Ikväll deltar vi i Nobelfestligheterna i Stockholm. Rektor Eva kommer att bära ett smycke utlånat av Läkare utan gränser, för att uppmärksamma de globala hälsoutmaningarna med antibiotikaresistens och resistent tuberkulos. Smycket ingår i en kollektion tillverkad av Beckmans designhögskolas alumni och sedan utställd på Nobelmuseum. Uppdraget var att visuellt gestalta livsviktiga mediciners oåtkomlighet i vissa delar av världen.

Flera av FN:s hållbarhetsmål handlar om hälsa. Ska vi lyckas nå målen krävs både mångvetenskaplig forskning och ett målinriktat samarbete mellan olika aktörer. Uppsala universitet är starkt engagerat på detta område, bland annat genom Uppsala Antibiotikacenter, det internationella nätverket ReAct och det årliga toppmötet Uppsala Health Summit som nästa år fokuserar på antibiotikaresistens.

Problemen med antibiotikaresistens är allvarligt och påverkar all typ av modern vård, som cancerbehandlingar, transplantation och för tidigt födda barn. Frågan är komplex. Samtidigt som vi ska använda antibiotika så restriktivt som möjligt för att minska resistensutveckling dör många människor i fattigare delar av världen för att de saknar tillgång till antibiotika.

Att forska fram nya fungerande läkemedel tar lång tid och kostar mycket pengar, och medicinerna blir därför dyra. Ska de dessutom säljas restriktivt måste företagen antingen sätta mycket höga priser, eller sälja stora mängder. Inget av detta är önskvärt. För att komma till rätta med problemen krävs både forskning, beteendeförändring och en lösning på lönsamhetsproblematiken.

Därmed behövs kunskap från olika discipliner: medicin, ekonomi, beteendevetenskap. Uppsala universitet har forskning på många områden, från utveckling av nya läkemedel och kunskap om resistensutveckling till forskning om nya affärsmodeller och beteendeförändring. Uppsala Antibiotikacentrum, som är en strategisk satsning vid universitetet, har ett tvärvetenskapligt angreppssätt på frågan med doktorander från fler olika discipliner. Det möjliggör nya frågeställningar som kan ge nya svar på hur vi löser problemen.

Uppsala universitet har också en ledande roll i COMBINE, ett multinationellt EU-samarbete där elva partners från akademi och industri tillsammans ska bana väg för effektivare utveckling av antibiotika. Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign, har den viktiga rollen som projektets koordinator. Bakom den sexåriga satsningen med en budget på 25 miljoner euro står Innovative Medicines Initiative (IMI) – ett partnerskap mellan EU och EFPIA (den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag).

Läs mer om antibiotikaresistensutmaningen på www.uu.se