Under Almedalsveckan har vi gästbloggare på rektorsbloggen.

Gästbloggare: Margaretha Andersson.

Idag arrangerades en debatt om “How to bring world-leading Swedish research infrastructures into the future”. Bakom seminariet stod universiteten i Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala, Linköping, Karolinska institutet, Sveriges lantbruksuniversitet, KTH och Chalmers. Moderator var rektor Eva Åkesson vid Uppsala universitet.

Sverige investerar tungt i infrastruktur för forskning. Det återspeglades i det stora intresset. Seminariet var fullsatt. Fokus för diskussionen var hur vi genom satsningar på kraftfulla forskningsplattformar kan leda utvecklingen mot framtiden. Utvecklingen går fort och för att fortsätta att ligga i framkant behövs regelbundna återinvesteringar. För detta krävs nationell samordning och en strategi som baseras på behov inom en mängd olika discipliner.

Företrädare för de största satsningarna ESS, Max IV, SciLifeLab och SNIC lyfte samlat behoven av gemensamma prioriteringar och en nationell strategi. Samtidigt finns över hela landet också förväntningar där t.ex. näringsliv och hälso-/sjukvårdssektorn har intresse av medverkan och tillgång till resultat som kommer ut från de stora infrastrukturerna. Digitaliseringen öppnar nya möjligheter och erbjuder helt nya verktyg för discipliner som traditionellt inte varit användare av experimentell infrastruktur. Spännande möjligheter öppnas nu för helt nya frågeställningar samtidigt som betydelsen av t.ex. etikfrågor och hanteringen av känsliga personuppgifter ökar.

Vetenskapsrådet har en samordningsfunktion samt en central roll för finansiering och internationellt deltagande i viktiga samarbeten. Den behöver förstärkas då den svaga kronkursen men också strategi, rollfördelning och prioritering är utmaningar för systemet. Finansiärer, lärosäten, näringsliv och beslutsfattare behöver samordna sig för att skapa långsiktighet i gjorda satsningar!

I panelen från vänster: Ole Petter Otterson, KI, Katrin Riklund, UmU, Johan Söderström ABB, Björn Halleröd, VR, Lars Hultman SFF,
Astrid Söderbergh Widding, SU, Per Dannetun LiU.

Stor samstämmighet fanns om att vi nu tillsammans tar nationellt ansvar! Universiteten, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Vetenskapsrådet (VR) gemensamt med industrin. Resurserna tillgängliggörs brett i hela landet och Sveriges konkurrenskraft som kunskapsnation måste värnas genom:

  1. Resurser till Vetenskapsrådet för att säkra redan gjorda investeringar,
  2. Regelverk som medger att svenska forskare fullt ut kan delta i internationella samarbeten och satsningar,
  3. Värdesäkrade resurser till högre utbildning då utbildning och infrastruktur hänger ihop,
  4. Förstärkt nationell samordning med resurser för initiativ inom digitalisering, datadriven forskning och Open Science
  5. Långsiktighet och helhetssyn för att stärka kunskapssamhällets värdekedjor i hela landet. Fri forskning är en omistlig del av förnyelsen. Ökad dialog, samordning och prioritering krävs!