Ett brett universitet fordrar ett brett samverkansbegrepp. I våra nya Mål och strategier betonas att samverkan inte är en enkelriktad process. Vi samverkar för att föra ut kunskaper och nyttiggöra de kompetenser som finns inom universitetet, men vi också för att exponera oss för vad som händer i näringsliv och samhälle och därigenom kunna utveckla vår forskning och utbildning ytterligare.

Under året ska Uppsala universitets Program för samverkan från 2009 omarbetas. Som utgångspunkt för det arbetet genomförs under februari och mars en kartläggning och sammanställning av den samverkan som bedrivs vid universitetets olika delar. Syftet är i detta läge inte att värdera den samverkan som bedrivs utan snarare att lyfta fram just bredden i Uppsala universitets samverkan med det omgivande samhället. De övergripande frågeställningar som kartläggningen avser besvara är:

• Inom vilka områden och i vilka former bedrivs idag samverkan vid Uppsala Universitet?
• Vilka övergripande samverkansmönster kan urskiljas?
• I vilken grad är samverkansinsatserna individburna respektive formellt organiserade?
• Ingår samverkan som en integrerad del i styrdokument/policydokument? (I så fall, i vilka?)
• Med vilka insatser kan god samverkan understödjas?

För kartläggningen tar vi hjälp av konsulter från Ramböll som kommer att genomföra intervjuer, dels med personer i Uppsala universitets akademiska ledningsorganisation, dels med några personer som arbetar med verksamhetsstöd, och till sist även med ett antal enskilda medarbetare som bedriver framgångsrik samverkan av olika slag. Vi hoppas att ni som blir kontaktade tar er tid för att delta i en intervju, och dessutom skall finna samtalet intressant. Vi andra ser med spänning fram emot resultatet!