Höstrusk igen och idag var det dags för årets sista konsistoriesammanträde. Två viktiga interna styrdokument har beslutats efter en lång intern förankringsprocess. Det ligger ett omfattande och ambitiöst arbete bakom detta dokument, stort tack till alla! Det första dokumentet är Uppsala universitets arbetsordning, som klargör ansvar och roller inom universitet och därmed förtydligar de interna beslutsprocesserna. Det är bra. Otydligheter skapar krångel och tar fokus från de viktigaste frågorna.

Det andra beslutet gällde reviderade Mål och strategier för Uppsala universitet, det dokument som ska bidra till att stärka universitetets ställning som världsledande lärosäte och förmåga att ständigt förnyas för att möta morgondagens utmaningar. Mål och strategier beskriver ambitioner och målsättningar för universitetet, på kort och lång sikt, och vilka grundläggande förutsättningar som krävs för att målen ska nås. Det handlar om vad universitet vill uppnå och varför mer än om exakt hur målen ska uppnås. För det sista är engagemang och ansvarstagande från alla universitetets medarbetare och studenter det som krävs och leder rätt.

Genom revideringen har innehåll som hittills funnits i separata dokument, nämligen de sex programmen för samverkan, Campus Gotland, hållbar utveckling, internationalisering, kvalitetsarbete samt lika villkor, flyttats in i Mål och strategier. Programmen upphävdes i och med med dagens beslut och tillhörande handlingsplaner ska ersättas av särskilda utvecklingsuppdrag. Denna städning i dokumentfloran kanske inte låter så spännande, men är viktigare än man kan föreställa sig. Färre dokument underlättar allas arbete. Det blir också lättare för alla när det är dags att följa upp vårt arbete.

Vi kommer nu att integrera Mål och strategier och delar ur de tidigare dokumenten i det ordinarie VP-arbetet. Genom att införa en höst-VP beslutad av rektor kommer vi att samla de justeringar och uppdrag som tillkommer efter att vi fått de slutliga budgetförutsättningarna i september.

Ett mycket viktigt beslut idag var också att inrätta ett centrum för kvinnors psykiska hälsa, WoMHeR. Det innebär att vi drar nytta av vårt universitets bredd och samlar forskningen relaterad till en aktuell och allvarlig samhällsutmaning. På så sätt vässar vi vår kompetens ytterligare på detta angelägna område.