Läsåret är slut, många studenter har lämnat Uppsala och Almedalsveckan pågår för fullt. Vi försöker samla tankarna och summera det år som nu har gått. Fest och vardag har varvats om varandra. Redan tidigt i våras kunde vi i årsredovisningen för 2014 konstatera att det går bra för Uppsala universitet. Anslagen ökar, publikationerna blir fler och vår forskning får ofta stor uppmärksamhet i media. Vårterminen har fortsatt i samma spår. Det har varit rekordmånga sökande till höstens kurser och program. Minister- och presidentbesök samt goda utvärderingar av SFO:erna är några händelser som vi kan blicka tillbaka på. Vi har också välkomnat en ny universitetsdirektör, Katarina Bjelke, som snabbt satt sig in i arbetet och kommit in i vår ledningsgrupp. Flera resor har det varit runt om i världen: Hong Kong, Sydkorea, Tanzania, Australien, Bryssel, Hamburg, Tübingen.

När vi kikar framåt ser vi att det finns många stora frågor att arbeta vidare med efter semestrarna.

Kvalitetsfrågor. Vi insisterar ju på att lärosätena ska få ansvar och ta ansvar för kvaliteten både inom utbildning och inom forskning. Vicerektor Torsten Svensson leder en gruppering som ska ta fram förslag för hur Uppsala universitet skall säkra att all utbildningen med regelbundna intervall systematisk genomlysning och utvärdering. Professor Hans Ellergren har överlämnat en rapport som ger vägledning hur vi kan göra en ny forskningsutvärdering med större fokus på processer som leder framåt. Inom samverkan tar vi fram diverse underlag som ska läggas till grund för ett nytt och vassare program.

Kompetens- och karriärfrågor. Inom detta område börjar det nu röra på sig, inte minst när det gäller villkoren för de som är på väg in i forskar- och universitetslärarbana. Regeringen har uppdragit åt Ann Fust, nu förvaltningschef på vetenskapsrådet, att se över hur Sverige kan säkra återväxten av framstående unga forskare. Utredningen ska senast den 31 mars 2016 redovisa:

  • hur villkoren kan förbättras för doktorander,
  • hur den meriteringsanställning som regleras i högskoleförordningen kan förändras i syfte att skapa en attraktiv forskarkarriär,
  • hur användningen av på varandra följande tidsbegränsade anställningar under lång tid i högskolan kan motverkas, och
  • hur mobiliteten bland doktorander och forskare/lärare kan öka.

Kompetens och karriärfrågor ingår bland Uppsala universitets strategiska prioriteringar. Universitets långsiktiga utveckling är beroende att vi är en attraktiv arbetsplats och erbjuder goda karriärmöjligheter för kompetenta forskare och lärare. Sedan den så kallade autonomireformen 2011, som gav oss ökad handlingsfrihet när det gäller anställningar, har en hel del gjorts. Vi har förbättrat mottagandeservice, startar ledarskapsprogram för forskare, infört rutiner för kallelser och för hantering av anställningar med ERC grants etc. Mer behövs dock om vi ska nå målet är att skapa en karriärstege som rätt balanserar individens behovs av tydlighet och förutsägbarhet, verksamhetens behov av både långsiktighet och flexibilitet samt hela det akademiska systemets behov av rörlighet och öppen konkurrens. Som läget är idag har vi en obalans med alltför många med anställningsformen forskare och alltför få meriteringsanställningar. Vi välkomnar utredningen, lyckönskar Ann Fust i hennes viktiga uppdrag och ser fram emot dialog i denna för Uppsala universitet och hela sektorn så viktiga fråga.

Infrastruktur är betydelsefull för vår verksamhet – rektorsrådet Joseph Nordgren har som uppgift att särskilt arbeta med forskningsinfrastruktur. Men finns andra infrastrukturfrågor som är avgörande för vårt universitet. Bostadsfrågan blir lika aktuell varje terminsstart. Vi kommer säkert vädja till er vid termisstarten att hyra ut ett rum eller del av lägenhet/hus till våra recentiorer som kommer till hösten. Emellertid går utvecklingen åt rätt håll, Uppsala har flest bostäder per student jämfört med andra universitetsstäder och det flera byggen på gång och ytterligare planeras.

Segerstedthuset växer upp ur gropen och flytten 2017 börjar kännas verklig och inte så avlägsen längre. Spadtag har tagits för humanistiska teatern och planering av etapp fyra av Ångström är i full gång. Renoveringen av universitetshuset är planerad till 2016.

Vi försöker få liv i autonomidiskussionen tillsammans med de andra lärosätena i Uppsala och Stockholm genom rapporten ”Ökad handlingsfrihet för statliga lärosäten”.

Internationalisering står alltmer på dagordningen – både hos oss med även för utbildningsdepartementet. Vi är mer aktiva i de närverk vi är medlemmar i, SANORD, COIMBRA, Matariki och U4. Swedish Academic Collaboration Forum (SACF) sätter Uppsala universitet och Sverige på kartan internationellt. Kommande möten möten äger rum i Shanghai och Singapore under hösten. Vårt kontor som invigdes i höstas i Hanoi utvecklas väl och blir ett nav i samarbetsprojektet Training and Research Academic Center (TRAC). Både SACF och TRAC stöds av STINT.

Nya Mål och strategier fastställdes av konsistoriet under hösten och alla tre vetenskapsområdena har under våren arbetat med att utifrån dessa konkretisera och precisera sina egna Mål och strategier. Flera program är nu under revidering.

Inspel till propositionen som väntas 2016. Vårt arbete leds av professor Kristina Edström som även sitter i regeringens forskningsberedning.

Vi vill här passa på att tacka alla som bidrar till universitets verksamhet. Särskilt tack till vicerektorerna som tillsammans med oss i ledningsrådet arbetar för hela universitetet. Ett gott samarbetsklimat gör att vi blickar framåt med stor tillförsikt. Vi har goda förutsättningar att tillsammans hantera kommande utmaningar konstruktivt och bidra till att utveckla universitet.

Men nu har sommaren kommit. Efter Almedalen går vi i universitetsledningen in i semesterperioden.

Vi vill önska er alla en trevlig sommar och njut av er välförtjänta ledighet.