Framtidsfrågor upp till beslut och debatt på konsistoriet

Varje termin har styrelsen ett internat för att få tillfälle att diskutera strategiska framtidsfrågor mer på djupet. Denna gång gick resan till Lund och igår har vi klarat av den mer formella delen av mötet. Jag inledde mötet som brukligt med rektors-rapport om vad som har hänt sedan sist och på gång inom universitetet.

De senaste veckorna har processen för tillsättningen av rektor vid Uppsala universitet diskuterats intensivt både inom och utanför universitetet. Frågan har väckt ett stort intresse. Debatten har handlat om processen men den berör dessutom universitetets autonomi och har blivit mer principiell. Jag är imponerad av det ansvarstagande medarbetare och studenter har visat genom sitt engagemang i frågan.

Efter justering så kommer förslaget till process gå på remiss inom universitetet, remissen kommer ut på måndag den 31 oktober. Jag tycker det är bra att medarbetare och studenter får en ordentlig chans att tycka till före konsistoriet ska fatta beslut i december. Inför dagens möte hade jag bett konsistoriet om ett förtydligande om frågan om förlängning för sittande rektor i förslaget samtidigt har jag också meddelat konsistoriet att jag gärna fortsätter som rektor i ytterligare tre år – om universitet så önskar.

Vid dagens möte fastställdes Uppsala universitets forskningsstrategier. Dokumentet ger både en nulägesbeskrivning och en strategisk riktning för framtiden. Uppsala universitet står med sin bredd och flera styrkeområden väl rustad för framtiden. Vi kan och vill bedriva forskning som utgår både från samhällets utmaningar och inomvetenskapliga frågeställningar.

Konsistoriet fick också utrymme under dagen att diskutera en av mina absoluta hjärtefrågor – strategisk kompetensförsörjning. Vi vill kunna attrahera de allra bästa forskarna och lärarna. Då är det viktigt att vi kan erbjuda kreativa, stimulerande forskningsmiljöer och goda villkor. Under höstens dialoger med områdena så är det denna fråga som kommer att vara i fokus. Vi hann också med att inleda ett samtal kring lokalförsörjning i ett längre perspektiv. Viktiga frågor som vi kommer att återkomma till i olika fora.

Idag fortsätter konsistoriet med  diskussioner om infrastruktur – en viktig framtidsfråga för vårt universitet. Vi besöker två av de anläggningar som är viktiga för oss – Max IV och ESS. Uppsala universitet är den största användaren av Max IV. Freia-hallen på Ångström är en testanläggning för ESS och Kristina Edström leder den internationella forskarskolan på ESS.

Dela

Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar

Idag fattade jag beslut om Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar, riktlinjer och finansiering. Det är många som har bidragit till detta beslut under flera år. KrUUt panelen som föreslog detta redan 2012, den arbetsgrupp som jag tillsatte 2015-03-14 med uppdrag att lämna förslag på en modell för systematiska utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet. Arbetsgruppen leddes av vicerektor Torsten Svensson och överlämnade förslag till rektor 2016-03-01 och som skickades därefter ut på remiss till områdesnämnder/fakultetsnämnder, studentkårer, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen som alla bidrag med konstruktiva förslag till förbättringar.

Kvalitetsrådet under ledning av prorektor Anders Malmberg har lotsat fram förslaget till beslut  idag och med Åsa Kettis och Maria Wolters som  vägledande experter under hela resan. Att vi idag tar detta steget beror även på att UKÄ har ändrat sina utvärderingar och kommer framgent granska av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete istället för som tidigare göra programutvärderingar. För att underlätta genomförandet beslutade jag även att närmare 12 miljoner avsätts för finansiering av områdenas arbete med modellen för utbildningsutvärderingar. Nu närmast under 2017 sätter områdena igång med piloter och under en sexårsperiod ska all utbildning ha varit igenom systematisk kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Ni får ursäkta men jag kan inte låta bli att lägga ut hela beslutet.

Idag beslutade jag som rektor att:

fastställa riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar

områdes/fakultetsnämnder ges i uppdrag att:

utveckla områdets/fakultetens former för systematisk kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning ur ett helhetsperspektiv, inbegripet årlig uppföljning och utbildningsutvärderingar

genomföra och redovisa minst en utbildnings-utvärderingspilot per vetenskapsområde under 2017 (se beslut Pilotomgång av utbildningsutvärderingar 2017)

genomföra utvärdering av all utbildning inom området/fakulteten under en sexårscykel 2017-2022

aktivt bidra till erfarenhets- och kunskapsutbyte avseende kvalitetsarbete över fakultets- och områdesgränser (bidra med granskare till andra fakulteter/områden och till såväl organiserat som informellt erfarenhetsutbyte)

senast 2017-06-16 inkomma till rektor med en preliminär plan över samtliga utbildningsutvärderingar för sexårscykeln 2017-2022

senast 2018-02-28 redovisa områdets/fakultetens former och rutiner för utbildningsutvärderingar och årlig uppföljning för rektor

senast 2018-02-28 inkomma till rektor med en utvecklad beskrivning av området/fakultetens former för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Dessa beskrivningar tillförs program för kvalitetsarbete vid dess revidering.

under första halvåret 2020 genomföra en enklare utvärdering av kvalitetsarbetet inom respektive område/fakultet, med fokus på former för årlig uppföljning och utbildningsutvärderingar, liksom av det universitetsgemensamma stödet, så att rutiner och arbetssätt kan förbättras redan under innevarande sexårscykel. Utvärderingen ska omfatta alla berördas perspektiv (område/fakultetsnämnd, andra utbildningsansvariga, lärare och annan personal involverade i utbildningen samt studenter). Resultat och förslag på åtgärder redovisas kortfattat till rektor senast 2020-06-30.

ovanstående utvärdering inom områden/fakulteter ska följas av en revidering av de universitetsövergripande riktlinjerna om så behövs.

det universitetsgemensamma stödet utvärderas av minst två externa kollegor och minst en intern kollega från varje vetenskapsområde inom ramen för sexårscykeln.

ge universitetsdirektören i uppdrag att tillse ett ändamålsenligt universitetsgemensamt stöd, vilket inbegriper kunskapsstöd vid utformning av utvärderingar och uppföljning (inbegripet skriftliga rekommendationer), genomförande av studentbarometer och årlig konferens, sammanställning av kvalitetsrapport samt framtagande av nyckeltal som underlag för utbildningsuppföljning.

IVA-delegation på Gotland, Health Summit och annat

Kung Carl Gustaf gör årligen tvåresor i IVAs regi, en utomlands och en inom Sverige. I år ha dessa resor gått till Japan och Gotland, och Eva har haft förmånen att delta i båda. Tyvärr tvingades kungen lämna återbud pga ryggproblem så resan till Gotland fick genomföras utan honom. Delegationen bestod av ca 20 representanter från offentlig sektor, näringsliv och universitet. Det var ett gediget program som inleddes på Campus Gotland där Hållbara besök, kulturarv, vindkraft och speldesign presenterades av forskare, lärare och studenter. Sedan blev det Science park och en engagerad presentation av IT-företaget Pickit, lunch på Mejeriet och vidare till Gotland Grönt Centrum där vi höra om Moving Floor (självrengörande golv i djurstallar) och fick en demonstration av lammklippning. En kort visit på Wisby bryggerier hanns med innan middagen på residenset med landshövding Cecilia Schelin Seidegård som värd. Dag två gick turen till Cementa AB, Slite och Bungenäs med en presentation av BRS Networks AB under lunchen. Generalmajor Karl Engelbrektson, Sveriges arméchef, gjorde en presentation om säkerhetsläget under färden tillbaka till Visby där resan avslutades på Riksantikvarieämbetet. Uppsala universitet och Campus Gotland i synnerhet återkom i många presentationer och samtal på de flesta ställena. Det var lätt att vara en mycket stolt rektor.

unknown

Samtidigt med Gotlandsresan gick den tredje upplagan av Uppsala Health Summit av stapeln, nu i Slottets historiska och förvånansvärt välfungerande konferenslokaler. Temat denna gång var ”Ending Childhood Obesity – Actions through Health and Food Equity”. De cirka 180 deltagarna bjöds på ett genomarbetat och varierat program med pleumföreläsningar, workshops och upprepade ”gympa-pass” med instruktörer och barn från Friskis och Svettis. Uppsala Health Summit är på god väg att bli den etablerade, internationella möteplats som initiativet syftar till. Bakom Health Summit står numera åtta partners (UU, SLU, Kommunen, Landstinget, Världsklass Uppsala, SVA, Läkemedels- och Livesmedelsverket). Uppsala universitet är värdorganisation och Anders är ordförande i styrgruppen. Projektledningen med Madeleine Neil i spetsen gör ett fantastiskt jobb tillsammans med alla hårt arbetande deltagare i den årliga programkommittén, denna gång under professor Richard Landbergs ledning.

unknown-2

Veckan inleddes annars med institutionsbesök, denna gång besökte vi Institutionen för moderna språk. Vi vill gärna passa på att tacka och betona hur viktiga dessa besök är för oss. Att få ta del av institutionernas vardag, glädjeämnen och vad som kan oroa gör att vi kan utföra våra ledningsuppdrag på ett bättre sätt.

På fredagskvällen var det personalfest på UKK, drygt 600 var på plats och roade sig tillsammans. Det motsvarar ca 10 % av personalen som hade en festlig kväll med god mat, underhållning (Bröderna Rongedal) och varandras trivsamma sällskap. Tack alla som var med och ordnade detta, mycket uppskattat!

unknown-3

På lördagen gästades Uppsala av El Salvadors utrikesminister Hugo Martínez som kom i sällskap med bland annat landets stockholmsambassadör, Anita Escher Echeverría. Anders och kummunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg stod värdar för en lunch på Walmstedtska gården, innan ministern drog vidare för att öppna en salvadoransk filmfestival på Slottsbiografen.

unknown-1

Nobelpris, dekanmöte och Zornmuseet

Den här veckan har det blivit offentligt vilka som tilldelas årets nobelpris för vetenskapliga upptäckter till ”mänsklighetens nytta”. Det är alltid lika spännande. Nu vet vi vilka som får nobelpris i medicin, fysik och kemi. På måndag kungörs vem som får ekonomipriset och på torsdag nästa vecka blir det klart vem som blir litteraturpristagare. Vi har varit beredda att på klockslaget skicka inbjudningar till pristagarna för att föreläsa här i Uppsala traditionsenligt den 13 december. Förhoppningarna är stora i år. Några av pristagarna har anknytning till Uppsala. Nobelpristagaren i fysik, från Tokyo Tech besökte universitetet för två år sedan. En av pristagarna i kemi, Bernard L. Feringa, kommer från Groningen, ett av våra partneruniversitet i U4 nätverket.

Den här veckan har vi tagit emot en delegation från Tubingen. Det är ett av våra systeruniversitet i Matariki- nätverket. Det var hela 17 personer med rektor i spetsen som besökt oss i tre dagar. De har träffat oss i ledningen, vicerektorer, forskarkollegor och delar av förvaltningen. Att berätta och beskriva vår verksamhet för kollegor är nyttigt och ger nya perspektiv på den egna verksamheten.

Nya perspektiv fick vi också på dekanmötet. En gång per termin träffas hela ledningen, vicerektorer, alla dekaner, studenter och delar av förvaltningen på ett lunch till lunch-internat. Denna gång på Stora Brännbo i Sigtuna. Det är ett tillfälle att få diskutera aktuella frågor. Mötet inleddes av framtidsanalytiker Troed Troedsson som slog an tonen med en utmanade och inspirerade föreläsning om framtiden. Hur ska vi som universitet möta en föränderlig värld, när konkurrensen ökar? Hur ska vi behålla och stärka vår position? Hur ska vi förnya verksamheten, söka och utforska nya möjligheter? Vad kan vi göra kortsiktigt och långsiktigt?

img_3624

Vi fortsatte att fundera på framtiden både vad gäller lokalförsörjning och utvecklingsplan för universitetet 2050 men också infrastrukturfrågor. Även arbetet med hur vi ska arbeta med strategisk kompetensförsörjning, rekrytering och process för att utse rektor vid universitetet fanns med på agendan, liksom en session om vad Uppsala universitet kan dra för lärdomar av Macchariniaffären. Diskussionerna var som vanligt stimulerande, engagerade och nyttiga. Högt i tak, skarpa argument och många olika åsikter. Det är bra för Uppsala universitet – både på kort och lång sikt.

img_3631

Idag den 7 oktober blir vårt universitet 539 år, och jag ska till Mora för att inviga utställningen ”Konstskatter från Uppsala universitet”. När universitetshuset renoveras passar vi på under perioden 8/10 2016 – 5/3 2017 att visa upp konst i Zornmuseet.  Aldrig tidigare har så många betydande konstverk från Uppsala universitet lånats ut till en utställning. Ett tema som behandlas i utställningen är konstnären Anders Zorns många kopplingar till Uppsala, till universitetet och till dess konstsamling. Utställningen är ett samarbete mellan Zornmuseet och Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. img_3643

Ett besök på Zornmuseet i vinter är ett måste säger jag efter invigningen. Våra konstskatter ses bokstavligen i ett nytt ljus och jag kan verkligen varmt rekommendera ett besök. Stort tack till er alla som gjort detta möjligt!

img_3645

Nu passar jag på att önska er alla en trevlig helg! För egen del blir det Studentloppet imorgon, jag tar 5 km i sakta mak men  universitetsdirektör Katarina tar 10 km i ett helt annat tempo.

img_3648

Ledningsrådet i Tartu och Tallinn

Vi fortsätter med besök hos universitet i vårt närområde dels som studieresa och dels för att fördjupa samarbeten. Nu var det universitet i Estland som stod på tur. Först besökte vi Tartu universitet, tidigare kallat Dorpats universitet, som var Sveriges andra universitet då det startades 1632, Uppsala universitet var Sveriges första som ni alla säkert vet. Det är ett universitet som vi har en gemensam historia med, bland annat genom Johan Skytte som var universitetets första kansler 1632-1634. Och deras konstitution byggde på vår – kanske är det dags att börja fundera på att återinföra en konstitution vid vårt universitet?

img_3607img_3590img_3604utanfor_universitetshuset_narbild-002

Vi är båda sedan tidigare med i det europeiska nätverket Coimbra och Tartu kommer precis som Uppsala universitet gå med i det nyskapade nätverket the GUILD, så vi kommer att ha mycket med varandra att göra framöver. Under besöket presenterade vi respektive universitet, resonerade om utmaningar och diskuterade framtida samarbeten. Flera uppslag och idéer kom upp och det planeras att en delegation från Tartu kommer till Uppsala universitet under den kommande våren. Med oss på resan var också en grupp från juridiska fakulteten för att diskutera fördjupade samarbeten. Det finns en notis om vårt besök på Tartus hemsida.

img_3598

På kvällen var vi med på invigningen av Estonian National Museum, där träffade vi på en delegation från Uppsala kommun som också är här på besök. Uppsala och Tartu är vänorter. Imorgon åker vi vidare till Tallinn där vi träffar representanter från Tallinn University och Tallinn University of Technology på den svenska ambassaden. Vi hade det stora nöjet att tidigare idag att få träffa ambassadör Anders Ljunggren här i Tartu.

img_3603

Senaten – internat på Gotland.

Det har nu gått drygt tre år sedan samgåendet med Högskolan på Gotland och bildandet av Campus Gotland. Förra hösten utvärderades processen av Lars Haikola och vi fick 17 förslag och rekommendationer varav flertalet redan är omhändertagna. Uppdraget i regleringsbrevet är att skapa en miljö för fullvärdig forskning och utbildning och i våra egna Mål och strategier anges att vi ska ha 1500 helårsstudenter på Campus.

Vi har kommit en bra bit på väg redan men det finns mer kvar att göra. När akademiska senaten höll internat i Visby den gångna veckan var diskussionsområdena: Hållbara besök, Speldesign, Kulturarvsnod och E-lärande. Vid återrapporteringen fick rektorsrådet Olle Jansson många inspel från senatorerna. Under rektors dialog med senatorerna tog jag upp mötet med ministern dagen före om budgetproppen som finns sammanfattat här på föregående blogg.

Under veckan har också en delegation från Hallym University, Sydkorea, besökt medicinska fakulteten för ett åttonde gemensamt symposium, denna gång på temat antibiotika­resistens. Tidigare symposier har berört flera områden såsom: “Current Issues in Medicine and Surgery”, “Tissue Engineering & Regenerative Medicine”, “Biomarkers: From Bench to Clinic”, “Advances in Imaging” samt “Stem Cells and Regenerative Medicine”. Fler symposier ska det bli, gärna med deltagande även från andra fakulteter.

Fler bostäder behövs – det har både ni och vi hört ofta. Därför är det roligt att kunna berätta att 264 rum/lägenheter för internationella studenter under veckan invigdes på Kungsgatan 27. Och samtidigt startade bygget för 37 lägenheter för gästforskare/lärare på Villavägen 9.

Veckan avslutades med Martin H:som Holmdahl-föreläsningen som hölls av 2015 års stipendiat docent Helene Lööw under rubriken ”Hatets språk och hatets praktik. Om symbiosen mellan språkbruk och brottslighet.” Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rättigheter instiftades 2003. Nominera gärna någon välförtjänt person eller grupp som 2016 års stipendiemottagare. Nominering med motivering skickas till stipendiekommittén via nominera@uadm.uu.se senast den 13 oktober.

Budgetpropp och universitetsstyrning

Idag var det seminarium för rektorer och ordföranden i universitets- och högskolestyrelser. Jag deltog tillsammans med konsistoriets vice ordförande Gunnar Svedberg.

Minister Helene Hellmark Knutsson inledde med en presentation av budgetpropositionen 2017. Tidigare ministrar har bjudit in oss rektorer till förhandsinformtion någon vecka innan budgetproppen offentliggjorts men nu har ministern valt att göra detta i efterhand. Mycket är redan känt men det är ändå intressant att höra detta presenteras i ett sammanhang av statsrådet. Jag försöker sammanfatta några intryck nedan.

img_3564

Inledningsvis gav statsrådet en positiv bild av läget i landet. Lägre ungdomsarbetslöshet i kombination med krympande ungdomskullar ger lägre söktryck på vissa lärosäten. Utbildning och forskning står sig bra i Sverige – staten satsar 67 miljarder kr, vilket motsvarar 1,7% av BNP och är mycket jämfört med övriga OECD-länder. Om studiestödet inkluderas blir summan 77 miljarder. Det finns 400 000 studerande i Sverige, det utfärdas 68 000 examina per år och den allmänna utbildningsnivån stiger. Det lönar sig med utbildning hävdar statsrådet; etableringsgraden är hög för dem som har eftergymnasial utbildning. Vidare påpekade Helene Hallmark Knutsson att alltfler doktorander har anställning redan från början av sin forskarutbildning (nu 66 %).

Satsningarna i budgetpropositionen ligger framför allt inom lärarutbildningen. Vi är naturligtvis glada att Uppsala universitet får förtroendet att står för en del av den utbyggnad som ska ske de kommande åren.

Det har länge aviserats att basanslagen till forskning ska öka. Det utlovades redan i regeringsförklaringen för två år sedan. Tyvärr blir det ingen ökning 2017, men 2018-2020 ökar basanslagen stegvis, totalt med 1,3 miljarder. Detta ska bidra till fler yngre forskare och skapa ny forskning, inte bara stötta redan etablerad, är statsrådets förhoppning. Totalt kommer forskningspropositionen innehålla ökningar på 2,8 miljarder fram till 2020. Större delen av detta går till Vinnova Formas, VR, Forte, Rise. Vi har, tillsammans med många andra, fört fram behovet av ökade basanslag, att den höga andelen externfinansiering av forskning i Sverige skapar svårigheter för lärosätena att trygga attraktiva karriärvägar och hantera infrastruktur på ett ansvarsfullt sätt. I det avseendet är blir den kommande budgetpropositionen en besvikelse. Den externa forskningsfinansieringens andel kommer inte att minska, snarare ökar den. Om man dessutom lägger till att vissa finansiärer kräver stor andel medfinansiering, att Akademiska hus vill ta högre hyror och att pris- och löneomräkningen (PLO) regelmässigt ligger under de inte de reella kostnadsökningarna – då finns det inte mycket kvar av ökningen av basanslagen.

Vidare betonade ministern att man skärper uppföljning och utvärdering och att hon vill se ökad jämställdhet, ökad samverkan, attraktiva karriärvägar (ökad förutsägbarhet) och ökad mobilitet ökad samt mer forskningsanknytning i utbildningen. Lärarutbildningen kommer att följas upp särskilt. På en direkt fråga om FOKUS (VRs förslag om nationell utvärdering av forskning) blev svaret: VR ska inte gå vidare med det konceptet utan lärosätena ska försätta göra sina egna utvärderingar så vi kan göra våra vägval. Eventuellt görs någon tematisk utvärdering framgent men den viktiga utvärderingen ska lärosäten själva låta genomföra. Detta är ju precis vad Uppsala universitet gör genom KoF17!

Under rubriken ”Framåt” diskuterades tre ämnen:

  • Styrning – det kan bli en utredning för att få bättre styrning mot målen för verksamheten, för att högsta kvalitet ska uppnås i utbildning, högskolelandskap ska kunna vara mångfacetterat – detta är nu under beredning.
  • Internationalisering – det blir en utredning som rör både utbildning och forskning , statsrådet poängterade att inspel har kommit in från sektor i denna fråga och här har vi medverkat till exempel på vårt seminarium i Almedalen.
  • Livslångt lärande – med en hänvisning till Lars Haikolas tidigare utredning, och att fristående kurser minskat, talade ministern om att växa och växla, en frihetsreform för människor! Hur detta ska göras är ännu oklart.

Resten av seminariet ägnades åt styrelse och myndighetschef, våra respektive roller poängterades, vikten att utvärdera styrelsearbetet betonades. Från Helene Hellmark Knutsson fick vi höra att särskild vikt ska läggas på ”ordning och reda-frågor” och att det är styrelsens ansvar att universiteten följer lag och förordning. På myndighetsdialoger framöver kommer man att ta upp sådana frågor på ett tydligare sätt framöver. Vi fick även en redovisning för hur processen för att ta fram externa ledamöter ska ske nu när mandatperioden för nuvarande styrelser löper ut i april 2017.

Veckan som gick: forskningspropp i portioner, konsistoriesammanträde, internationalisering och besök

I väntan på forskningspropositionen i början av november har de under den senaste tiden kommit tre utspel som gissningsvis sammantaget lanserat det huvudsakliga innehållet. Den 9 september gick man ut med att regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om nya forskningssatsningar om totalt 680 miljoner för att möta globala samhällsutmaningar. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/nya-forskningssatsningar-ska-mota-globala-samhallsutmaningar/

I fredags hölls en pressträff på Akademiska sjukhuset i Uppsala där närings- och innovationsminister Mikael Damberg och minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson presenterade nyheter inom forsknings- och innovationsområdet med satsningar om sammanlagt 850 miljoner. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/pressinbjudan-regeringen-presenterar-budgetnyheter-inom-forsknings–och-innovationsomradet/

Och nu i helgen skrev Helene Hellmark Knutsson i Svenska Dagbladet om att regeringen avser satsa sammanlagt 2,8 miljarder till år 2020 med ett första steg med 370 miljoner 2017.  1,3 miljarder av detta är höjda basanslag till högskolor och universitet. Man får förmoda att de 2,8 miljarderna består av denna basanslagshöjning tillsammans med de ovan nämnda satsningar på globala samhällsutmaningar respektive innovation.

Självklart välkomnar vi att regeringen ser forskningens stora värde och gör nya satsningar. Höjda basanslag till universitet för kunna ta ansvar för anställningar och även hantera infrastruktur har varit ett av de starka argumenten i vårt inspel till forskningspropositionen. Men vi avvaktar med vår summering och analys tills vi har fått forskningspropositionen och vet hur medlen tas fram och fördelas. Några ledtrådar kommer säkerligen i budgetpropositionen som presenteras nu i veckan.

På konsistoriets möte i torsdags diskuterades universitets forskningsstrategier, förslaget ska bearbetas vidare för att återkomma på mötet i oktober. En annan fråga som återremitterades för beredning inom universitetet var förslaget på ”Former för förslag till rektor och utseende av prorektor” som också återkommer på oktobermötet. Rektors och prorektors mandatperiod går ut den 31 december 2017 och konsistoriet beslutade vid sammanträdet att en öppen rekryteringsprocess ska genomföras och att arbetet med att utse hörandeförsamlingsledamöter omgående skall inledas. Formerna för processen kommer troligtvis att beslutas vid sammanträdet den 27 oktober. Vi välkomnar den öppna processen. Det som är viktigt nu är att vi skapar en bra process som har förankring och legitimitet inom universitetet. Att detta en omstridd fråga där det finns starka uppfattningar av olika slag illustreras av den artikel som ledamöter i Näringslivets forskningsberedning publicerade på DN Debatt på söndagen.

Eva deltar i SUHF:s expertgrupp för internationalisering. Gruppen har snart verkat i snart ett år och har på den relativt korta tiden lyckas få upp flera frågor tydligt på den politiska dagordningen. I samarbete med Uppsala universitet och Svenska Institutet arrangerades ett välbesökt seminarium i Almedalen med bland annat Helene Hellmark Knutsson och Annika Söder i panelen. Vi kunde då överlämna våra rekommendationer till det kommande direktivet till den framtida utredningen om internationalisering som aviserats. Vi gruppens möte i fredags var det etablering utomlands som stod i fokus. Förre Århus-rektorn Lauritz Holm-Nielsen deltog via länk på möte för att berätta om Sino Danish Center i Peking. Detta är ett unikt samarbete mellan åtta danska universitet och UCAS i Kina för att i partnerskap genomföra masterutbildningar och forskarutbildning för kinesiska och danska studenter. Detta är ett intressant initiativ och just partnerskapet mellan de danska universiteten och deras kinesiska partner gör det särskilt spännande – kan det vara en modell för svenska lärosäten?

Flera besök har varit under veckan. Tokyo Tech besökte Teknat med en stor delegation på 40 personer, detta var det tredje gemensamma symposiet och blir ett alltmer fördjupat samarbete mellan lärosätena. Vi är båda med i det nya projektet Mirai som stöttas av STINT. Ledningen för Energimyndigheten var här i tisdags. Vi har som ni kanske vet regelbundna möten med forskningsfinansiärer och nästa på tur är Vinnova och Mistra. Anders har tillbringat helgen i Oslo för möte med prorektorerna inom det nya nätverket Guild of European Research-Intensive Universities. Organisations- och medlemsfrågor stod på agendan liksom planeringen inför lanseringen av ”Guilden” i Bryssel den 21 november.

 

En händelserik vecka lider mot sitt slut

Förra veckan var händelserik. Den offentliga debatten dominerades av en intensiv rapportering om Macchiariniaffären. Nu har tre av tretton utredningar redovisats. Många lärdomar finns att dra, många diskussioner behöver föras. Vi har inte sett slutet på den historien ännu.

Men det hände så mycket mer.

Veckan inleddes med ABB:s 100-års jubileum i Västerås. Sedan omkring ett år tillbaka är ABB en av Uppsala universitets strategiska samarbetspartner. Idag ett globalt företag och samtidigt en viktig del i svensk industrihistoria med en tradition av innovation och nytänkande. ABB är en framtida arbetsgivare för många av våra studenter, vi har flera forskningssamarbeten främst på tekniksidan men vi diskuterar även andra områden.

img_3490

Den här veckan fick jag också välkomna ca 150 delegater till Uppsala och Sanordkonferensen. Akademiska ledare från totalt 44 universitet från södra Afrika och de nordiska länderna som samlas för att diskutera gemensamma frågor. Organisationen grundades 2007, förra prorektor Kerstin Sahlin spelade en stor roll i bildandet. Temat för denna sjätte konferens var Beyond Public Management som varade i dagarna tre. En av våra alumner, som numera är Mauritius president, höll konferensens inledande föredrag efterföljd av Kerstin Sahlin. Jag har fått det hedrande uppdraget att verka som ordförande i Sanord under nästa mandatperiod. Vi i Uppsala kan vara nöjda och glada för ett gott värdskap.

Regeringen presenterade under fredagen en Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar. De prioriterade områdena är hälsa och livsvetenskap, klimatutmaningen, digitalisering och hållbart samhällsbyggande. Temata som stämmer väl överens med Uppsala universitets prioriterade områden. Mellan 2017 och 2020 kommer anslagen öka successivt till 680 miljoner kronor. Medlen kommer att konkurrensutsättas och fördelas av Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Rymdstyrelsen. Självklart är det glädjande med ökade anslag men det är svårt att recensera helheten ännu. Regeringen presenterar propositionen i delar. Mer kommer att presenteras i budgetpropositionen den 20 september och sedan förtydligas ytterligare i forskningspropositionen.

Under lördagen öppnade hela staden upp för Kulturnatt i strålande sensommarväder. Ett myller av aktiviteter från tidig morgon till långt in på natten. Och vi på universitetet öppnar också upp. Det händer så mycket att man gärna vill vara på flera ställen samtidigt. En av årets höjdpunkter är Serieutställningen Kaboom på Carolina. Ur universitetsbibliotekets rika samlingar har en spännande och överraskande utställning formats. Där kan du och jag lära oss massor om seriernas historia, moderna serier och anknytningen till Uppsala. Särskilt glädjande är att det är ett samarbete mellan litteraturvetenskapliga institutionen och universitetsbiblioteket. Visste du att Fantomen – den vandrade vålnaden – har varit i Uppsala två gånger? Senast han var på besök var 2008 under Linnéjubileet. Utställningen varar ända till den 4 januari, den får du inte missa.

En annan återkommande höjdpunkt på Kulturnatten är att få dela ut Disapriset på Studentbokhandeln. Årets pristagare, den 16:e i ordningen är astronomiprofessor Bengt Gustafsson. Han får det bland annat för boken Svarta hål. Jag kan verkligen rekommendera den, den väcker nyfikenhet, den är spännande, ger perspektiv och ny kunskap. Traditionsenligt höll han sedan en föreläsning på Museum Gustavianum. Missade ni föreläsningen – läs boken. Priset instiftades av min företrädare Bo Sundqvist på initiativ av en tidigare överbibliotekarie Thomas Tottie. Båda fanns på plats i trängseln i bokhandeln. Syftet är att uppmärksamma och stimulera populärvetenskapligt författande. Och göra världen mer begriplig.

img_3519

 

Beslutsprocesser, förvaltningskultur och forskningskvalitet

Fallet Macchiarini har väckt stor uppmärksamhet i Sverige och världen. Det har påverkat synen på Karolinska institutet, enligt en förtroendemätning som TNS/SIFO presenterade härom dagen, men har även betydelse förtroendet för forskarvärlden generellt.

Förra veckan kom en utredning om Karolinska sjukhuset, som bland annat påvisade hur viktigt det är med tydliga roller mellan universitet och sjukhus. Denna vecka presenterade Sten Heckscher sin utredning om Karolinska institutets roll. Kritiken var i vissa avseenden skarp. Utredningen berör frågor som rekrytering, bisysslor, regelefterlevnad, transparens och dokumentation samt relationen mellan forskning och vård. Men framför allt handlar det om förvaltningskultur och ansvar. Inte minst framkommer att berednings- och beslutsprocesserna, både vid rekryteringen av Macchiarini och i hanteringen av oredlighets-utredningen, lämnade mycket övrigt att önska.

Under presskonferensen spekulerade Sten Heckscher om huruvida de senaste årens forskningspolitik riskerar göra oss fartblinda i vår strävan efter internationell excellens och nya nobelpris. Heckscher hävdade också att det är primitivt att tro att avgångskrav alltid är den självklara formen av ansvarsutkrävande. Det är viktigt att utreda vad som gått fel och vem som är ansvarig för det, men ansvar handlar också om att blicka framåt. Vad är bäst för organisationen?

Som en omedelbar respons på utredningen meddelade ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson att hela Karolinska institutets styrelse byts ut (förutom de nya ledamöter som tillträdde sent i våras) samt att universitetskanslern Harriet Wallberg får lämna sin post.

Fortfarande pågår ett stort antal utredningar om olika aspekter av Macchiarinis verksamhet. Högskolesverige följer naturligtvis utvecklingen uppmärksamt. Det är viktigt för oss alla att dra lärdomar av det som hänt. Vi måste självklart kunna kombinera strävan efter rekryteringar i världsklass med korrekta och transparenta rekryterings-, besluts- och uppföljningsprocesser.