I början på varje termin samlas rektors ledningsråd för ett internat lunch till lunch.  Det är ett tillfälle för fördjupade diskussioner och gemensam reflektion om aktuella framtidsfrågor av strategisk karaktär.

Vi inledde med en diskussion kring Campus Gotland. För knappt ett år sedan hade ledningsrådet möte i Visby. Det blev startskottet för att tidigarelägga den utvärdering av samgåendet som sedan Lars Haikola och Lars Burstedt levererade i december 2015 och som nu är ute på remiss hos vetenskapsområden och fakulteter. Antalet campusstudenter på Gotland har ökat från 715 till 935 på två år. Det är ett bra resultat men det är fortfarande en bit kvar till målet på 1 500 studenter i Visby. Diskussionen handlade om hur Uppsala universitet ska förverkliga målen och visionerna för Campus Gotland och hur utredningens rekommendationer ska kunna tas tillvara inför verksamhetsplaneringen 2017.

Därefter följde ett pass med Peter Honeth, statssekreterare i utbildningsdepartementet under alliansregeringens åtta år. Peter var dessförinnan under många år förvaltningschef vid Lunds universitet. Han har bredare erfarenhet av forskningspolitik och universitets- och högskolefrågor än de flesta. Under drygt två timmar delade han generöst med sig av sina erfarenheter från tiden i regeringskansliet. Det var både intressant och lärorikt att höra om den politiska processen bakom forsknings- och utbildningspolitiken, förhandlingarna mellan departementen, relationen mellan politiker och tjänstemän. Hela ledningsrådet fick en större kunskap om politikens villkor. Det blev naturligtvis även en del diskussion om exempelvis autonomifrågans utveckling under perioden. Den intresserade kan läsa om detta i SUHFs jubileumsantologi Tjugo år i högskolans tjänst där Peter medverkar med ett kapitel. (Kan laddas ner på SUHFs hemsida)

Under middagen och därefter diskuterades det nya förslag till regionfördelning som kommer att presenteras av regeringens utredare Barbro Holmberg. Denna fråga har många dimensioner. En för oss särskilt viktig aspekt gäller konsekvenserna för Akademiska sjukhuset och därmed för både forskning och utbildning inom särskilt vår medicinska fakultet. Universitetet har ett nära samarbete både med regionförbundet, Akademiska sjukhuset, Landstinget, Regionförbundet och andra aktörer i frågan.

Tisdagen ägnades åt två stora frågor: dels ledning och styrning och dels professorsrekrytering. Det blev ett reflekterande samtal som speglade den variation som finns inom universitetet men också de frågor som är generella och gemensamma. Hur bereder vi och beslutar om frågor på olika nivåer enligt arbetsordningen. Vilka beslut fattas var? Finns det informella beredningsformer vid sidan om de formella? Är vårt system för ledning och styrning transparent och lättbegripligt? Hur kan vi se till att studenter och nya medarbetare vet hur de kan påverka? Finns det anledning att revidera arbetsordningen? I delar av denna diskussion kan Kåre Bremers utredning vara ett underlag. Diskussionen om både ledningsfrågor och rekrytering är något som kommer att fortsätta i olika fora framöver, närmast i akademiska senaten, på prefektmöte och dekaninternat etc. Både ledning och rekrytering är strategiska processer för att skapa starka forskningsmiljöer, och kommer direkt och indirekt att belysas i den nya forskningsutvärderingen KoF17.