier om Kärnavfall – framtidens resurs? Multiresistenta bakterier, Utsättas för våld är ingen sjukdom. Flera av våra forskare har deltagit i andras evenemang. Uppsala universitet har både synts och hörts i debatten.

Igår har Uppsala universitet haft två arrangemang tillsammans med Högskolan på Gotland. Ett frukostseminarium om Liberal Arts Education, bildning och anställningsbarhet? Fullsatt och flera fick vända i dörren. Och ett eftermiddagsseminarium med mingel om vårt samgående med högskolan på Gotland. Det finns många positiva krafter om vill stötta oss i förnyelsearbetet här på Gotland.

På gårdagens program fanns dessutom SUHF:s lunchseminarium om utbildningens och forskningens roll i ett framtida samhälle arrangerat av framtidsgruppen som jag ingår i. Det var både underhållande och tankeväckande med Janina Tallskog som utbildningsminister 2030. Gårdagen avslutades med den trevliga traditionella rektorsmiddagen anordnad av Högskolan på Gotland.

Mina visitkort är nästan slut så det är tur att jag åker hem på fredag. Med mig i bagaget har jag förutom en mängd nya kontakter, ett nytt uppdrag om ett samarbete kring Östersjön, jag har fått berätta för både regeringen och för oppositionen om vad Uppsala universitet tycker om det minskade utbildningsuppdraget, jag har fått bekräftat och hämtat stöd för processen kring samgåendet med Gotland och mycket annat. Jag har dessutom fått med mig en massa nya idéer inför nästa år. Det känns bra att Uppsala universitet är med i debatten.

Jag vill passa på att tacka alla duktiga studenter, forskare och medarbetare som deltagit i debatter, minglat och träffat intressenter till Uppsala universitet. Ett stort tack också till alla, både här på Gotland men också i Uppsala, som sett till att allt har fungerat från smått till stort.