Nu har vi, liksom andra lärosäten och myndigheter inom högskolevärlden, lämnat vårt remissvar på Styr- och resursutredningens slutbetänkande En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). Läs remissvaret här (pdf).

Under hela utredningstiden har vi diskuterat STRUTEN och dess förslag både inom universitetet, inom sektorn och direkt med utredarna.

Vad säger vi? Vi gillar att utredningen betonar lärosätenas autonomi, behovet av långsiktighet, akademiska kärnvärden, tätare koppling mellan utbildning och forskning och att styrmodellen i högskolesektorn ska vara tillitsbaserad.

I en tid då forskningens frihet inskränks och betydelsen av universitetens självständighet ifrågasätts i olika delar av världen är det viktigt att se över den nationella lagstiftningen och även vara vaksam mot förslag som kan ha goda syften men som i praktiken leder fel. Uppsala universitet anser att stärkt autonomi och ökad handlingsfrihet är avgörande för att långsiktigt behålla och stärka kvalitet inom utbildning och forskning.

Vad händer nu då? Vad hoppas vi på? Vad oroas vi över? Man kan självklart bara sia om vilka av utredningens förslag som kan tänkas bli verklighet.

Vi hoppas på något sätt få möjlighet till flexiblare resursanvändning mellan utbildning och forskning.

Vi hoppas också långsiktigt på ökade basanslag för forskningen men vill inte att det sker genom att flytta medel från Vetenskapsrådet.

Vi tycker att förslaget om fyraåriga överenskommelser är en dålig idé. Det leder till ökad byråkrati på bekostnad av utbildning och forskning, och riskerar leda till ökad detaljstyrning.

Vi tycker inte om den förslagna modellen för utbildningsfinansiering, utan hoppas hellre att dagens takbeloppsmodell ses över och inte minst att prislapparna reformeras och återställs till 1993 års nivå. Resurserna till utbildning behöver öka. Den lärarledda tiden är låg i Sverige, jämfört med andra europeiska länder. Det kan påverka utbildningens kvalitet och Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.

Nu kommer regeringen sammanställa alla remissvar, och sen får vi se vad resultatet blir. Diskussionen kommer dock att fortsätta, närmast under Almedalsveckan.