På torsdagen hade universitetets styrelse sitt sista möte för terminen. Rektor inledde som alltid med en rapport om vad som hänt sedan sist. Den här gången låg fokus på de internationella verksamheter och nätverk som universitetet deltar i och lite trendspaning från UKÄ:s årsrapport.

Studenterna i konsistoriet – tre ordinarie ledamöter och två suppleanter – utses av studentkårerna för ett år i taget. Vi i Uppsala är stolta över det organiserade studentinflytande som vi har på alla nivåer inom universitetet, från institutionsstyrelse till konsistorium och i alla andra grupperingar som arbetar för att utveckla vår verksamhet. I år är det 50 år sedan studenterna knackade på konsistoriets dörr i universitetshuset och krävde representation i universitetets styrelse. Rektor Torgny Segerstedt (som ledde universitetet mellan 1955 och 1978) var den som såg till att universitetet fick den breda studentmedverkan vi ser idag. Junimötet markerar skiftet på dessa poster i konsistoriet, så detta var sista mötet för de avgående studentledamöterna, samtidigt som det tillträdande gänget satt med för att lära sig hur styrelsemötena går till. Tack Rozbe, Martin, Megha, Sofie och Felix för era insatser under året som gått, och välkomna Carl, Therese, Sanne, Fredrik och Mathias! Fredrik Pettersson och Sanne Rönning utsågs till nya ledamöter i personalansvarsnämnden respektive revisionsutskottet.

Margaretha Edman Bojeus presenterade Riksrevisionens en revisionsplan. Under nästa verksamhetsår kommer Riksrevisionen särskilt granska bytet av ekonomisystemet och införandet av Ladok 3. Under året kommer man dessutom att kartlägga IT-miljön och särskilt granska relationen mellan universitetet och holdingbolaget.

Konsistoriet fick också en information om hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har implementerats på universitetet och en genomgång av hur vi hanterar personuppgifter.

På konsistoriets junimöte fattas beslut om universitetets verksamhetsplan för 2019 och planeringsramarna för universitetets forskning, utbildning och övriga verksamhet under de närmaste tre åren. Uppsala universitet kommer att fortsätta satsa offensivt och framtidsinriktat. Basanslagen till forskning ökar vilket ger möjlighet till nya satsningar bland annat på fler meriteringstjänster, ett fortsatt gästforskarprogram och fler doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap. Även anslagen till utbildning ökar. Därför kan universitetet starta flera nya utbildningar hösten 2019, hela åtta masterprogram (ryska, rysslandsstudier, digital humaniora, speldesign, medicinsk avbildning, innovativ medicin och två inom farmaceutiska fakulteten), ett nytt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi och ett nytt högskoleingenjörsprogram i medicinsk teknik.

Universiteten i Sverige samarbetar om infrastrukturer för forskning och kostnaderna för detta ökar. Principen är att vetenskapsområdena ska hantera detta så långt det går. Ibland är dock satsningarna så stora att universitet som helhet måste bidra, exempelvis driften vid Max IV i Lund, och FREIA, SNIC och SciLifeLab här i Uppsala. Kostnaderna för datalagring ökar också. Lagring av forskningsdata är inte minst viktig i arbetet med ”open data” och för att forskningsdata ska vara tillgängligt för forskare världen över. Andra nyheter i verksamhetsplanen var långsiktiga planeringsförutsättningar för Campus Gotland, en hyresutjämningsmodell när universitetet behöver bygga nytt och ett samlat anslag till universitetsbiblioteket. Verksamhetsplanen kommer läggas ut i sin helhet på uu.se och i medarbetarportalen efter justering.

Verksamhetsplaneringsprocessen pågår egentligen året om, det handlar om övergripande prioriteringar, och att fördela uppdrag och statsanslag till vetenskapsområdena. Universitetet fortsätter att prioritera det strategiska arbetet med kvalitet, internationalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning. Det treåriga perspektivet ger bättre och stabilare planeringsförutsättningar för alla universitetets institutioner.

Konsistoriet fick också en rapport från den arbetsgrupp som arbetar med en revision av arbetsordningen innan Johan Tysk och Annica Sundås Larsson avslutningsvis presenterade projektet Utvecklingsplan 2050.
Mötet avslutades med en lunch på Carolinas terrass och en visning av några av de klenoder som finns i universitetsbibliotekets gömmor. Nu tar konsistoriet sommarlov och återupptar sitt arbete till hösten med ett första möte i september.